PULSSI – Hiili­neut­raaleja ratkaisuja

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Hiili­neut­raaleja ratkaisuja

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Hiili­neut­raaleja ratkaisuja -teeman tuoreet artik­kelit, videot ja podcastit löydät tästä.

 • Rakennus- ja purkupuun uudel­leen­käyttö on Suomessa vielä vähäistä

  , ,

  Lähes kaikki purkupuu haketetaan nykyisin energia­hyö­ty­käyttöön. Purkupuun haketus ja myynti energia­hyö­ty­käyttöön on kustan­nus­te­hok­kaampaa kuin kestävä purka­minen, poikkeuksena liimapuu. Purkupuun energia­hyö­dyn­nystä ei lain mukaan tulkita jätteen­pol­toksi, minkä vuoksi puujä­tettä voidaan yleisesti hyödyntää voima­lai­tok­sissa. Puuhakkeen Venäjän tuonnin loppu­minen ja korkeat energian­hinnat vuonna 2022 ovat kiihdyt­täneet puujätteen energia­hyö­dyn­tä­mistä. Energia­hyö­ty­käytön lisäksi haketettua purku­puuta hyödyn­netään kompostin tukiai­neena ja levy- ja […] 

 • Digita­li­saatio keskei­sessä roolissa energiamurroksessa

  , ,

  Energia­kriisi on osoit­tanut, että tarvit­semme yhä enemmän kaikkien saata­villa olevaa sekä kohtuu­hin­taista energiaa, jotta voimme hidastaa ilmas­ton­muu­tosta sekä varmistaa oman kansal­lisen energia­huol­to­var­muuden ja energia­tur­val­li­suuden. Koska vihreä siirtymä etenee nopeammin kuin koskaan, on erityisen tärkeää, että voimme toteuttaa kattavan ja kestävän digitaa­lisen muutoksen energia­jär­jes­tel­mis­sämme. Digitaa­liseen muutokseen energia­jär­jes­tel­missä liittyy olennai­sesti yhteis­kunnan sähköis­ty­minen energiassa, palve­luissa ja liikku­mi­sessa. Sähköistymisen […] 

 • Maantie, tien reunoilla vesistöä ja puita

  Maaseudun vähähii­lisen asumisen murrosareena

  , ,

  Maaseudun vähähii­lisen asumisen murro­sa­reena järjes­tettiin 18-19.4.2023 Tuupo­vaaran Korpi­sel­kä­ta­lolla. Murro­sa­reenaan oli kutsuttu monipuo­li­sesti maaseu­tua­lueen eri toimi­joita Pohjois-Karjalan alueelta, koska areenan kohdea­lueena käsiteltiin Joensuun maaseu­tu­kyliä. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lusta areenaan osallis­tuttiin Kommu­ni­koiva energia -hankkeen ja Pohjois-Karjalan energia­neu­vonnan toimesta. Työpajaan osallistui 16 henkilöä mukaan lukien työpajan järjes­täjät. Murro­sa­reenan työpajan järjes­tävänä tahona toimi Decarbon-Home -tutki­mus­hanke, jonka tarkoi­tuksena on edistää asumisen ja rakentamisen […] 

 • Omenapuun taimia istutettuna niityllä, taustalla metsää ja vuoristoa.

  Join-bioerko – koulu­tusta, kehit­tä­jä­ver­kostoja ja kansain­vä­listä yhteis­työtä biotaloudessa 

  , ,

  Itä-Suomen kansain­vä­lisen biota­lous­osaa­misen kehit­tä­minen työelä­mä­läh­töisen jatkuvan oppimisen keinoin (Join-bioerko) -hanke toteu­tettiin elokuun 2020 ja joulukuun 2022 välisenä aikana. Hankkeen pääta­voit­teena oli kehittää biota­lous­alaan liittyvää jatkuvan oppimisen koulu­tus­tar­jontaa sekä viedä eteenpäin koulu­tuksen työelä­mä­läh­töi­syyttä. Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen kehit­tä­minen ja toteut­ta­minen olivat tärkeässä roolissa hankkeen toimen­pi­teissä. Näiden ohella hankkeessa panos­tettiin kansain­vä­lisen yhteistyön lisää­miseen koulu­tus­vien­ti­läh­töi­sesti sekä biota­louden toimi­ja­ver­koston luomiseen koulutuksen, […] 

