Categories
Ajankohtaista

Eveliina Tikkanen: Sairaan­hoi­ta­jaksi opiskelu on yhteisöllistä

Eveliina Tikkanen, sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija

Olen 20-vuotias sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija ja opiskelen parhaillaan ensim­mäistä vuotta Kareliassa. Olen alun perin kotoisin Pieksä­mäeltä ja harras­tuk­siini on aina kuuluvat musiikki, tanssi sekä liikunta.

Tiesin jo lukiota käydessäni, että haluan hakeutua hoito-alalle sekä myös sen että ammat­ti­kor­kea­kou­luo­piskelu voisi olla minun juttuni. Olen aina ollut enemmän käytännön oppija, eikä esimer­kiksi lukioon meno ollut minulle aivan itsestään selvää. Tosin lukion aikana pohdin välillä myös esimer­kiksi historian tai psyko­logian opiskelua yliopis­tossa, mutta ne eivät tuntuneet yhtään niin omilta ja kutsu­vilta kuin hoitajan ammatti. Kiinnostus tätä alaa kohtaan heräsi minulla siis varhain ja osin myös lähipii­ristäni löyty­neiden alan asian­tun­ti­joiden avulla.

Lukion toisella luokalla päätin kuitenkin toteuttaa myös pitkä­ai­kaisen unelmani ja hain naisten vapaa­eh­toiseen asepal­ve­lukseen. Tämä tarkoitti niin sanottua välivuotta yliop­pi­las­tut­kinnon jälkeen. Armei­ja­vuoteni parem­malla puolella aloin miettiä uudelleen hakemista, jota olin jo kokeillut yliop­pi­las­vuo­tenani. Pelkäsin hieman, jaksanko hakea ollenkaan tai onko minulla mitään mahdol­li­suutta erilaisen vuoteni takia.

eveliina kuva kasitelty web

Vahvuu­tenani oli kuitenkin se, että koska en ollut ensiker­ta­lainen osasin jo valmis­tautua paremmin ja sain tukea intti­ka­ve­reiltani sekä tietenkin kotoa. Pääsin esiva­lin­ta­ko­keesta läpi ja pääsy­kokeen teko paikka­kun­nakseni valikoitui mikäpä muukaan kuin Joensuu.

Ensisi­jai­sesti minua on aina kiinnos­tanut akuut­ti­hoi­totyö ja ensihoito, joten ensim­mäiset hakukoh­teeni olivat ensihoidon koulu­tus­oh­jelmiin muihin kaupun­keihin kuin Joensuuhun. Ovet näihin eivät avautuneet, mutta ensim­mäiseen vaihtoeh­tooni sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sista tärppäsi!

Opiske­lu­paikka Joensuusta oli minulle erittäin mukava yllätys ja kaupunki oli jo jokseenkin tuttu minulle. Kesäkuun valin­ta­ko­keissa tutustuin muutamiin muihin hakijoihin ja muutamat heistä, jotka pääsivät myös Kareliaan opiske­lemaan, ovat edelleen hyviä ystäviäni.

Opintoja minulla on takana nyt noin 7 kuukautta ja ensim­mäinen Karelian ulkopuo­linen harjoittelu häämöttää edessä. Ensim­mäinen lukuvuosi on ollut ennen kaikkea työntäy­teinen, innostava ja monipuo­linen. Olen päässyt tekemään mitä erilai­sempia asioita ja hyödyn­tämään omaa osaamistani. Olen saanut lukuisia uusia ystäviä ja paino­tankin, että opiskelu Kareliassa on hyvin yhtei­söl­listä. Yhtei­söl­lisyys näkyy mielestäni täällä vahvasti ja esimer­kiksi siksi Joensuu todella on opiskelijakaupunki.

Olen oppinut ja saanut opiske­lulta paljon. En malta odottaa mitä kaikkea tulevat vuodet tuovat tullessaan.

Lue lisää sairaanhoitajakoulutuksesta>>