Opis­ke­li­ja­ta­ri­na Tai­na Alastalo

Tie­ni Kare­li­aan ja koh­ti tulevaisuutta

Tai­na Alas­ta­lo, fysioterapeuttiopiskelija

Kare­lia pis­ti ensim­mäi­sen ker­ran sil­mää­ni saa­tua­ni aiem­mat opin­to­ni pää­tök­seen. Olen Joen­suun tyt­tö­jä alun alkaen­kin, ja niin sitä vain het­ken maa­il­mal­la pyö­ri­mi­sen jäl­keen koti­kul­mil­le palat­tiin. Pää­syy­nä paluuseen oli tam­mi­kuus­sa alka­va fysio­te­ra­pian kou­lu­tus. Rat­kai­sun piti olla aluk­si vain väliai­kai­nen, sil­lä havit­te­lin vie­lä sil­loin paik­kaa lii­kun­ta­tie­teel­li­ses­tä Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta. Yllä­tyk­sek­se­ni fysio­te­ra­pia osoit­tau­tui kui­ten­kin ala­na niin mie­len­kiin­toi­sek­si, että tän­ne jäin — ja koh­ta kaik­ki opin­toi­hin vara­tut 3,5 vuot­ta ovat men­neet, nopeam­min kuin ehdin huomatakaan!

Fysio­te­ra­pian opin­not ovat pitä­neet sisäl­lään erit­täin pal­jon käy­tän­nön opis­ke­lua, kädet-kiin­ni-kave­ris­sa ‑tyy­lil­lä. Se on ollut ehdot­to­mas­ti par­hain tapa sisäis­tää eri­tyi­ses­ti ihmi­sen ana­to­mia, joka täs­sä amma­tis­sa pitää mel­ko perus­teel­li­ses­ti tun­tea. Lisäk­si opin­nois­sa ovat pääs­seet hiou­tu­maan niin ryh­mä­työ­tai­to­jen sula­vuus kuin itse­näi­sen opis­ke­lun tehok­kuus. Isoim­pia oppi­mis­ko­ke­muk­sia ovat tar­jon­neet kui­ten­kin käy­tän­nö­no­pis­ke­lu­jak­sot, jois­sa olem­me pääs­seet löy­tä­mään ja kehit­tä­mään sitä omaa ammat­ti-iden­ti­teet­tiäm­me ja pane­maan käy­tän­töön kou­lun­pen­kil­tä opit­tua. Mikäs sen parem­pi tapa oppia työ­elä­mäs­sä tar­vit­ta­vat tai­dot kuin pyö­ri­mäl­lä itse muka­na? Kare­lia on tar­jon­nut tie­to­tai­don kar­tut­ta­mi­seen lois­ta­van oppi­mi­sym­pä­ris­tön uusit­tui­ne kam­puk­si­neen päte­väl­lä hen­ki­lö­kun­nal­la höystettynä.

Opis­ke­li­joil­le on riit­tä­nyt tapah­tu­mia niin aine­jär­jes­tö­jen kuin opis­ke­li­ja­kun­ta POKAn ja tuu­to­rei­den jär­jes­tä­mi­nä, mikä tuo erit­täin hyvää vas­ta­pai­noa tii­viil­le opis­ke­lul­le. Nämä ilon­täy­tei­set tapah­tu­mat ovat koon­neet eri alo­jen opis­ke­li­jat yhteen värik­käis­sä haa­la­reis­saan. Opin­to­je­ni aika­na alka­neet Syket­tä ‑kor­kea­kou­lu­lii­kun­ta­pal­ve­lut ovat lisäk­si tar­jon­neet erit­täin moni­puo­li­sia lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia vapaa-ajal­le nau­ret­ta­van hal­paan hin­taan, mikä on ollut aivan mah­ta­va jut­tu! Olen pääs­syt kokei­le­maan laje­ja sei­nä­kii­pei­lys­tä uusiin ryh­mä­lii­kun­ta­la­jei­hin ja eri­lai­siin pal­loi­lu­vuo­roi­hin. Vali­koi­ma on valtava.

Olen ollut onne­kas pääs­tyä­ni ker­ryt­tä­mään työ­ko­ke­mus­ta opin­to­jen ohel­la myös muu­al­la kuin fysio­te­ra­pian ken­täl­lä. Olin muka­na Kare­lian pro­mo­tii­mis­sä, joka koos­tuu eri alo­jen opis­ke­li­jois­ta. Tii­min teh­tä­vä­nä oli mat­kus­taa pit­kin Suo­mea ker­to­mas­sa Kare­lian kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Koh­ta­sim­me toi­sen asteen oppi­lai­ta ja varus­mie­hiä Hami­nas­ta Kuusa­moon ja Mik­ke­lis­tä Ilo­mant­siin. Työn myö­tä opin erit­täin pal­jon ihmis­ten edes­sä esiin­ty­mi­ses­tä, mark­ki­noin­nis­ta ja eri kou­lu­tuk­sis­ta sekä pää­sin ver­kos­toi­tu­maan suo­men­laa­jui­ses­ti. Tämän hom­man saa­mi­ses­ta ansio­luet­te­loon olen erit­täin kiitollinen!

Mah­dol­li­suu­det kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen ovat olleet Kare­lias­sa myös erit­täin hyvät. Ulko­mail­le kan­nus­te­taan ja tue­taan läh­te­mään alal­ta kuin alal­ta ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta löy­tyy ympä­ri maa­il­maa. Itse tein vii­mei­sen käy­tän­nö­no­pis­ke­lu­jak­so­ni Austra­lias­sa, joka oli ehdot­to­mas­ti yksi elä­mä­ni par­haim­mis­ta koke­muk­sis­ta. Opis­ke­lu Kare­lias­sa on ollut miel­lyt­tä­vä ja opet­ta­vai­nen mat­ka koh­ti ensim­mäis­tä ammat­tia­ni ja näin val­mis­tu­mi­sen kyn­nyk­sel­lä tun­tuu jopa hai­keal­ta saat­taa se pää­tök­seen. Seu­raa­vak­si suun­nak­si työelämä!

Tutus­tu fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen >