Opis­ke­li­ja­ta­ri­na Min­na Vänttinen

Ope­tusym­pä­ris­tö­nä met­sä ja maasto

Min­na Vänt­ti­nen, metsätalousinsinööriopiskelija

Hain opis­ke­le­maan Kare­li­aan, kos­ka se oli koti­kau­pun­gis­ta­ni kat­soen lähin ammat­ti­kor­kea­kou­lu, jos­sa oli tar­jol­la met­sä­ta­lous­in­si­nöö­rin kou­lu­tus­ta. Joen­suu oli minul­le myös kau­pun­ki­na jo var­sin tut­tu, joten tän­ne oli help­po tul­la. Valin­ta oli selkeä.

Minna Vänttinen

Met­sä­ta­lou­den opis­ke­lu on var­sin­kin syk­syi­sin hyvin käy­tän­nön­lä­heis­tä, sil­lä sil­loin meil­lä on pal­jon maas­to-ope­tus­ta. Maas­tos­sa har­joi­tel­laan esi­mer­kik­si met­sien mit­taa­mis­ta ja tutus­tu­taan eri­lai­siin met­sä­tyyp­pei­hin. On muka­vaa, kun kaik­ki opis­ke­lu ei ole pelk­kää pul­pe­tis­sa istu­mis­ta, vaan asioi­ta teh­dään myös kam­puk­sen ulko­puo­lel­la, mah­dol­li­ses­ti tule­vai­suu­tem­me työym­pä­ris­tös­sä maastossa.

Paras­ta Kare­lias­sa opis­ke­lus­sa on ehdot­to­mas­ti kaik­ki ne uudet kave­rit, joi­hin on opis­kel­les­saan pääs­syt tutus­tu­maan. Oman alan opin­nois­sa muka­vin­ta on se, että ope­tus on moni­puo­lis­ta; opis­kel­ta­vat aiheet liit­ty­vät laa­jas­ti met­sä­alaan ja asioi­ta pää­see kokei­le­maan ja teke­mään myös käytännössä.

Toi­min myös ver­tais­tuu­to­ri­na yhden luku­vuo­den ajan. Tuu­to­ri­toi­min­nas­sa pää­si hyvin tutus­tu­maan met­sä­ta­lou­den uusiin opis­ke­li­joi­hin, ja tapa­si myös mui­den alo­jen opis­ke­li­joi­ta eri­lais­ten tuu­to­ri­kou­lu­tus­ten ja tapah­tu­mien myö­tä. Joen­suus­sa on myös todel­la help­po har­ras­taa – oikeas­taan mitä tahan­sa. Aivan kes­kus­tan lai­ta­mil­ta löy­tyy upei­ta ulkoi­lu­reit­te­jä, ja Syket­tä-kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan avul­la opis­ke­li­ja­na pää­see huo­ke­aan hin­taan tree­naa­maan vaik­ka­pa kun­to­sa­lil­le, keik­ku­maan joo­gaan tai hikoi­le­maan kym­me­nien mui­den pal­loi­lu- ja urhei­lu­la­jien pariin.

Uskon, että met­sä­ta­lou­den opis­ke­lun kaut­ta kerät­ty ja opit­tu poh­ja­tie­to antaa hyvät eväät tule­vai­suu­den työ­uraa aja­tel­len. Tie­dot ja tai­dot ovat hyvin moni­puo­li­sia, ja työl­lis­tyä voi vaik­ka min­kä­lai­siin met­sä­ta­lous­a­lan teh­tä­viin. Lisäk­si käy­tän­nön asioi­den koke­muk­ses­ta ja osaa­mi­ses­ta on var­mas­ti hyö­tyä työelämässä.

Tule­vai­suu­des­sa tulen työs­ken­te­le­mään met­sä­alal­la tai työs­ken­te­le­mään aina­kin sii­hen liit­ty­vien työ­teh­tä­vien paris­sa. Met­sä­ala on jat­ku­vas­ti kehit­ty­vä ala ja esi­mer­kik­si uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen lisään­ty­vä käyt­tö tar­jo­aa var­mas­ti moni­puo­li­sia työ­teh­tä­viä tulevaisuudessakin!

Tutus­tu met­sä­ta­lou­den koulutukseen >