Kou­lu­tuk­set yri­tyk­sil­le


Kare­lia-AMK jär­jes­tää kou­lu­tuk­sia yri­tyk­sil­le, hank­keil­le, kun­nil­le ja muil­le orga­ni­saa­tioil­le. Kou­lu­tuk­set voi­daan rää­tä­löi­dä sisäl­löl­tään vas­taa­maan yri­tyk­sen tai orga­ni­saa­tion toi­vei­ta ja tar­pei­ta. Lisäk­si kou­lu­tuk­seen voi sisäl­lyt­tää ohjauk­sen yri­tyk­sen toi­mi­pai­kal­la. Ohjaus voi täl­löin esi­mer­kik­si pai­not­tua enem­män graa­fi­sen suun­nit­te­lun tai­toi­hin. Kou­lu­tuk­sia jär­jes­te­tään yksi- ja kak­si­päi­väi­si­nä. Pyy­dä meil­tä tar­jous kou­lu­tuk­ses­ta.

Anne Pre­pu­la
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

Ado­be Pho­tos­hop CC


paivat

Pereh­dy­tään Ado­be Pho­tos­hop-suun­nit­te­luoh­jel­man työ­ka­lui­hin ja toi­min­toi­hin sekä nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen digi­taa­li­ses­sa kuvan­kä­sit­te­lys­sä. Kou­lu­tus antaa val­miuk­sia hal­li­ta ohjel­maa moni­puo­li­ses­ti ja tuot­taa hyvä­laa­tui­sia kuvia pape­ri- ja digi­jul­kai­su­käyt­töön tai verk­ko­kau­pan tuo­te­ku­vi­na. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään 1–12 hen­gel­le.

* Kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy verk­ko-oppi­ma­te­ri­aa­li 2 kk:n ajak­si.

Koh­de­ryh­mä

Yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot, joi­den hen­ki­lö­kun­ta tuot­taa työs­sään eri­lai­sia kuvia ja jul­kai­su­ja asiak­kail­leen ja/tai sisäi­seen vies­tin­tään. Verk­ko­kau­pat, jot­ka itse tuot­ta­vat tuo­te­ku­via ver­kos­sa myy­tä­viin tuot­tei­siin.

Ado­be InDe­sign CC


paivat

Pereh­dy­tään Ado­be InDe­sign-tait­tooh­jel­man työ­ka­lui­hin ja toi­min­toi­hin sekä nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen jul­kai­su­jen suun­nit­te­lus­sa. Kou­lu­tus antaa val­miuk­sia hal­li­ta ohjel­maa moni­puo­li­ses­ti. InDe­sig­ni­la suun­ni­tel­tu­ja esit­tei­tä ja jul­kai­su­ja voi hyö­dyn­tää pape­ri- ja digi­jul­kai­su­käy­tös­sä. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään 1–12 hen­gel­le.

* Kou­lu­tuk­seen sisäl­tyy verk­ko-oppi­ma­te­ri­aa­li 2 kk:n ajak­si.

Koh­de­ryh­mä

Yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot, joi­den hen­ki­lö­kun­ta tuot­taa työs­sään eri­lai­sia pape­ri- ja digi­jul­kai­su­ja asiak­kail­leen ja/tai sisäi­seen vies­tin­tään. Yri­tyk­set, jot­ka itse suun­nit­te­le­vat mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin­sa.

Ado­be Pre­mie­re CC


paivat

Pereh­dy­tään Ado­be Pre­mie­re Pro CC videoe­dioin­tioh­jel­man työ­ka­lu­lui­hin ja videon jäl­ki­tuo­tan­non työn­kul­kuun. Kurs­sil­la opit leik­kaa­maan, trim­maa­maan, sää­tä­mään väri­sä­vy­jä, lisää­mään gra­fiik­kaa ja musiik­kia sekä jul­kai­se­maan videoi­ta eri jul­kai­sua­lus­toil­la huo­mioi­den nii­den eri­tyis­piir­teet. Opit myös luo­maan videoi­ta perin­tei­sis­tä still-kuvis­ta esi­mer­kik­si show­reel- tai sli­des­how-esi­tys­tä var­ten.

Koh­de­ryh­mä

Kou­lu­tus antaa perus­val­miu­det Pre­mie­re Pro CC ohjel­mis­ton käy­töl­le ja sovel­tuu kai­kil­le, jot­ka tar­vit­se­vat videon jäl­ki­kä­sit­te­lyn tai­to ja ja halua­vat jul­kais­ta videoi­ta eri jul­kai­sua­lus­toil­la.