 • Maaseu­tu­yri­tysten asialla – tukea uusiu­tuvan energian liiketoimintaan

  , ,

  Uusiu­­tuwat-hanke on ollut osa Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun alueel­lisen biota­louden ja uusiu­tuvan energian hankkeiden pitkää jatkumoa. Uusiu­­tuwat-hankkeen lähtö­kohtana oli maaseudun elinkei­no­toi­minnan vahvis­ta­minen ja monipuo­lis­ta­minen paran­ta­malla yritysten energiao­ma­va­rai­suutta, -tehok­kuutta ja uusiu­tuvien energia­re­surssien monipuo­lista hyödyn­tä­mistä.  Alueen maaseu­tu­yri­tyk­sille ja yritys­ryh­mille on hankkeen aikana tarjottu kannat­tavia yritysten taloutta vahvis­tavia toimen­pi­teitä ja yhteis­työ­tapoja, osaamisen kehit­tä­mistä sekä osaamisen siirtä­mistä, joiden avulla ollaan voitu […] 

 • Havupuun oksia kädessä

  Tehdään yhdessä kestä­vämpää ylihuo­mista – Karelian kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ohjelma

  , , ,

  Karelian kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden teot ja tavoitteet on koottu korkea­kou­lu­yh­teisön kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ohjel­maksi , joka julkaistiin maaliskuun 2023 alussa. Ohjelmaa kehitettiin yhteis­työssä johdon ja yhteisön kanssa strate­giaan pohjautuen ja työka­luina toimivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Syntyi koko yhteisön ohjelma, joka kokoaa tehdyt vastuul­li­suusteot näkyväksi ja viitoittaa askelia tuleville vuosille. Vastuul­lisuus on yksi […] 

 • Energia­si­mu­lointien lähtö­tie­tojen arviointi olemassa oleville rakennuksille

  , ,

  Olemassa olevien raken­nusten energia­si­mu­lointeja varten on selvi­tettävä monia lähtö­tietoja, jotta simuloin­nista tulisi mahdol­li­simman paljon simuloi­tavaa raken­nusta vastaava. Taval­li­sesti lähtö­tiedot saadaan mittauk­sista ja raken­nuksen dokumen­teista. Monissa tapauk­sissa raken­nuk­sesta ei ole mitattua tietoa esimer­kiksi vuotoilman tai raken­teiden kaikkien lämmön­lä­päi­sy­ker­toimien osalta. Myöskään raken­teista kertovia dokumentteja ei vanhoista raken­nuk­sista ole aina saata­villa, tai raken­nusta on muutettu eikä dokumentteja ole […] 

 • Kestävän kehityksen opiskelu YAMK-tutkin­­noissa – Havaintoja kestävän johta­misen kurssilta

  , , ,

  Kestävän johta­misen viiden (5) opinto­pisteen opinto­jaksoa on toteu­tettu nyt neljättä vuotta Karelian Johta­misen ja liike­toi­min­tao­saa­misen ylemmässä AMK-tutkin­­nossa. Opinto­jakson kehit­tä­misen lähtö­kohtana oli, että kaikki opiske­lijat ovat liike­ta­louden ylemmän AMK-tutkinnon opiske­li­joita, mutta hyvin erilai­silla taustoilla. Opinto­jakson tulisi mieluiten olla verkko­kurssi, joka on avoinna ympäri vuoden sekä toteu­tet­ta­vissa ajasta ja paikasta riippu­matta. Opinto­jakson tulee lisäksi antaa osallis­tu­jille kestävän […] 

 • Eri värisiä putkistoja rakennuksen katossa

  Lisätty todel­lisuus rakennustyömaalla

  , , ,

  Lisätyn virtu­aa­lisen sisällön katselu reaali­maa­il­massa on mahdol­lista erilaisten laitteiden ja sovel­lusten avulla. Työmaa­käyttöön suunni­teltuja vaihtoehtoja on kuitenkin tarjolla melko vähän. Trimble XR10- järjes­telmä lienee ainoa laajalti käytetty järjes­telmä raken­nusa­lalla. Karelialle on nyt hankittu kyseinen järjes­telmä Tulevai­suuden työ -hankkeen (EAKR) avulla. Trimble XR10 -järjes­telmä Trimble XR10 on järjes­telmä, jossa Microsoft HoloLens 2 -lasit on sovitettu yhteen […]