Opis­ke­li­ja­ta­ri­na Mar­kus Manninen

Kare­lias­ta val­mis­tuu LVI- ja säh­kö­alan ammattilaiseksi

Mar­kus Man­ni­nen, talo­tek­nii­kan opiskelija

Ter­ve, olen Mar­kus, 22-vuo­tias toi­sen vuo­den talo­tek­nii­kan insi­nöö­rio­pis­ke­li­ja Kare­lias­ta. Olen aiem­min val­mis­tu­nut ammat­ti­kou­lus­ta LVI-asen­ta­jak­si, min­kä aika­na olen ensim­mäis­tä ker­taa pääs­syt tutus­tu­maan ja teke­mään töi­tä raken­nus­työ­maal­la. Ammat­ti­kou­lun jäl­keen aloin kiin­nos­tua LVI-suun­nit­te­lu­töis­tä ja lisä­kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta yli­pään­sä. Pereh­dyin ennen yhteis­ha­kua Kare­lian talo­tek­nii­kan kou­lu­tuk­sen ope­tus­suun­ni­tel­maan, ja sen kuu­los­taes­sa itsel­le­ni mie­lui­sal­ta, pää­tin hakea opis­ke­le­maan Joen­suu­hun. Iso plus­sa oli myös se, että Kare­lia ja Joen­suu oli­vat lähel­lä kotipaikkakuntaani.

markus manninen

Talo­tek­nii­kan opis­ke­li­ja­na olen pääs­syt pereh­ty­mään käy­tän­nön suun­nit­te­lu­töi­hin ja opis­ke­le­maan talo­tek­niik­kaan kuu­lu­via lait­teis­to­ja ja nii­den toi­min­taa sekä mer­ki­tys­tä raken­ta­mi­ses­sa. Käy­tän­nön opis­ke­luun pää­si myös sukel­ta­maan heti opin­to­jen alkaes­sa, mikä oli todel­la posi­tii­vi­nen yllä­tys. Vii­mei­sim­pä­nä suun­nit­te­lu­har­joi­tuk­se­nam­me teim­me muun muas­sa oma­ko­ti­ta­loon käyt­tö­ve­si- ja vie­mä­ri­suun­ni­tel­man suun­nit­te­luoh­jel­man avulla.

Mie­lui­sin­ta talo­tek­nii­kan opis­ke­lus­sa Kare­lias­sa on vaih­te­le­vuus eri opin­to­jak­so­jen välil­lä, kos­ka opis­ke­lem­me ja opim­me sekä säh­kö- että LVI-alas­ta. Myös eri­lai­set suun­nit­te­lu­työt ja nii­hin liit­ty­vät vaa­ti­muk­set teke­vät alas­ta todel­la mie­len­kiin­toi­sen. Kare­lias­sa opis­ke­lu on ollut haus­kaa ja jous­ta­vaa opin­to­jen ete­ne­mi­sen suh­teen, ja olen naut­ti­nut opis­ke­lu­ka­ve­rei­hi­ni tutus­tu­mi­ses­ta. Yhteis­työ myös opet­ta­jien ja leh­to­rien kans­sa sujuu Kare­lias­sa mutkattomasti.

Talo­tek­nii­kan kou­lu­tuk­ses­sa mah­dol­li­sek­si teh­ty säh­kö- ja LVI-alan päte­vyyk­sien opis­ke­lu on se, mis­tä uskon ole­van eni­ten hyö­tyä tule­vai­suu­des­sa. Palet­ti on kui­ten­kin kat­ta­va, eikä esi­mer­kik­si säh­kö­tek­niik­kaa yhte­nä talo­tek­nii­kan kou­lu­tuk­sen koko­nai­suuk­sis­ta pys­ty opis­ke­le­maan täl­lä tasol­la kovin mones­sa pai­kas­sa Suo­mes­sa. Näen itse­ni työs­ken­te­le­mäs­sä LVI-alal­la pitkään.

Joen­suu opis­ke­lu­kau­pun­ki­na on oikein hyvä ja viih­tyi­sä. Pal­ve­lut löy­ty­vät aina lähel­tä ja haus­kaa­kin saa pitää: opis­ke­li­ja­me­no­ja riit­tää var­mas­ti joka vii­kol­le, jos niis­sä vain jak­saa juos­ta! Joen­suus­sa on myös tar­jol­la Syket­tä ‑kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan pal­ve­lui­ta, jot­ka ovat todel­la moni­puo­li­sia – ja mikä tär­kein­tä, opis­ke­li­jan kuk­ka­ron­nyö­reil­le myös todel­la armollisia! 

Tutus­tu talo­tek­nii­kan koulutukseen >