PULSSI – Hiili­neut­raaleja ratkaisuja

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Hiili­neut­raaleja ratkaisuja

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Hiili­neut­raaleja ratkaisuja -teeman tuoreet artik­kelit, videot ja podcastit löydät tästä.

 • Mies asentamassa aurinkopaneelia talon katolle

  Datahub – keski­tetty tiedon­vaih­to­jär­jes­telmä energia-alan toimijoille

  , , ,

  Viime aikoina sähkön hinnan vaihte­lujen uutisoinnin lomassa on kuultu puhut­tavan myös kanta­verk­ko­yhtiö Fingridin lansee­raa­masta datahu­bista ja sen seuraavan vaiheen käyttöö­no­tosta vuoden 2023 alusta. Datahub lienee käsit­teenä vielä melko tunte­maton, ja datahubin ensim­mäisen vaiheen käyttöönotto noin vuosi sitten on voinut mennä monelta ohi. Kyseessä ei ole sen vähempää, kuin merkit­tävin viime­ai­kainen tekno­lo­gi­a­uu­distus sähkö­mark­ki­noilla, jonka vaikutus ulottuu […] 

 • Läpinä­ky­vyyttä vastuullisuusviestintään

  , ,

  Vastuul­lisuus on oleel­linen osa tämän päivän yritysten liike­toi­mintaa. Asiakkaat ja yhteis­työ­kump­panit osaavat vaatia vastuul­li­suutta ja ovat kiinnos­tu­neita yrityksen jättä­mästä hiili­ja­lan­jäl­jestä. Vastuul­linen yritys pyrkii toimin­nassaan huomioimaan ympäris­töl­liset, sosiaa­liset ja talou­del­liset vaiku­tukset ja vastuunsa sidos­ryh­miään ja yhteis­kuntaa kohtaan. Vastuul­linen yritys myös viestii avoimesti tuottei­densa ja palve­lui­densa ympäris­tö­vai­ku­tuk­sista. EU:n komission mukaan jopa 40 prosenttia tuotteiden ja markki­noinnin ympäristöväittämistä […] 

 • Tapahtuma-alan tulevai­suuden näkymiä: digitaa­li­suutta ja kestävää kehitystä

  , ,

  Tapahtuma-alan kehit­tä­miseen panostava hankkeemme Smart Event Managers järjesti opinto­matkan tapahtuma-alan toimi­joille ja alasta kiinnos­tu­neille Jyväs­kylään ja Tampe­reelle 27.-29.9.2022. Matkan keskei­simpiä teemoja olivat digitaa­lisuus ja kestävä kehitys tapah­tu­ma­tuo­tan­noissa. Matkan ohjelmaan kuuluivat erilaiset yritys­vie­railut ja osallis­tu­minen musiikkia hyödyn­tävien luovien alojen tulevai­suus­foo­rumiin Music x Mediaan. Yhtei­sellä linja-automat­­kalla tutus­tu­minen kävi luonte­vasti ja iloinen nauru raikui jo alkumat­kasta. Kuinka virtuaalisesta […] 

 • Keskeneräinen rakennustyömää jossa rakennustelineitä

  360-kuvauksen hyödyn­tä­misen mahdol­li­suudet työmaatuotannossa

  , , ,

  Kamera­tek­no­logiat ovat kehit­tyneet huimasti vuosi­kym­me­nessä. Ennen kaikkea tämä on tarkoit­tanut sitä, että eri tekno­logiat ovat tulleet laajemman käyttä­jä­kunnan saata­ville hinta­ke­hi­tyk­sensä ansiosta. Yksi uusista kehity­sas­ke­leista on mahdol­lis­tanut 360-kuvien ja -videoiden ottamisen yhdellä kohtuul­lisen hinta­luokan kameralla. 360-kamerassa on usein kaksi kalan­sil­mä­ob­jek­tiivia ja yhden objek­tiivin kuvakulma on, mallista riippuen, noin 180 astetta. Kameran tuottama kuva yhdis­tetään valmis­tajan ohjelmistolla […] 

 • Messurakennuksen sisätila jossa ihmisiä ja esittelypisteitä

  Forum HolzBau Inter­na­tional 2022 kokosi yhteen puura­ken­ta­misen asiantuntijat

