Kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin val­men­ta­va kou­lu­tus maa­han­muut­ta­jil­le lähiopetuksena

Lue esi­te!

Kou­lu­tuk­sen laa­juus: 30 op
Hakuai­ka: 10.6. — 20.9.2020
Kou­lu­tusai­ka: 2.11.2020 — 30.4.2021

Maa­han­muut­ta­jien kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin val­men­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa han­kit osaa­mis­ta kor­kea­kou­lus­sa opis­ke­lua ja työ­elä­mää var­ten. Opin­not pai­not­tu­vat eri­tyi­ses­ti suo­men kie­leen. Kou­lu­tuk­ses­sa kehi­tät opis­ke­lu­tai­to­ja­si ja tutus­tut itseä­si kiin­nos­ta­vaan kou­lu­tusa­laan. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään lähio­pe­tuk­se­na Joensuussa.

Voit hakea kou­lu­tuk­seen, jos sinul­la on

- lukion oppi­mää­rä tai yli­op­pi­las­tut­kin­to
- toi­sen asteen amma­til­li­nen tut­kin­to
- ulko­mai­nen tut­kin­to, joka asian­omai­ses­sa maas­sa antaa haku­kel­poi­suu­den kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin
- muu­toin kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin riit­tä­vät tie­dot ja taidot.

Kou­lu­tus on opis­ke­li­jal­le mak­su­ton ja sii­hen voi­daan myön­tää myös opin­to­tu­kea. Lisä­tie­toa opin­to­tues­ta saat KELA:n sivuil­ta: http://www.kela.fi/opiskelijat

Kysy lisä­tie­to­ja myös kou­lu­tuk­sen aikai­ses­ta tues­ta TE-toi­mis­tos­ta. Opis­ke­lu on pää­asias­sa lähio­pe­tus­ta Joen­suus­sa ja päätoimista.

Hae kou­lu­tuk­seen täl­lä lomakkeella!

Valin­ta­koe on per­jan­tai­na 2.10.2020. Valin­ta­ko­kee­seen tulee eril­li­nen kut­su säh­kö­pos­til­la ja kir­jeel­lä. Valin­nan tulok­set ilmoi­te­taan 9.10.2020 men­nes­sä ja sinun on vah­vis­tet­ta­va opis­ke­lu­paik­ka­si vas­taa­not­ta­mi­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lul­le 18.10.2020 mennessä.

Kysy lisää:

Han­ne­le Nis­ka­nen, hannele.niskanen@karelia.fi
puh. +358 50 5750823