Categories
Ajankohtaista

Palve­lu­ha­ke­misto

Tuote­ke­hitys ja mallinnus

Koneis­tus­pal­velut

Konepa­ja­tek­niset mittaukset

Materi­aalin, tuotteen tai rakenteen mekaa­ninen testaus

Muovi­tuotteen suunnittelu ja valmistus piensarjatuotantona

Suurno­peus­ka­me­ra­kuvaus

Tarkkuus­tek­niikan palvelut

Tuote­kon­sep­tointi

Tuotteen ja palve­luiden kehit­tä­minen (Innos­tudio®)

Virtaus- ja lämpösimulointi

Ympäris­tö­olo­suh­de­testaus

Raken­ta­minen

Betonin testaus

Raken­nusten tiiviysmittaus

Lämpö­ka­me­ra­ku­vaukset

Äänimit­taukset

Metsä, energia ja ympäristö

Biota­louden hankekonsultointi

Energia­rat­kaisut

Metsä­suun­ni­telmien laati­minen ja päivitys

Vesis­tön­kun­nostus

Hyvin­vointi

Fitware-polku­pyö­räer­go­met­ri­testi

GaitRite -liikku­misen analyysi

InBody-kehon­koos­tu­mus­mittaus

Spinal Check -selkätutkimus

Sydän- ja veren­kier­toe­li­mistön kunnon testaaminen

Liike­toi­minta ja markkinointi

Brändin ja markki­noinnin suunnittelu (Innos­tudio®)

Innovaa­tio­seteli

Kansain­vä­linen markkinatutkimus

Lean-konsul­tointi

Messu- ja näyttelysuunnittelu

Palve­lu­muo­toilu

Tuotteen ja palve­luiden kehit­tä­minen (Innos­tudio®)

Työnoh­jaus­palvelu

Uusien liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksien tunnistaminen

Yrity­silmeen ja visuaa­lisen viestinnän kehittäminen

Kansain­vä­lis­ty­minen ja viestintä

Kansain­vä­linen markkinatutkimus

Kielen­tar­kas­tus­pal­velut

Käännös­pal­velut

Videon käyttö opetuksessa

Tilapal­velut

Tilojen vuokraus

Yhteys­tiedot


Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen@karelia.fi
puh. 050 502 0402

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula@karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut@karelia.fi


>> Etkö löydä sopivaa palvelua? Räätä­löimme palvelun sinulle tarpeesi mukaan. Ota yhteyttä!

>> Tutustu myös ajankoh­taisiin täyden­nys­kou­lu­tuk­siimme!

>> Tiesitkö, että asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­himme on mahdol­lista saada talou­del­lista tukea. Lue lisää innovaa­tio­se­te­listä.