Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Sini Ikonen

Ikäosaa­misen opiskelu antoi vauhtia urakehitykselle

Sini Ikonen, sairaan­hoitaja (AMK), tervey­den­hoitaja (AMK)
Ikäosaa­misen YAMK-opiskelija

Aloitin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ensim­mäi­sessä Ikäosaa­misen ryhmässä. Opiskelu on pääsään­töi­sesti omalla ajalla tapah­tuvaa etäopis­kelua, ja lähipäiviä vietetään kampuk­sella noin kahdesti kuukau­dessa. Muun muassa tästä syystä opiskelu onnistuu myös töiden ohessa. Opinnot valmis­tavat ylempään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoon, jota hyödyntäen voi jatkossa toimia muun muassa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä, esimiehenä sekä sosiaali- ja tervey­salan opettajana. Opiskelun mielekkyys muodostuu lähipäivien moniam­ma­til­li­sesta keskus­te­le­vuu­desta, mielen­kiin­toi­sista luennoit­si­joista sekä asian­tun­te­vista opettajista.

ikaos opiskelija sini ikonen

Ikäosaa­misen opiskelu antaa mahdol­li­suudet ymmärtää laajasti ikäosaa­misen kenttää niin paikal­li­sella kuin valta­kun­nal­li­sel­lakin tasolla. Opinnot antavat erinomaiset valmiudet ikäih­misten palve­lujen kehit­tä­miseen osalli­suutta korostaen. Kehit­tä­mis­toi­minta konkre­ti­soituu opinnäy­te­työssä. Opinnäy­tetyön tarkoi­tuksena on kehittää omaa alaa luomalla uuden­laisia toimin­ta­malleja. Omalla kohdallani opiske­lu­ka­verini kanssa tehty opinnäy­tetyö antoi mahdol­li­suuden kehit­tä­miseen yhdessä ikäih­misten kanssa. Heiltä tuli mielen­kiin­toisia ja hyödyl­lisiä kehit­tä­mi­si­deoita, joita hyödyn­tä­mällä luomamme toimin­ta­malli tekno­lo­gia­työ­pa­ja­toi­minnan järjes­tä­mi­seksi vastaa käyttäjien tarvetta. 

Olen hyötynyt omaa työtäni ajatellen kaikesta saamastani tiedosta, jota opinnot ovat tarjonneet. Opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet ja tietoa kuntou­tus­osaa­mi­sesta, osallis­ta­vista kehit­tä­mis­tai­doista, palve­lu­ra­kenteen muutok­sesta sekä valta­kun­nal­li­sista että maail­man­laa­jui­sista tavoit­teista ikäosaa­misen suhteen.

Itse työllistyin jo opiske­luai­kanani Siun soten AVOT-hankkeeseen (arvokasta vanhe­ne­mista omatoi­mi­suutta tukemalla). Hanke on halli­tuksen kärki­hanke, jossa kehitetään Siun soten alueella ikäih­misten kotihoitoa, sekä kaike­ni­käisten omais- ja perhe­hoitoa. Ikäosaa­misen opinnot ovat selvästi saaneet mainetta työkentällä.

Suosit­telen Ikäosaa­misen opintoja kaikille, jotka ovat kiinnos­tuneet oman ikäosaa­mis­tie­tou­tensa kehit­tä­mi­sestä sekä uusien ovien ja mahdol­li­suuksien avaami­sesta omaa urake­hi­tystään ajatellen.

Tutustu Ikäosaa­misen koulutukseen >