Categories
Ajankohtaista

Muut rahoi­tustuet (konsul­taatio ja valmennus)

Hae tukea osaamisen kehit­tä­miseen yhteishankintakoulutuksilla

Hyödynnä yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tuksen rahoi­tusetu! Tarvit­tavan osaamisen hankki­minen ja päivit­tä­minen on ajankoh­taista juuri nyt. Olemme solmineet ELY-keskuksen kanssa puite­so­pi­muksen yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tuk­sista, jonka perus­teella yrityk­selläsi on mahdol­lisuus saada talou­del­lista tukea täyden­nys­kou­lu­tuksiin vuonna 2018.

Yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tukset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa yrityksesi tarpeen mukaan räätä­löityä täyden­nys­kou­lu­tusta yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tuksena. Yhteis­han­kin­ta­kou­lutus on työvoi­ma­kou­lu­tusta, joka räätä­löidään yhteis­työssä yrityksen, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus tukee koulu­tusta talou­del­li­sesti, jos koulu­tukseen on vahvat työ- ja elinkei­no­po­liit­tiset perusteet. Yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tusten rahoi­tus­muotoja ovat mm. :

Muutos­Kou­lutus
 • Kun työnantaja haluaa auttaa irtisa­nottuja työnte­ki­jöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan
 • Kestää 10 päivästä kahteen vuoteen
Täsmä­Kou­lutus
 • Kun työnan­ta­jalla on tarve päivittää tai kehittää nykyisen henki­löstön osaamista
 • Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat työnan­tajan tarpeen mukaan räätä­löi­dystä ammatil­li­sesta koulu­tuk­sesta sovituille työntekijöille
 • Täsmä­kou­lutus kestää vähintään 10 koulu­tus­päivää opiske­lijaa kohden
Rekry­Kou­lutus
 • Kun työnan­ta­jalla on tarve rekry­toida, mutta osaavaa henki­lö­kuntaa ei löydy
 • Rekry­Kou­lu­tukseen haetaan työnte­ki­jöitä, jotka saavat työpaikan yrityk­sestä hyväk­sy­tysti suori­tetun koulu­tuksen jälkeen
 • Työnantaja, Karelia-amk ja TE-toimisto sopivat koulu­tuk­sesta, jonka avulla yritys saa uutta osaavaa työvoimaa
 • Vähim­mäis­kesto 10 koulutuspäivää

Täyden­nys­kou­lu­tusten sisältö, laajuus, toteu­tustapa, ajankohta ja koulu­tus­paikka sovitaan työnan­tajan kanssa yhdessä.

Sopimukseen kuuluvat aihealueet:

 • ICT-alan koulu­tukset
 • Muovialan koulu­tukset
 • Puualan koulu­tukset
 • Tervey­den­huol­toalan koulutukset

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteys­tiedot

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi