Categories
Ajankohtaista

KOVAT

KOVAT – kansain­vä­lisen osaajan valmennus työhön

Ajankoh­taista:
Suomen kielen ja työkult­tuurin valmennus kansain­vä­li­selle henkilöstölle

Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehit­tä­mis­palvelu Aducate ja Karelia -ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tävät syksyllä 8-11/2020 Pohjois-Karjalan yritysten kansain­vä­li­selle henki­lös­tölle suomen kieli- ja työkult­tuu­ri­val­men­nusta. Valmennus räätä­löidään yrityksen tarpeiden mukaan ja toteu­tetaan pääsään­töi­sesti työpai­kalla. Valmennus tukee kansain­vä­lisen henki­löstön suomen kieltä, suoma­laisen työelä­mä­kult­tuurin taitoja, työyh­teisön vuoro­vai­ku­tusta sekä vahvistaa henki­löstön sitou­tu­mista organi­saa­tioon ja alueeseen.

Lue lisää valmennuksesta 

KOVAT -hankkeesta

Hankkeen tavoit­teena on yritysten ja korkea­kou­lujen yhteis­työnä toteu­tet­tavien pilottien kautta etsiä ratkaisuja kv-osaajien työllis­ty­misen ja yritysten osaavan työvoiman saata­vuuden ongelmiin. Hanke toteuttaa kaksi toimen­pi­de­ko­ko­nai­suutta, joissa pilotoidaan ja kehitetään kv-osaajien työelämään suuntaavaa valmen­nusta ja koulu­tusta. Toimen­pi­teitä toteu­tetaan kehit­tä­jä­ver­kos­tossa, joka samalla kehittää yhteisiä toimin­ta­tapoja kv-osaajien ja työpaik­kojen yhteen saatta­mi­seksi. Kehit­tä­jä­ver­kostoon kuuluvat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu,Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan Kauppa­kamari, Josek, Pikes, Keti ja alueen kv-osaajia työllis­tävät yritykset.

Hankkeen hallin­noin­nista vastaa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehit­tä­mis­palvelu Aducate >>  lue lisää

Kesto 1.10.2018 – 31.12.2020

Hankkeen toiminta:

1. Kv-osaajat yrityksiin –taito­val­mennus

Kehittää kv-osaajan työllis­täneen yrityksen tarpeisiin perus­tuvaa valmen­nusta ja koulu­tusta. Sisältö perustuu yrityksen määrit­te­lemiin osaamis­tar­peisiin, esim. osaamisen tunnis­ta­minen, kieli­taidot, ammatil­liset valmiudet, työelä­mä­val­miudet. Pilotoinnin kautta kehitetään keveämpiä, täsmäl­li­sempiä ja nopeampia malleja.

2. Kv-osaajien palve­lu­polut, työllis­ty­misen ja uraoh­jauksen kehittäminen

Tukee kv-osaajien siirtymää työelämään. Kokeillaan kv-osaajien osaamisen tunnis­ta­misen menetelmiä, oman osaamisen täyden­tä­misen ja sen markki­noinnin tapoja sekä kielen oppimisen menetelmiä. Toiminnot kohdis­tuvat toimia­loille ja tehtäviin, joilla maakunnan työvoiman tarve on suurin.

Lisätietoja

Yritys­koor­di­naattori
Sini-Tuuli Saaristo
sini-tuuli.saaristo@karelia.fi
050 452 3414

Projek­ti­asian­tuntija
Kirsi Autio
kirsi.autio@karelia.fi
050 467 9219