Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Taina Alastalo

Tieni Kareliaan ja kohti tulevaisuutta

Taina Alastalo, fysioterapeuttiopiskelija

Karelia pisti ensim­mäisen kerran silmääni saatuani aiemmat opintoni päätökseen. Olen Joensuun tyttöjä alun alkaenkin, ja niin sitä vain hetken maail­malla pyöri­misen jälkeen kotikul­mille palattiin. Pääsyynä paluuseen oli tammi­kuussa alkava fysio­te­rapian koulutus. Ratkaisun piti olla aluksi vain väliai­kainen, sillä havit­telin vielä silloin paikkaa liikun­ta­tie­teel­li­sestä Jyväs­kylän yliopis­tosta. Yllätyk­sekseni fysio­te­rapia osoit­tautui kuitenkin alana niin mielen­kiin­toi­seksi, että tänne jäin – ja kohta kaikki opintoihin varatut 3,5 vuotta ovat menneet, nopeammin kuin ehdin huomatakaan!

Fysio­te­rapian opinnot ovat pitäneet sisällään erittäin paljon käytännön opiskelua, kädet-kiinni-kaverissa -tyylillä. Se on ollut ehdot­to­masti parhain tapa sisäistää erityi­sesti ihmisen anatomia, joka tässä ammatissa pitää melko perus­teel­li­sesti tuntea. Lisäksi opinnoissa ovat päässeet hioutumaan niin ryhmä­työ­tai­tojen sulavuus kuin itsenäisen opiskelun tehokkuus. Isoimpia oppimis­ko­ke­muksia ovat tarjonneet kuitenkin käytän­nö­no­pis­ke­lu­jaksot, joissa olemme päässeet löytämään ja kehit­tämään sitä omaa ammatti-identi­teet­tiämme ja panemaan käytäntöön koulun­pen­kiltä opittua. Mikäs sen parempi tapa oppia työelä­mässä tarvit­tavat taidot kuin pyöri­mällä itse mukana? Karelia on tarjonnut tieto­taidon kartut­ta­miseen loistavan oppimi­sym­pä­ristön uusit­tuine kampuk­sineen pätevällä henki­lö­kun­nalla höystettynä.

Opiske­li­joille on riittänyt tapah­tumia niin ainejär­jes­töjen kuin opiske­li­ja­kunta POKAn ja tuuto­reiden järjes­täminä, mikä tuo erittäin hyvää vasta­painoa tiiviille opiske­lulle. Nämä ilontäy­teiset tapah­tumat ovat koonneet eri alojen opiske­lijat yhteen värik­käissä haala­reissaan. Opintojeni aikana alkaneet Sykettä -korkea­kou­lu­lii­kun­ta­pal­velut ovat lisäksi tarjonneet erittäin monipuo­lisia liikun­ta­mah­dol­li­suuksia vapaa-ajalle nauret­tavan halpaan hintaan, mikä on ollut aivan mahtava juttu! Olen päässyt kokei­lemaan lajeja seinä­kii­pei­lystä uusiin ryhmä­lii­kun­ta­la­jeihin ja erilaisiin palloi­lu­vuo­roihin. Valikoima on valtava.

Olen ollut onnekas päästyäni kerryt­tämään työko­ke­musta opintojen ohella myös muualla kuin fysio­te­rapian kentällä. Olin mukana Karelian promo­tii­missä, joka koostuu eri alojen opiske­li­joista. Tiimin tehtävänä oli matkustaa pitkin Suomea kerto­massa Karelian koulu­tus­mah­dol­li­suuk­sista. Kohta­simme toisen asteen oppilaita ja varus­miehiä Haminasta Kuusamoon ja Mikke­listä Ilomantsiin. Työn myötä opin erittäin paljon ihmisten edessä esiin­ty­mi­sestä, markki­noin­nista ja eri koulu­tuk­sista sekä pääsin verkos­toi­tumaan suomen­laa­jui­sesti. Tämän homman saami­sesta ansio­luet­teloon olen erittäin kiitollinen!

Mahdol­li­suudet kansain­vä­lis­ty­miseen ovat olleet Kareliassa myös erittäin hyvät. Ulkomaille kannus­tetaan ja tuetaan lähtemään alalta kuin alalta ja yhteis­työ­kump­pa­neita löytyy ympäri maailmaa. Itse tein viimeisen käytän­nö­no­pis­ke­lu­jaksoni Austra­liassa, joka oli ehdot­to­masti yksi elämäni parhaim­mista kokemuk­sista. Opiskelu Kareliassa on ollut miellyttävä ja opetta­vainen matka kohti ensim­mäistä ammat­tiani ja näin valmis­tu­misen kynnyk­sellä tuntuu jopa haikealta saattaa se päätökseen. Seuraa­vaksi suunnaksi työelämä!

Tutustu fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tukseen >