Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Minna Vänttinen

Opetusym­pä­ristönä metsä ja maasto

Minna Vänttinen, metsätalousinsinööriopiskelija

Hain opiske­lemaan Kareliaan, koska se oli kotikau­pun­gistani katsoen lähin ammat­ti­kor­kea­koulu, jossa oli tarjolla metsä­ta­lous­in­si­nöörin koulu­tusta. Joensuu oli minulle myös kaupunkina jo varsin tuttu, joten tänne oli helppo tulla. Valinta oli selkeä.

Minna Vänttinen

Metsä­ta­louden opiskelu on varsinkin syksyisin hyvin käytän­nön­lä­heistä, sillä silloin meillä on paljon maasto-opetusta. Maastossa harjoi­tellaan esimer­kiksi metsien mittaa­mista ja tutus­tutaan erilaisiin metsä­tyyp­peihin. On mukavaa, kun kaikki opiskelu ei ole pelkkää pulpe­tissa istumista, vaan asioita tehdään myös kampuksen ulkopuo­lella, mahdol­li­sesti tulevai­suu­temme työym­pä­ris­tössä maastossa.

Parasta Kareliassa opiske­lussa on ehdot­to­masti kaikki ne uudet kaverit, joihin on opiskel­lessaan päässyt tutus­tumaan. Oman alan opinnoissa mukavinta on se, että opetus on monipuo­lista; opiskel­tavat aiheet liittyvät laajasti metsä­alaan ja asioita pääsee kokei­lemaan ja tekemään myös käytännössä.

Toimin myös vertais­tuu­torina yhden lukuvuoden ajan. Tuuto­ri­toi­min­nassa pääsi hyvin tutus­tumaan metsä­ta­louden uusiin opiske­li­joihin, ja tapasi myös muiden alojen opiske­li­joita erilaisten tuuto­ri­kou­lu­tusten ja tapah­tumien myötä. Joensuussa on myös todella helppo harrastaa – oikeastaan mitä tahansa. Aivan keskustan laita­milta löytyy upeita ulkoi­lu­reittejä, ja Sykettä-korkea­kou­lu­lii­kunnan avulla opiske­lijana pääsee huokeaan hintaan treenaamaan vaikkapa kunto­sa­lille, keikkumaan joogaan tai hikoi­lemaan kymmenien muiden palloilu- ja urhei­lu­lajien pariin.

Uskon, että metsä­ta­louden opiskelun kautta kerätty ja opittu pohja­tieto antaa hyvät eväät tulevai­suuden työuraa ajatellen. Tiedot ja taidot ovat hyvin monipuo­lisia, ja työllistyä voi vaikka minkä­laisiin metsä­ta­lousalan tehtäviin. Lisäksi käytännön asioiden kokemuk­sesta ja osaami­sesta on varmasti hyötyä työelämässä.

Tulevai­suu­dessa tulen työsken­te­lemään metsä­alalla tai työsken­te­lemään ainakin siihen liittyvien työteh­tävien parissa. Metsäala on jatku­vasti kehittyvä ala ja esimer­kiksi uusiu­tuvien energia­muo­tojen lisääntyvä käyttö tarjoaa varmasti monipuo­lisia työteh­täviä tulevaisuudessakin!

Tutustu metsä­ta­louden koulutukseen >