Categories
Ajankohtaista

Oskari Nevalainen:Käytännönläheinen opiskelu on parasta media-alan opinnoissa

Oskari Nevalainen
Media­no­mio­pis­kelija

Ammat­ti­kou­lusta ICT-asenta­jaksi valmis­tu­neena poistuin tutuista ammat­ti­koulun pääovista ylpeänä todistus kourassa. Vannoin itselleni, että eiköhän koulut ole nyt käyty. Toisin kävi.

Omien ideoiden toteut­ta­minen ja luova työ on aina kiinnos­tanut ja aloinkin valmis­tuttua ymmärtää, mitä todella haluan tulevai­suu­dessa tehdä. Elokuvat ovat aina kiinnos­taneet, etenkin niiden tekeminen. Vietin tuhot­to­masti aikaa katsel­lessani Behind the Scenes -videoita eri eloku­vista ja halusin kovasti päästä niitä myös itse tekemään.

Itseni yllät­tä­neenä hainkin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun ja vain ainoastaan yhtä tutkintoa. Olin niin varma, mitä haluan tulevai­suu­dessa tehdä, että en edes ehtinyt miettiä muita koulu­tus­vaih­toehtoja. Valin­ta­koe­päi­västä suoriuduin hyvillä mielin, ja kesäkuun lopussa sähkö­pos­ti­viesti saikin hymyn korviin.

Tällä hetkellä opiskelen kolmatta vuotta, ja voin vain ihmetellä, että mitä kaikkea on tullutkaan koettua. Olemme vuosi­kurssini kanssa päässeet tekemään lukuisia projek­tio­pintoja ja yrity­syh­teis­töitä. Kesäl­läkään ei tarvitse välttä­mättä istua tyhjän panttina, vaan hommia riittää Ilosaa­ri­rockin mediao­sas­tolla. Antoisinta on ollut juuri projek­tio­pinnot, joissa pääsemme toteut­tamaan omia ideoi­tamme työryhmän kanssa, ja koko produktio hoidetaan itse alusta asti loppuun. Loppu­tu­loksina on mm. syntynyt introja, after­mo­vieita ja animaa­tioita.

Yksi mieleen­pai­nu­vim­mista opinto­jak­soista oli, kun teimme sosiaa­liseen mediaan sisältöjä, jotka saimme ideoida, suunni­tella ja tehdä täysin itse. Opinto­jak­sosta sai mielestäni erittäin hyvän kuvan työelä­mästä, sillä ryhmäs­tämme valittiin kullekin produk­tiolle aina tuottaja ja työryhmä. Kurssin aikana oppi työsken­te­lemään useiden eri persoonien kanssa ja projektien aikana pystyi kokei­lemaan erilaisia työtehtäviä.

Joensuu opiske­li­ja­kau­punkina on varsin hyvä. Lukuisat kaupat ja kahvila tarjoavat opiske­li­joille tiloja, joissa tehdä tehtäviä, unohta­matta hyviä tarjouksia! Myös opiske­li­ja­kun­ta­toi­minta on täällä myös erittäin aktii­vista. Pitkin vuotta järjes­tetään rasti­ta­pah­tumia ympäri kaupunkia ja muita poikki­tie­teel­lisiä tapah­tumia, joissa pääsee tutus­tumaan toisten alojen opiskelijoihin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulua voi kyllä ilomielin suosi­tella opiske­li­ja­pai­kaksi. Se on murtanut jyrkät mieli­pi­teeni siitä, että en varmasti tule opiske­lemaan enää ja kuinka ollakkaan, hakiessani tänne tein varmasti elämäni yhden parhaim­mista päätök­sistä. Media­no­miksi kannattaa ehdot­to­masti hakea, mikäli vähänkin media, luovuus tai viestintä kiinnostaa. Käytän­nön­lä­heinen opiskelu ja projek­ti­työs­kentely ovat mielestäni kyllä tämän koulu­tuksen ehdot­tomia vahvuuksia.

Haluan luoda viihdettä ja unohtu­mat­tomia kokemuksia ihmisille. Tavoit­teeni tulevai­suuden varalle on se, että haluaisin toimia itsenäisenä yrittäjänä ja myöhemmin laajentaa toimintaa. Isona unelmana olisi myös nähdä valko­kan­kaalla teos, jota on ollut itse tekemässä. 

Lue lisää media-alan koulutuksesta>>