Pal­ve­lu­ha­ke­mis­to

Tuo­te­ke­hi­tys ja mal­lin­nus

Koneis­tus­pal­ve­lut

Kone­pa­ja­tek­ni­set mit­tauk­set

Mate­ri­aa­lin, tuot­teen tai raken­teen mekaa­ni­nen tes­taus

Muo­vi­tuot­teen suun­nit­te­lu ja val­mis­tus pien­sar­ja­tuo­tan­to­na

Suur­no­peus­ka­me­ra­ku­vaus

Tark­kuus­tek­nii­kan pal­ve­lut

Tuo­te­kon­sep­toin­ti

Tuot­teen ja pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen (Innos­tu­dio®)

Vir­taus- ja läm­pö­si­mu­loin­ti

Ympä­ris­tö­olo­suh­de­tes­taus

Raken­ta­mi­nen

Beto­nin tes­taus

Raken­nus­ten tii­viys­mit­taus

Läm­pö­ka­me­ra­ku­vauk­set

Ääni­mit­tauk­set

Met­sä, ener­gia ja ympä­ris­tö

Bio­ta­lou­den han­ke­kon­sul­toin­ti

Ener­gia­rat­kai­sut

Met­sä­suun­ni­tel­mien laa­ti­mi­nen ja päi­vi­tys

Vesis­tön­kun­nos­tus

Hyvin­voin­ti

Fitwa­re-pol­ku­pyö­räer­go­met­ri­tes­ti

Gait­Ri­te ‑liik­ku­mi­sen ana­lyy­si

InBo­dy-kehon­koos­tu­mus­mit­taus

Spi­nal Check ‑sel­kä­tut­ki­mus

Sydän- ja veren­kier­toe­li­mis­tön kun­non tes­taa­mi­nen

Lii­ke­toi­min­ta ja mark­ki­noin­ti

Brän­din ja mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu (Innos­tu­dio®)

Inno­vaa­tio­se­te­li

Kan­sain­vä­li­nen mark­ki­na­tut­ki­mus

Lean-kon­sul­toin­ti

Mes­su- ja näyt­te­ly­suun­nit­te­lu

Pal­ve­lu­muo­toi­lu

Tuot­teen ja pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen (Innos­tu­dio®)

Työ­noh­jaus­pal­ve­lu

Uusien lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien tun­nis­ta­mi­nen

Yri­ty­sil­meen ja visu­aa­li­sen vies­tin­nän kehit­tä­mi­nen

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen ja vies­tin­tä

Kan­sain­vä­li­nen mark­ki­na­tut­ki­mus

Kie­len­tar­kas­tus­pal­ve­lut

Kään­nös­pal­ve­lut

Videon käyt­tö ope­tuk­ses­sa

Tila­pal­ve­lut

Tilo­jen vuo­kraus

Yhteys­tie­dot


Har­ri Mik­ko­nen
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­lik­kö
harri.mikkonen@karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Pre­pu­la
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
anne.prepula@karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut@karelia.fi


» Etkö löy­dä sopi­vaa pal­ve­lua? Rää­tä­löim­me pal­ve­lun sinul­le tar­pee­si mukaan. Ota yhteyt­tä!

» Tutus­tu myös ajan­koh­tai­siin täy­den­nys­kou­lu­tuk­siim­me!

» Tie­sit­kö, että asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­him­me on mah­dol­lis­ta saa­da talou­del­lis­ta tukea. Lue lisää inno­vaa­tio­se­te­lis­tä.