  , ,

  Kansain­vä­linen puura­ken­ta­misen konfe­renssi Forum HolzBau Innsbruc­kissa Itäval­lassa lienee suurin puura­ken­ta­misen tapahtuma Euroo­passa. Konfe­renssi tarjoaa insinöö­reille, arkki­teh­deille ja muille puura­ken­ta­misen parissa työsken­te­le­ville mahdol­li­suuden tutustua alan uusimpiin innovaa­tioihin ja kehitys­suuntiin. Tapahtuma on myös loistava tilaisuus verkos­toitua, sekä vaihtaa kuulu­misia ja kokemuksia alan kärkio­saajien kanssa. Osallis­tujia oli noin tuhat ja yritysten esitte­ly­pis­teitä miltei toista sataa. Esityksiä pidettiin yhtäaikaisesti […] 

 • Rakennustyömaa jossa betonielementtejä

  Vähähii­lisen betonin päästö­vä­hen­nys­po­ten­tiaali kerrostalorakentamisessa

  , ,

  Suomen betoniyh­distys julkaisi alkuvuonna 2022 valmis­be­tonien vähähii­li­syys­luo­ki­tuksen. Vähähii­li­syys­luokat ovat GWP.REF, GWP.85, GWP.70, GWP.55 ja GWP.40. GWP.REF edustaa vuoden 2021 keski­mää­räistä Suomen päästö­tasoa valmis­be­to­neille siten, että puolet betoni­val­mis­ta­jista alittaa ja puolet ylittää kyseisen päästö­tason. Luokkien yhtey­dessä olevat luvut 85, 70, 55 ja 40 viittaavat siihen, kuinka monta prosenttia kysei­sessä luokassa päästöarvo on referens­si­ta­sosta. Toisin sanoen vähähiilisillä […] 

 • Rakennuksen ulkoseinä jossa ikkunoita ja betonirakenteita

  Paramet­ri­soitu laskenta energiasimulointiohjelmissa

  , ,

  Paramet­ri­sointi on matemaat­tinen prosessi, jossa ilmaistaan ​​järjes­telmän, prosessin tai mallin tila joidenkin riippu­mat­tomien suureiden, joita kutsutaan paramet­reiksi, funktiona. Energia­si­mu­loin­tioh­jel­missa paramet­reina voidaan käyttää mm. ikkunan kokoa, ilman­vuo­to­lukua, raken­nuksen suuntausta tai lämmön talteenoton hyöty­suh­detta. Näille paramet­reille annetaan vaihtoehtoja joko lukuvä­liltä tai tiettyjen arvojen joukosta. Paramet­ri­soi­dussa lasken­nassa ohjelma käy läpi satun­naiset, kaikki tai tietyn määrän vaihtoehtoja annet­tujen parametrien […] 

 • Osallistava elinkaa­riar­viointi uudistaa työelä­mäyh­teis­työtä ja opetusta

  , , ,

  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa kehitetään osallis­tavia tapaa laatia elinkaa­ria­na­lyysejä ja hiili­ja­lan­jäl­ki­las­kentoja. Tulevai­suuden työ- ja Kommu­ni­koiva energia -hankkeissa tehdyssä elinkaa­riar­vioin­neissa on sovel­lettu uusia osallis­tavia työkaluja. Yhteis­työssä on käytetty SimaPro-ohjel­­mistoa, jonka Collect, Flow ja Share -toimin­tojen avulla voidaan osallistaa työelä­mä­kump­pa­neita aktii­vi­sesti elinkaa­riar­vioinnin eri vaiheissa. Kokeilun jatkumana on menetelmien siirtä­minen osaksi verkko-opetusta. SimaPron opetus­tar­koi­tukseen luodut LCA-ohjel­­mistot ovat tukeneet energia- ja ympäristötekniikan […] 

 • Man standing on a cliff

  Research through Internship Activities in the SBTCP project – A Student’s Perspective

  , , ,

  The ”Sustai­nable Building Techno­­logies- Community of Practice” (SBTCP) project by Karelia UAS in colla­bo­ration with Salzburg UAS and Jade UAS has been playing an eminent role in bringing inter­na­tional students from cross-border countries together. As a signi­ficant part of this inter­na­tional colla­bo­ration, SBTCP project is hosting the internship activities of an inter­na­tional bachelor student Dominik […]