Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Markus Manninen

Kareliasta valmistuu LVI- ja sähköalan ammattilaiseksi

Markus Manninen, talotek­niikan opiskelija

Terve, olen Markus, 22-vuotias toisen vuoden talotek­niikan insinöö­rio­pis­kelija Kareliasta. Olen aiemmin valmis­tunut ammat­ti­kou­lusta LVI-asenta­jaksi, minkä aikana olen ensim­mäistä kertaa päässyt tutus­tumaan ja tekemään töitä raken­nus­työ­maalla. Ammat­ti­koulun jälkeen aloin kiinnostua LVI-suunnit­te­lu­töistä ja lisäkou­lut­tau­tu­mi­sesta ylipäänsä. Perehdyin ennen yhteis­hakua Karelian talotek­niikan koulu­tuksen opetus­suun­ni­telmaan, ja sen kuulos­taessa itselleni mielui­salta, päätin hakea opiske­lemaan Joensuuhun. Iso plussa oli myös se, että Karelia ja Joensuu olivat lähellä kotipaikkakuntaani.

markus manninen

Talotek­niikan opiske­lijana olen päässyt pereh­tymään käytännön suunnit­te­lu­töihin ja opiske­lemaan talotek­niikkaan kuuluvia laitteistoja ja niiden toimintaa sekä merki­tystä raken­ta­mi­sessa. Käytännön opiskeluun pääsi myös sukel­tamaan heti opintojen alkaessa, mikä oli todella positii­vinen yllätys. Viimei­simpänä suunnit­te­lu­har­joi­tuk­se­namme teimme muun muassa omako­ti­taloon käyttövesi- ja viemä­ri­suun­ni­telman suunnit­te­luoh­jelman avulla.

Mielui­sinta talotek­niikan opiske­lussa Kareliassa on vaihte­levuus eri opinto­jak­sojen välillä, koska opiske­lemme ja opimme sekä sähkö- että LVI-alasta. Myös erilaiset suunnit­te­lutyöt ja niihin liittyvät vaati­mukset tekevät alasta todella mielen­kiin­toisen. Kareliassa opiskelu on ollut hauskaa ja joustavaa opintojen etene­misen suhteen, ja olen nauttinut opiske­lu­ka­ve­reihini tutus­tu­mi­sesta. Yhteistyö myös opettajien ja lehtorien kanssa sujuu Kareliassa mutkattomasti.

Talotek­niikan koulu­tuk­sessa mahdol­li­seksi tehty sähkö- ja LVI-alan pätevyyksien opiskelu on se, mistä uskon olevan eniten hyötyä tulevai­suu­dessa. Paletti on kuitenkin kattava, eikä esimer­kiksi sähkö­tek­niikkaa yhtenä talotek­niikan koulu­tuksen kokonai­suuk­sista pysty opiske­lemaan tällä tasolla kovin monessa paikassa Suomessa. Näen itseni työsken­te­le­mässä LVI-alalla pitkään.

Joensuu opiske­lu­kau­punkina on oikein hyvä ja viihtyisä. Palvelut löytyvät aina läheltä ja hauskaakin saa pitää: opiske­li­ja­menoja riittää varmasti joka viikolle, jos niissä vain jaksaa juosta! Joensuussa on myös tarjolla Sykettä -korkea­kou­lu­lii­kunnan palve­luita, jotka ovat todella monipuo­lisia – ja mikä tärkeintä, opiske­lijan kukka­ron­nyö­reille myös todella armollisia! 

Tutustu talotek­niikan koulutukseen >