Osaaminen ja sen tunnistaminen

Mitä on osaaminen?

Osaaminen on jonkin asian hallit­se­mista, minkä kautta mahdol­listuu tietyn­lainen toiminta. Osaaminen on sen tiedos­ta­mista mitä, miksi ja miten jokin asia on.

Osaamista syntyy kaikkialla; opinnoissa, työssä, harras­tuk­sissa. Osaamisen tunnis­ta­misen kautta kyky rakentaa opinto­polkua ja työuraa vahvistuu. Myös motivaatio valmis­tu­miseen lisääntyy.

Opiske­lijan uraval­miuksiin kuuluu kehittää keinoja huomata tilanteet, jolloin saa jotain aikai­seksi sekä keinoja dokumen­toida ja arvioida, miten osaaminen kehittyy ja näkyy. Opintojen ja työn sisäl­töjen ja tekemisen kautta voit pohtia, millaista osaamista ne konkreet­ti­sesti tuottivat sinulle. Pohjatyö perustuu itsetun­te­mukseen. Itsetun­temus koostuu intohi­moistasi, persoo­nastasi, asenteistasi, arvoistasi, verkos­toistasi. Samoista asioista työnantaja on sinussa kiinnostunut.

Mikä on minun osaami­sa­luettani? Miten tunnistan osaamiseni? Suoma­lai­sessa kulttuu­rissa omasta osaami­sesta puhuminen mielletään helposti kehus­ke­luksi. Tästä syystä omaa osaamistaan voi olla vaikea uskaltaa pukea sanoiksi.

Realis­tinen oman osaamisen hahmot­ta­minen ja ääneen sanominen ei kuitenkaan ole rehen­telyä vaan siihen kannattaa ennem­minkin suhtautua turvana ja vahvuutena työmark­ki­noilla. Kun itse tiedät mitä osaat ja uskallat sanoa sen muillekin, löytyy sopiva ja mielekäs työkin todennäköisemmin. 

Mistä osaaminen koostuu?

Osaaminen koostuu tiedoista eli faktoista. Se koostuu myös taidoista, esimer­kiksi ammatil­li­sista taidoista tai muista yleisistä taidoista kuten oppimis­ky­vystä, tieto­tek­ni­sistä taidoista yms. Osaamista ovat myös persoo­nal­liset ominai­suudet kuten kokemus, toimin­ta­mallit, ote työhön tms.

Tehtävä 1. Mitä osaamista sinulla on tällä hetkellä?

Tutustu osaamisen osa-alueet -malli­ku­vioon ja kuvaile omaa osaamistasi tällä hetkellä. Piirrä itsellesi osaamis­kuvio mallin mukaan tai listaa osaamisesi.

Lähde: Sujuvat työnha­ku­mark­kinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKau­pal­linen-JaaSamoin 4.0 Kansain­vä­linen -lisens­sillä.

Tehtävä 2. Ominai­suuteni ja vahvuuteni

 1. Millaisia rooleja sinulla on elämässäsi?
  Esim. jonkun lapsi, veli tai sisko, opiskelija, kaveri, ystävä, harras­tus­po­rukan jäsen, jne.
  Kirjaa omat roolisi itsellesi ylös.
 2. Minkä­laisia ominai­suuksia sinulla on kysei­sessä roolissa? (esim. Opiskelija: aktii­vinen, täsmäl­linen, muista huolehtiva, jne)
  Kirjaa ominai­suudet roolin kohdalle.
 3. Valitse ominai­suuk­sista ne, jotka ovat sinusta sellaisia, joita haluat ylläpitää, säilyttää ja vahvistaa elämässäsi.
  Kirjoita säily­tet­tävät ominai­suutesi vielä ylös.

Lähde: Palaset paikolleen – Vaihtoeh­doista valin­noiksi – urasuun­nit­telun malli ja sen työvä­lineet. Korkea­kou­lus­tartti-hanke 2020.

Persoo­nal­lisuus ja itsetuntemus

Omaa asennettaan ja suhtau­tu­mistaan asioihin voi pyrkiä muuttamaan, mutta ensin on hyvä tutustua itseensä ja mietittävä rehel­li­sesti kuka on ja mitä haluaa.

Duuni­torin artik­ke­lissa (2017) ”Ovatko nämä kymmenen tärkeintä työyh­tei­sö­taitoa?” listataan tärkeitä työyh­tei­sö­taitoja. 

Tärkeimmät työyh­tei­sö­taidot

 1. Vuoro­vai­ku­tus­taidot, erityi­sesti kuunteleminen
 2. Arvostus ja kunnioitus toiminnan peruslähtökohtana
 3. Avoimuus ja rehel­lisyys luotta­muksen synnyttäjinä
 4. Empatia, kyky asettua toisen ihmisen asemaan
 5. Kyky olla aidosti läsnä tässä hetkessä, kiinnos­tu­neena ja keskittyneenä
 6. Tunneäly, kyky ymmärtää tunteiden merkitys ja hyödyntää ymmär­rystä työssään
 7. Itsetun­temus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
 8. Käytös­tavat, toisten huomiointi sanoin ja elein
 9. Itsereflek­tiokyky, oman toiminnan itsear­vioinnin ja tarkas­telun taito
 10. Oppimiskyky, tukee oman osaamisen relevanssin säilyt­tä­mistä muutoksessa

Millainen sinä olet työyh­teisön jäsenenä ja työnte­kijänä? Oletko ”väittelijä”, ”sovit­telija”, ”puolustaja” vai ”seikkailija”? Vai kenties ”tehokas suorittaja” vai ”innostuva suunnit­telija”? Työelä­mässä itsetun­temus säästää valta­vasti aikaa ja turhau­tu­mista. Se auttaa ymmär­tämään itseä sekä muita ja tuomaan jokai­sesta parhaat piirteet ja voima­varat esille.

