Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Jenni Nissinen

Luovat menetelmät sosio­nomin työkaluna

Jenni Nissinen, sosionomiopiskelija

Olen kolmannen vuoden sosio­no­mio­pis­kelija Kareliassa. Aiemmalta koulu­tuk­seltani olen nuoriso- ja vapaa-ajanoh­jaaja, joksi valmistuin keväällä 2011. Valmis­tu­misen jälkeen työsken­telin kolme vuotta alan töissä muun muassa nuoriso-ohjaajana, sekä avustajana esikou­lussa ja päiväkodissa.

sosionomi opiskelija jenni nissinen

Uskon, että työko­ke­mukseni alalta on auttanut minua opinnoissani. Jo nuoriso-ohjaa­jaksi opiskel­lessani minulla oli suunni­tel­missa koulut­tautua lisää ja sopivim­malta vaihtoeh­dolta alkoi tuntua sosio­no­mi­kou­lutus. Kiinnostuin erityi­sesti Karelian tarjoa­masta sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sesta, sillä sen opintoihin saa sisäl­ly­tettyä paljon varhais­kas­va­tuk­sel­lista oppia, ja sitä kautta minulla on mahdol­lisuus hankkia lasten­tar­hao­pet­tajan kelpoisuus tutkinnon aikana.

Opiskelu sosiaa­lia­lalla Kareliassa on monipuo­lista ja mielen­kiin­toista. Koko opiskelun ajan opimme luovia menetelmiä, ja niiden ohjaa­mista ja hyödyn­tä­mistä tulevassa työssämme erilaisten asiak­kaiden kanssa. Luovien menetelmien opinnoissa olemme päässeet harjoit­te­lemaan oppimaamme myös käytän­nössä. Erityi­sesti mieleeni on jäänyt toisen opiske­lu­vuoden syksyltä seikkailu- ja elämys­toi­minnan työpa­ja­päivä, jolloin teimme erilaisia ongel­man­rat­kai­su­har­joit­teita luonnossa Pärnä­vaaran ympäristössä.

sosionomi jenni nissinen tekstikuva

Opinnois­samme pääsemme lisäksi tutus­tumaan laajasti sosiaa­lialan palve­lu­jär­jes­telmään ja alan työkenttään erilaisten ryhmä­töiden, tutus­tu­mis­käyntien sekä monien työhar­joit­te­luiden kautta. Lisäksi opiske­luumme kuuluu jonkin verran simulaa­tio­har­joit­telua, jossa pääsemme kokemaan asiakkaan roolin eri asiakas­ti­lan­teissa. Nämä oppimis­ti­lanteet ovat todella opetta­vaisia, ja hyödyn­nämme niissä Tikka­rinteen kampuk­sella sijait­sevaa oppimi­sym­pä­ristö Simulaa.

Koulu­tuk­ses­samme työhar­joit­telut ovat monipuo­lisia, sillä pääsemme tutus­tumaan alalla tehtävään työhön sekä asiakas­ryhmien että yksilö­asiak­kaiden ohjauksen kautta. Harjoit­te­luiden ja kontak­tio­pe­tuksen aikana koetut ja opitut asiat tulevat kulkemaan matkassani niin työelä­mässä kuin sivii­lis­säkin. Valmis­tut­tuani voin työsken­nellä laajalla sosiaa­lialan kentällä erilaisten asiakas­ryhmien kanssa koulu­tuk­semme laajuuden ansiosta.

Tutustu sosio­no­mi­kou­lu­tukseen >