Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Joonas Hiltunen

Kivira­ken­ta­jasta kansain­vä­lisen liike­ta­louden tuntijaksi

 Joonas Hiltunen, Inter­na­tional Business -opiskelija

2012 loppukesä. Olen vaikean valinnan edessä; lähteäkö opiske­lemaan toista tutkintoa puusepän, käsityö­muo­toi­lijan tai kuvatai­telun aloilta jo suori­tetun kivira­ken­tajan koulu­tuksen lisäksi. Oletetun työllis­ty­mis­ti­lanteen kannalta millään näistä vaihtoeh­doista ei ole positii­vista vaiku­tusta motivaa­tiooni. Viime hetkellä saan kuitenkin varasi­jalta hyväk­synnän Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Inter­na­tional Business – koulu­tukseen. Viimeinen asia jota odotin, mutta jatko-opinnoista haavei­le­valle ammat­ti­kou­lu­lai­selle unelmien täyttymys.

Kahden vuoden opintojen jälkeen voin jo helpo­tuk­sella todeta, että olen oikealla alalla. 

ib opiskelija joonas hiltunen

Kuten yllä mainitaan, mieles­sähän vielä oli hakuvai­heessa muitakin aloja, mutta tausta­tut­ki­muksia tehdessä sain todeta että mikään ei vaikut­tanut niin yleis­pä­te­vältä, sovel­let­ta­vissa olevalta saati monipuo­li­selta tulevai­suuden työllis­ty­misen kannalta, kuin Inter­na­tional Business – koulutus. Oletukseni osui toteen, ja opintojen edetessä sain entistä vahvemman tunteen alan laaja­kan­toi­suu­desta; eväät annetaan yrittä­jyyteen, manage­riksi, työsken­telyyn ulkomailla tai muuten kansain­vä­li­sessä liiketaloudessa.

Ammat­ti­tut­kinnon suorit­ta­neena haluan mainita arvos­tavani myös parhaillaan meneillään olevaa työhar­joit­te­lu­jak­soani. Pääsin tutus­tumaan start-up-yritys Viombaan, joka tiedetään toistai­seksi pienissä piireissä silmän­seu­ranta-verkkoa­na­lyysien edellä­kä­vijänä. Lyhyen ajan sisällä olen saanut käytännön näkökulmaa yrityksen perus­ta­miseen, ja sen mukana tulevista haasteista sekä menes­tyk­sestä. Koska oman yrityksen perus­ta­minen on joskus minul­lakin tavoit­teena, tämä sopi minulle kuin peräkärry traktoriin.

Haluan rohkaista kaikkia jatko-opintoja miettiviä, ja erityi­sesti kaltai­siani ammat­tio­pin­noista ponnis­tavia olemaan itsevarmoja ja tähtäämään korkealle, tuomaan taitoja esiin sekä harjaan­nut­tamaan niitä pidemmälle.Lähtökohdat ovat erilaiset lukio­taus­taisiin verrattuna, mutta niitä pitää pystyä arvos­tamaan. Olitpa sitten raken­nusalan, metal­li­teol­li­suuden tai vaikkapa kivialan opiskelija, Inter­na­tional Business -koulu­tuk­sessa voit soveltaa jo oppimaasi, ja mikäli suomen markki­noille et halua jäädä, maailma on suuri ja taidoillesi löytyy takuulla tarvetta jostakin. Mikä parasta, englan­nin­kielen maininta todis­tuk­sessasi auttaa entisestään. Hakuvai­heessa englan­nin­kie­len­taito sekä maalais­järki auttavat jo pitkälle.

Inter­na­tional Business –koulutus on tarjonnut minulle kansain­vä­lisen kommu­ni­koinnin lisäksi monikult­tuu­rista ymmär­rystä sekä yleis­tietoa yrittä­jyy­destä, maail­man­ta­lou­desta ja markki­noin­nista. Mikä parasta, tämän koulu­tuksen tarjoamat kommu­ni­kaa­tiota ja esiin­ty­mis­taitoa edistävät tehtävät teki tästäkin ujosta suoma­lai­sesta kuin avoimen kirjan. Mikäli minä pystyin siihen, niin pystyt sinäkin. Mainit­takoon vielä lopuksi, että tällä hetkellä saan opiske­lijan urani parhaita arvosanoja – kaikki kiitokset motivaa­tiolle, jonka sain mahdol­li­suu­desta opiskella korkeakoulututkintoa.

Tutustu Inter­na­tional Business -koulutukseen >