Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Eetu Hirvonen

Joensuu yllätti positiivisesti

Eetu Hirvonen, restono­mio­pis­kelija

Eetu Hirvonen

Yliop­pi­las­kir­joi­tusten häämöt­täessä aloin pohtimaan tosissani tulevai­suuden jatko-opintoja, mutta en kuitenkaan ollut täysin varma mikä minusta tulisi isona. Mielessäni kävi monia erilaisia ammatteja, kuten poliisi ja psykologi. Kirjoi­tusten jälkeen suoritin varus­mies­pal­velun ja pidin välivuotta matkus­tellen ja työsken­nellen raken­nusa­lalla. Opiske­lu­paikkoja tutkiessani törmäsin resto­no­mi­tut­kintoon, joka vaikutti mielen­kiin­toi­selta. Olen kotoisin Lahdesta ja ajattelin, että maiseman vaihto tekisi ihan hyvää, niinpä päätin hakea Joensuuhun opiskelemaan.

Olen aina tehnyt niitä juttuja, jotka sillä hetkellä tuntuvat parhaalta vaihtoeh­dolta. Päivääkään en ole katunut sitä, että lähdin Joensuuhun opiske­lemaan vaikka päätöksen tein mututun­tu­malla. Opinnoissani paino­tetaan paljon matkai­lu­pal­ve­lujen tuotteis­ta­misen ja markki­noinnin osaamista, jonka myötä olen löytänyt todel­lisen kutsu­mukseni. Tällä hetkellä olen työhar­joit­te­lussa KOKO Lahti Oy:llä markki­noinnin ja tapah­tu­ma­koor­di­naat­torin tehtä­vissä. Vaikka harjoit­teluni on vasta alkuvai­heessa, niin tiedän, että tällaista työtä minä haluan tulevai­suu­dessa tehdä. Tavoit­teeni on opintojeni jälkeen päästä työsken­te­lemään vastaaviin tehtäviin, sekä jatkaa koulut­tau­tu­mista ja itseni kehittämistä.

Karelia on ollut minusta korkea­kouluna aivan mahtava! Kampuksia on kolme ja kaikki sijait­sevat aivan kaupungin ytimessä. Henki­lö­kunta ja opettajat ovat helposti lähes­tyt­täviä ja auttavat mielellään kaikessa mahdol­li­sessa. Myös Joensuu kaupunkina yllätti minut positii­vi­sesti. Etelästä Itä-Suomeen muutta­minen jännitti hieman, mutta yllätyin kuinka mukavia ihmisiä täällä on.

Tutustu matkailun koulu­tukseen>>