Muu kou­lu­tus

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu jär­jes­tää tut­kin­toon joh­ta­vien AMK-kou­lu­tus­ten ja ylem­pien AMK-kou­lu­tus­ten lisäk­si myös muu­ta koulutusta.

Täy­den­nys­kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään yri­tyk­sil­le, yhtei­söil­le ja yksi­tyis­hen­ki­löil­le. Yri­tys­kou­lu­tuk­set voi­vat sisäl­tää lyhyi­tä hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuk­sia tai laa­jem­pia kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia ja kehit­tä­mis­hank­kei­ta tar­peen mukaan.

Työ­voi­ma­kou­lu­tuk­sen teh­tä­vä­nä on kehit­tää ja yllä­pi­tää amma­til­lis­ta osaa­mis­ta sekä edis­tää työl­lis­ty­mis­tä. Se on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti työt­tö­mil­le tai työt­tö­myy­su­han alai­sil­le oppi­vel­vol­li­suu­ten­sa suo­rit­ta­neil­le aikuisille.

Maa­han­muut­ta­jien kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin val­men­ta­vas­sa kou­lu­tuk­ses­sa han­kin­taa tai­to­ja ja osaa­mis­ta kor­kea­kou­lus­sa opis­ke­lua var­ten. Kou­lu­tuk­sen pää­pai­no on opin­nois­sa tar­vit­ta­van suo­men kie­len vahvistamisessa.

Klik­kaa alla ole­via link­ke­jä ja tutus­tu koulutuksiin!