Lähde: Ennea­gram­mi­kuvan ja kuvauksien pohjana on käytetty Enneagram Institute of Finland / Marika Borg & Viivi Penti­käinen kehit­tämää mallia. https://www.namaste.fi/fi/enneagrammi  

Tehtävä 3. Tee testit 1 ja 2

Pohdi mitä testit kertovat ja tunnis­tatko siitä itsesi. Millainen on ”työminäsi” testien perus­teella? Kuvaile testien tuloksia ja pohdin­tojasi sen oikeel­li­suu­desta – oletko sellainen omasta mielestäsi? ​Kirjaa pohdintasi itsellesi ylös.

Muita testejä joita voit tehdä: 

Studen­tumin ammatin­va­lin­ta­testi
Yrittä­jyys­testi
AVO-ammatin­va­lin­taoh­jelma
Mansik­ka­paikka
Ammatin­va­lin­ta­testi Duunikone

Lähde: Sujuvat työnha­ku­mark­kinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKau­pal­linen-JaaSamoin 4.0 Kansain­vä­linen -lisens­sillä.

Vahvuudet

Omien vahvuuksien tunnis­ta­misen alkuun pääset mietti­mällä, millainen tekeminen sinua innostaa. Heikkouksiin keskit­ty­minen ei tuota yhtä hyvää tulosta kuin vahvuuk­siesi tunnis­ta­minen. Vahvuuksien huomaa­minen ei poista heikkouksia eikä kiistä niiden olemas­saoloa. Se ei tarkoita, että jäisimme tekemään vain sitä, minkä jo osaamme hyvin. Omat vahvuudet voi viedä uusille aloille, sinne, missä niitä ei ole vielä käyttänyt.

Yksi tapa löytää vahvuuk­siaan on sen pohti­minen, miten on selviy­tynyt vaikeista vaiheistaan. Minkä vahvuuksien varassa on silloin päässyt eteenpäin?

Vahvuuksien mukaan toimi­minen innostaa ja antaa energiaa. Niitä tunnis­taessaan kannattaa tutkia asioita, joihin tuntee vetoa, joihin uppoutuu ja joissa on ollut erityisen taitava.

 1. Huomio: Mihin kiinnität huomiota luontai­sesti? Mihin liittyvät asiat esimer­kiksi luet lehdestä tai mitä huomaat vieraassa paikassa kulkiessasi?
 2. Nopea oppiminen: Minkä opit vaivat­to­masti, melkein ensikuu­le­malta? Nopea oppiminen saattaa olla johto­lanka vahvuuteen.
 3. Motivaatio: Mitä asioita teet ihan niiden itsensä vuoksi? Vahva sisäinen motivaatio kertoo useim­miten vahvuuksista.
 4. Ääni ja eleet: Milloin äänesi, kielen­käyttösi ja eleesi muuttuvat energi­siksi ja aktiivisiksi?

Tehtävä 4. Tee vahvuus­testi https://www.viacharacter.org/survey/account/register. Pohdi testin tulosta ja listaa, mitä vahvuuksia sait testistä?

Tehtävä 5. Katso webinaa­ri­tal­lenne Arvot urata­rinan perustana. Jotta pääset katsomaan webinaaria, sinun on rekis­te­röi­dyttävä sähkö­postin avulla. (Momentum-hanke 2021)

Ennakoi­tavat urapolut alkavat olla historiaa. Yksilöl­lisiä urapol­ku­jamme kulkies­samme raken­namme omaa, yksilöl­listä urata­ri­naamme. Se on merki­tyk­sel­linen kertomus siitä, miksi olemme tehneet ja aiomme tehdä tiettyjä asioita. Se, mitä osaamme ja haluamme tehdä, ja mitä haluamme saada tekemi­sel­lämme aikaan, muuttuu ajan myötä. Tarinamme elää ja muovautuu, koska kokemuk­semme ja mielen­kiinnon kohteem­mekin elävät ja muuttuvat. Henki­lö­koh­taiset arvomme ovat se stabiili pohja, jonka päälle voi rakentaa oman tarinan hekti­sessä ja turbu­len­tis­sakin ajassa, ja yhä komplek­si­sem­missa toimintaympäristöissä.

Useim­mille meistä on helppoa tunnistaa urapää­tök­siämme ohjaavia valintoja, kun mietimme, millä alalla tai missä organi­saa­tiossa emme ainakaan voisi olla töissä. Näitä päätöksiä ohjaavat arvomme. Arvot ovat identi­teet­timme perustaa, ja usein niin vahvoja, että emme edes perustele niitä päätöksentekotilanteissa.

Arvot kertovat, mikä työssä on meille merki­tyk­sel­listä. Koenko tekeväni oikeita asioita, vaikut­tavani, muuttavani maailmaa siten, miten itse uskon olevan tärkeää? Kun tiedämme, mikä on meille pohjim­miltaan tärkeää, pystymme tekemään tietoisia valintoja ja urapää­töksiä. Aina arvomaa­il­mamme ei kuitenkaan ole edes itsel­lemme täysin kirkas. Miten voisimme paremmin tiedostaa omat arvomme ja tehdä niiden pohjalta tietoisia urapäätöksiä?