Categories
Ajankohtaista

Muunto­kou­lutus

Muunto­kou­lutus

Muunto­kou­lu­tuk­sessa voit päivittää aiemmin suori­tetun opistoasteen tai ammatil­lisen korkea-asteen tutkinnon AMK-tutkin­noksi. Jos sinulla on sovel­tuvan alan diplomi- tai AMK-tutkinto, voit laajentaa osaamistasi muunto­kou­lu­tuksen avulla. Aikai­semmat opinnot  hyväk­si­luetaan sovel­tuvin osin. Koulutus toteu­tetaan monimuoto-opiskeluna, joten opinnot on mahdol­lista suorittaa työn ohessa. 

Bio- ja kierto­ta­louden muunto­kou­lutus, Insinööri (AMK)

Koulutus antaa monipuo­liset valmiudet työsken­nellä bio- ja kierto­ta­louden alan eri työteh­tä­vissä. Koulu­tuk­sessa käydään läpi prosesseja biota­louden, kierto­ta­louden ja proses­si­tek­niikan aloilla toiminnan turval­lisuus, talou­del­lisuus ja ympäris­tö­vai­ku­tukset huomioidan.

Lue lisää >>