Categories
Opiskelijatarinat

Tutki­mus­koh­teena nuorten suhtau­tu­minen metsänomistukseen

Lauri Korhonen, metsätalousinsinööriopiskelija

Lauri Korhonen metsätalousinsinööriopiskelija katsoo kameraan ja hymyilee.

Opintoihini kuuluu 15 opinto­pisteen opinnäy­tetyö, jossa selvitän lukio­laisten ja ammat­ti­kou­lu­laisten metsä­no­mis­tukseen liittyviä arvoja ja asenteita Itä-Suomessa. Tutkin kuinka kiinnos­tu­neita opiske­lijat ovat metsä­no­mis­tuk­sesta tulevai­suu­dessa ja mitä arvoja he painot­tavat metsä­no­mis­tuk­sessa. Sekä sitä, kuinka kiinnos­tavana vaihtoehtona opiskelu ja työskentely metsä­alalla koetaan.

Olen neljännen vuoden metsä­ta­lous­in­si­nöö­rio­pis­kelija. Omat metsä­ta­lous­in­si­nöö­rio­pintoni ovat olleet monipuo­lisia ja erittäin mielen­kiin­toisia. Opinnoissa hyödyn­netään teoriao­suuksien lisäksi myös maastossa tapah­tuvaa opetusta. Ensin opiskellaan teoriaa luokassa ja sen jälkeen lähdetään maastoon selvit­tämään, miten teoria toteutuu käytän­nössä. Maastossa tehdään mm. metsä­suun­ni­telmia, suunni­tellaan korjat­tavia leimi­koita ja tehdään korjuu­jäljen laatu­tar­kas­tuksia. Yhdis­tä­mällä teoriaa ja maasto-opetusta saamme tuleville metsäalan ammat­ti­lai­sille tarvit­tavan, vahvan ammatil­lisen osaamisen. Opintojen aikana tutus­tumme myös metsäe­nergian tuotan­to­lai­tosten toimintaan, teemme yritys­vie­railuja ja yritys­vie­rai­lijat käyvät Kareliassa kerto­massa toiminnastaan.

Kaksi harjoit­te­lu­jaksoa opettaa paljon 

Opintoi­himme kuuluu myös kaksi harjoit­te­lu­jaksoa. Metsä­ta­lous­in­si­nöö­ri­kou­lu­tuksen käytännön harjoit­telun suoritin kesällä 2019 tehden taimikon harven­nuksia ja ennak­ko­rai­vauksia. Käytän­nön­har­joittelu antaa hyvän kuvan metsässä tapah­tu­vasta suorit­ta­vasta työstä ja käsityksen siitä mitä se vaatii. Opin ymmär­tämään metsässä tapah­tuvan suorit­tavaan työhön luonteen ja tiedän, mitä työn suunnittelu, toteutus ja laadun­val­vonta vaatii.

Toisen työhar­joit­te­lu­jaksoni harjoit­telin UPM Metsällä Oulun toimis­pis­teessä laatu­vas­taavan työteh­tä­vissä. Harjoit­te­lu­jaksoni kesti neljä joiden aikana tein korjuun ja metsän­hoi­to­töiden laatu­mit­tausta, motokont­rolleja sekä työtur­val­li­suus­käyntejä työmaille. Laadin myös raportit mittauk­sistani UPM:lle ja sopimus­yrit­tä­jille. Sain hyvän kuvan metsä­ta­lous­in­si­nöörin työteh­tä­vissä ja pääsin hyödyn­tämään hyvin Kareliassa jo opittuja taitoja sekä tietysti oppimaan runsaasti lisää.

Opinnäy­tetyön kautta työelämään


Opintoihini kuuluu osana 15 opinto­pisteen opinnäy­tetyö, jossa selvitän lukio­laisten ja ammat­ti­kou­lu­laisten metsä­no­mis­tukseen liittyviä arvoja ja asenteita Itä-Suomessa. Tutkin kuinka kiinnos­tu­neita opiske­lijat ovat metsä­no­mis­tuk­sesta tulevai­suu­dessa ja mitä arvoja he painot­tavat metsä­no­mis­tuk­sessa. Sekä sitä, kuinka kiinnos­tavana vaihtoehtona opiskelu ja työskentely metsä­alalla koetaan.

Oletet­tavaa on, että metsä­alalla jo opiske­levat opiske­lijat ovat kiinnos­tu­neempia metsä­no­mis­tuk­sesta ja metsä­alasta ylipäänsä. Lukio­laisten keskuu­dessa jatko-opinnot metsä­alalla sekä työskentely alalla ei valitet­ta­vasti näyttäydy kovin houkut­te­levana vaihtoehtona. Yksi tämän työn tarkoi­tuk­sista onkin löytää kehity­si­deoita siihen, kuinka metsäala saataisiin näyttämään houkut­te­le­vam­malta myös lukio­laisten keskuu­dessa. Opinnäy­tetyön on tarkoitus valmistua kevään aikana.

Toivon, että tulevai­suu­dessa pääsen työsken­te­lemään monipuo­li­sissa metsäalan työteh­tä­vissä, joissa pystyn hyödyn­tämään hyvin omaa osaamistani. Työ ulkona ja metsässä kiinnostaa valta­vasti ja toivonkin, että tulevai­suuden työteh­tä­vissäni pääsen työsken­te­lemään myös ulkoil­massa. Korjuun suunnit­teluun, laadun­val­vontaan, logis­tiikkaan ja arvoket­jua­jat­teluun painot­tuvat tehtävät ovat työteh­tä­vistä sellaisia, jotka kiinnos­tavat eniten.