Kone- ja tuo­tan­to­tek­niik­ka

Kone- ja tuo­tan­to­tek­niik­ka

Kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan tut­ki­musym­pä­ris­tös­säm­me on val­miu­det tuo­tan­non kehit­tä­mi­seen, konei­den ja kone­jär­jes­tel­mien suun­nit­te­luun sekä mate­ri­aa­lien omi­nai­suuk­sien tes­tauk­seen ja suun­nit­te­luun. Osaa­mi­sem­me on vah­vaa ruiskuvalu‑, mate­ri­aa­li- ja muot­ti­tek­nii­kas­sa. Pal­ve­lu­jam­me voi hyö­dyn­tää esi­mer­kik­si ongel­man­rat­kai­sus­sa, raa­ka-aineen valin­nas­sa, laa­dun­var­mis­tuk­ses­sa, tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä ja val­mii­den tuot­tei­den tes­tauk­ses­sa.

Kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan tut­ki­musym­pä­ris­tö tar­jo­aa kom­po­siit­ti­tek­niik­kaan, lujuus­las­ken­taan, CAM-ohjel­moin­tiin, 3D-suun­nit­te­luun sekä metal­lien työs­töön liit­ty­viä pal­ve­lu­ja. Kysy­tyim­piä pal­ve­lui­ta ovat eri­lai­set mekaa­ni­set tes­tauk­set, joil­la tes­ta­taan tuot­teen lujuut­ta ja kes­tä­vyyt­tä. Tuot­tei­den muo­toi­lua, mal­lin­nus­ta, pii­rus­tuk­sia, ani­maa­tioi­ta, simu­loin­te­ja ja pro­to­kap­pa­lei­ta voi­daan teh­dä myös opis­ke­li­ja­töi­nä.

Pal­ve­lui­tam­me ovat mm.

Yhteys­tie­dot

Jus­si Nyys­sö­nen
Labo­ra­to­rioin­si­nöö­ri
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
puh. 050 413 7912

palvelut[at]karelia.fi


» Tutus­tu myös pal­ve­lu­ha­ke­mis­toom­me