Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Mira Pamola

Media­no­mio­pin­noissa korostuu vapaavalintaisuus

Mira Pamola, medianomiopiskelija

Yliop­pi­las­kir­joi­tusten jälkei­sessä burnou­tissa yhteis­hakuni meni ensi yrittä­mällä pahasti pieleen, ja jäin silloin ilman korkea­kou­lu­paikkaa. Vietin välivuoden kansan­opis­tossa, ja seuraavana keväänä jännitin hakua edellis­vuot­takin enemmän. Toisaalta en tiennyt vielä yhtään mitä haluaisin opiskella, toisaalta en halunnut taas keksiä tekemistä toiselle välivuo­delle. Lopulta täytin yhteis­ha­ku­lo­makkeen vähän miten sattuu, enkä tiennyt ykkös­vaih­toeh­dostani eli Karelian media­no­mi­kou­lu­tuk­sesta juuri mitään – Joensuusta nyt puhumat­takaan. Pääsin kuitenkin sisään, muutin reilun 300 kilometrin päähän kotoa, enkä ole katunut päätöstäni hetkeäkään.

medianomi opiskelija mira pamola

Ensim­mäisenä vuonna opiskeltiin perusteet muun muassa video- ja valoku­vauk­sesta, editoin­nista, äänitöistä, käsikir­joit­ta­mi­sesta ja verkko­me­diasta. Toisena ja kolmantena vuonna olemme syven­täneet osaamis­tamme erilaisten projek­tio­pin­tojen muodossa. Parasta opinnoissa onkin juuri se, että saamme pitkälti vapaat kädet tehdä juuri sitä mitä haluamme. Projek­teissa olemme itse päässeet luomaan konseptit ja sitä kautta sisällöt opinto­jak­soille, ja työsken­te­lemään juuri niissä rooleissa, jotka itseä eniten kiinnos­tavat. Viime vuonna olin mm. mukana tekemässä monime­diaista sisältöä Tägi-verkko­lehteen sekä konsep­toi­massa ja käsikir­joit­ta­massa HysHys-nimistä keskus­te­luoh­jelmaa, tänä vuonna taas olen keskit­tynyt markki­noin­ti­videon tekoon ja työsken­nellyt enemmän ulkopuo­listen asiak­kaiden kanssa.

Opintojen aikana olen päässyt mm. Tom of Finland -leffan pressi­näy­tökseen haastat­te­lemaan elokuvan ohjaajaa Dome Karukoskea sekä päänäyt­telijä Pekka Strangia, tekemään verkko­si­sältöä mm. Joen Yölle ja Rokumen­tille, opinto­mat­kalle Pietariin sekä monika­me­ra­hommiin Ilosaa­ri­rockiin. Karelialla on pitkät perinteet yhteis­työstä paikal­listen kulttuu­ri­toi­mi­joiden ja yritysten kanssa, joten ”oikeisiin” hommiin pääsee jo opintojen alkuvai­heessa. Nyt kolmannen vuoden keväällä suurin osa opinnoista on jo suori­tettu ja edessä on enää pääosin työhar­joit­telua ja opinnäy­te­työtä, eli oman ammat­tio­saa­misen syventämistä.

Opiskelua ei turhaan väitetä elämän parhaaksi ajaksi, ja niitä kultaisia opiske­lu­muistoja on osaltaan luomassa myös kaiken­lainen oheis­toi­minta, johon Kareliassa on mahdol­lista päästä mukaan. Vertais- ja kansain­vä­lisen tuuto­roinnin, ainejär­jes­töjen ja opiske­li­ja­kunta POKAn kautta pääsee esimer­kiksi järjes­tämään tapah­tumia ja vaikut­tamaan ihan itse omaan opiske­luar­keensa ja -yhtei­söönsä. Erityi­sesti järjes­tö­toi­mintaan lähte­minen on antanut itselleni eniten: opiske­li­ja­kunnan halli­tuk­sessa olen päässyt sisälle opiske­li­ja­po­li­tiikkaan, reissaamaan ympäri Suomen ja verkos­toi­tumaan monia­lai­sesti niin paikal­li­sesti kuin valta­kun­nal­li­ses­tikin. Aktii­vi­hommat ovat sitä paitsi hyvää vasta­painoa opinto­pis­teiden haali­miseen. Joensuu on pieni, mutta menevä kaupunki, jossa riittää menoa vähän joka makuun, ja jos jotain puuttuu, niin sitä on mahdol­lista lähteä itse kehittämään.

Vaikka olenkin jo opintojeni loppusuo­ralla, en vieläkään ole ihan täysin varma siitä, mitä haluan sitten ”isona” tehdä. Media-alan kenttä ja tulevai­suuden mahdol­li­suudet tuntuvat tässä vaiheessa päätä­hui­maa­vilta ja oma osaaminen olevan vieläkin aika alkute­ki­jöissään. Karelia ja Joensuu tuntuvat kuitenkin yhä edelleen hyvältä paikalta kehittyä matkalla siihen kuuluisaan monio­saa­juuteen! Opinnot antavat hyvän pohjan, mutta se elini­käinen oppiminen tapahtuu lopulta kuitenkin mahdol­li­sissa jatko-opinnoissa ja etenkin työelämässä.

Tutustu media­no­mi­kou­lu­tukseen >