Opis­ke­li­ja­ta­ri­na Sini Ikonen

Ikä­osaa­mi­sen opis­ke­lu antoi vauh­tia urakehitykselle

Sini Iko­nen, sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), ter­vey­den­hoi­ta­ja (AMK)
Ikä­osaa­mi­sen YAMK-opiskelija

Aloi­tin Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ensim­mäi­ses­sä Ikä­osaa­mi­sen ryh­mäs­sä. Opis­ke­lu on pää­sään­töi­ses­ti omal­la ajal­la tapah­tu­vaa etä­opis­ke­lua, ja lähi­päi­viä vie­te­tään kam­puk­sel­la noin kah­des­ti kuu­kau­des­sa. Muun muas­sa täs­tä syys­tä opis­ke­lu onnis­tuu myös töi­den ohes­sa. Opin­not val­mis­ta­vat ylem­pään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon, jota hyö­dyn­täen voi jat­kos­sa toi­mia muun muas­sa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä, esi­mie­he­nä sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan opet­ta­ja­na. Opis­ke­lun mie­lek­kyys muo­dos­tuu lähi­päi­vien moniam­ma­til­li­ses­ta kes­kus­te­le­vuu­des­ta, mie­len­kiin­toi­sis­ta luen­noit­si­jois­ta sekä asian­tun­te­vis­ta opettajista.

ikaos opiskelija sini ikonen

Ikä­osaa­mi­sen opis­ke­lu antaa mah­dol­li­suu­det ymmär­tää laa­jas­ti ikä­osaa­mi­sen kent­tää niin pai­kal­li­sel­la kuin val­ta­kun­nal­li­sel­la­kin tasol­la. Opin­not anta­vat erin­omai­set val­miu­det ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen osal­li­suut­ta koros­taen. Kehit­tä­mis­toi­min­ta kon­kre­ti­soi­tuu opin­näy­te­työs­sä. Opin­näy­te­työn tar­koi­tuk­se­na on kehit­tää omaa alaa luo­mal­la uuden­lai­sia toi­min­ta­mal­le­ja. Omal­la koh­dal­la­ni opis­ke­lu­ka­ve­ri­ni kans­sa teh­ty opin­näy­te­työ antoi mah­dol­li­suu­den kehit­tä­mi­seen yhdes­sä ikäih­mis­ten kans­sa. Heil­tä tuli mie­len­kiin­toi­sia ja hyö­dyl­li­siä kehit­tä­mi­si­deoi­ta, joi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä luo­mam­me toi­min­ta­mal­li tek­no­lo­gia­työ­pa­ja­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­sek­si vas­taa käyt­tä­jien tarvetta. 

Olen hyö­ty­nyt omaa työ­tä­ni aja­tel­len kai­kes­ta saa­mas­ta­ni tie­dos­ta, jota opin­not ovat tar­jon­neet. Opin­not ovat anta­neet hyvät val­miu­det ja tie­toa kun­tou­tus­osaa­mi­ses­ta, osal­lis­ta­vis­ta kehit­tä­mis­tai­dois­ta, pal­ve­lu­ra­ken­teen muu­tok­ses­ta sekä val­ta­kun­nal­li­sis­ta että maa­il­man­laa­jui­sis­ta tavoit­teis­ta ikä­osaa­mi­sen suhteen.

Itse työl­lis­tyin jo opis­ke­luai­ka­na­ni Siun soten AVOT-hank­kee­seen (arvo­kas­ta van­he­ne­mis­ta oma­toi­mi­suut­ta tuke­mal­la). Han­ke on hal­li­tuk­sen kär­ki­han­ke, jos­sa kehi­te­tään Siun soten alu­eel­la ikäih­mis­ten koti­hoi­toa, sekä kai­ke­ni­käis­ten omais- ja per­he­hoi­toa. Ikä­osaa­mi­sen opin­not ovat sel­väs­ti saa­neet mai­net­ta työkentällä.

Suo­sit­te­len Ikä­osaa­mi­sen opin­to­ja kai­kil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­neet oman ikä­osaa­mis­tie­tou­ten­sa kehit­tä­mi­ses­tä sekä uusien ovien ja mah­dol­li­suuk­sien avaa­mi­ses­ta omaa ura­ke­hi­tys­tään ajatellen.

Tutus­tu Ikä­osaa­mi­sen koulutukseen >