Opis­ke­li­ja­va­lin­nat ja valin­ta­ko­keet

AMK-tut­kin­not, päi­vä- ja moni­muo­to­to­teu­tus

Todis­tus­va­lin­ta

Todis­tus­va­lin­taa käy­te­tään syk­syn 2020 yhteis­ha­ku­jen valin­ta­ta­pa­na. Todis­tus­va­lin­ta teh­dään yli­op­pi­las­tut­kin­non sekä amma­til­li­sen perus­tut­kin­non (suo­ri­tet­tu 1.8.2015 jäl­keen) perus­teel­la. Kou­lu­tus­koh­tai­set todis­tus­va­lin­nan pis­te­mää­rät löy­ty­vät Opin­to­po­lus­ta. Valit­se halua­ma­si kou­lu­tus, sit­ten hake­mi­nen –> valin­ta­pe­rus­teet.

Kare­lian englan­nin­kie­li­sis­sä kou­lu­tuk­sis­sa, Inter­na­tio­nal Busi­ness ja Industrial Mana­ge­ment, todis­tus­va­lin­ta teh­dään yli­op­pi­las­tut­kin­non ja kan­sain­vä­li­sen yli­op­pi­las­tut­kin­to­jen (Inter­na­tio­nal Bacca­lau­rea­te (IB), Euro­pean Bacca­lau­rea­te (EB) ja Rei­feprü­fung (RP) / Deutsche Inter­na­tio­na­le Abi­tur (DIA)) perus­teel­la. Lue lisää.

AMK-valin­ta­koe

Toi­se­na valin­ta­ta­pa­na käy­te­tään AMK-valin­ta­koet­ta, joka on ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­nen digi­taa­li­nen valin­ta­koe.

Haku­lo­mak­keel­la hak­ja valit­see itsel­leen sopi­van ajan ja pai­kan tar­jol­la ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta. Huom. tar­jol­la ole­vat vaih­toeh­dot täyt­ty­vät ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Valin­ta on sito­va eikä sitä voi muut­taa.

AMK-valin­ta­koe jär­jes­te­tään 26. — 29.10.2020. Kare­lias­sa valin­ta­ko­keen voit teh­dä joko tiis­tai­na 27.10. tai kes­ki­viik­ko­na 28.10.2020.

Valin­ta­koe teh­dään haki­jan omal­la kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la val­vo­tus­ti ammat­ti­kor­kea­kou­lun tilois­sa. Tie­to­ko­neen tulee täyt­tää vähim­mäis­vaa­ti­muk­set. Ennen koet­ta ohjei­siin tulee tutus­tua sivul­la www.ammattikorkeakouluun.fi.

Yksi­löl­li­set jär­jes­te­lyt valin­ta­ko­kees­sa

Jos haki­ja tar­vit­see yksi­löl­li­siä jär­jes­te­ly­jä valin­ta­ko­kee­seen, tulee ano­mus ja liit­teet toi­mit­taa 23.9.2020 klo 15.00 sii­hen ammat­ti­kor­kea­kou­luun, jos­sa haki­ja tekee valin­ta­ko­keeen. Hake­mus­lo­ma­ke löy­tyy ammattikorkeakouluu.fi ‑sivus­tol­ta.

Valin­ta­kurs­si

Ei käy­tös­sä syk­syn yhteis­haus­sa.

Oma valin­ta­koe

Ei käy­tös­sä syk­syn yhteis­haus­sa.

Englan­nin­kie­lis­ten kou­lu­tus­ten valin­ta­ta­vat

Englan­nin­kie­li­set kou­lu­tuk­set eivät ole syk­syn yhteis­haus­sa.

YAMK-tut­kin­not

Joh­ta­mi­nen ja lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nen

Ei syk­syn yhteis­haus­sa.

Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen

Ei syk­syn yhteis­haus­sa.

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen

Ei syk­syn yhteis­haus­sa.

Tek­no­lo­giao­saa­mi­sen joh­ta­mi­nen

Ei syk­syn yhteis­haus­sa.

Kes­tä­vä ener­gia­ta­lous

Ei syk­syn yhteis­haus­sa.

Lisä­tie­to­ja: haki­ja­pal­ve­lut at karelia.fi