Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka, raken­nus­tek­niikka, monimuotototeutus

Monimuoto-opiskelu

  • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä
  • Kesto 4 lukuvuotta
  • Koulu­tus­paikkana Wärtsilä-kampus
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8-18 välillä verkossa. Lähipäiviä on opintojen aluksi 5 ja sen jälkeen 1 – 2 kuukausittain.

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku 17. – 31.3.2021
  • Koulu­tus­oh­jelmiin haetaan opetus­hal­li­tuksen opintopolku.fi -palvelussa
  • Opiske­lu­paikat: 30 (valin­ta­koe­kurssi 14, Todis­tus­va­linta 15: yliop­pi­las­tut­kinto 8, ammatil­linen perus­tut­kinto 8) 
  • Tutustu opetus­suun­ni­telmaan

Raken­nus­tek­niikan insinöörin monimuo­to­kou­lu­tuk­sessa erikoistut puurakentamiseen 

Raken­nusa­lalla on jo pitkään etsitty keinoja vähentää raken­ta­misen aiheut­tamia negatii­visia ympäris­tö­vai­ku­tuksia. Esimer­kiksi puun käytön lisää­minen raken­ta­mi­sessa on nähty hyvänä vaihtoehtona sitoa hiiltä raken­teisiin. Koska puusta ei voida rakentaa koko raken­nusta, on löydettävä keinoja käyttää muitakin materi­aaleja ympäris­töys­tä­väl­li­sesti. Siksi raken­nusin­si­nöörin on tärkeää tuntea kaikki keskeiset raken­nus­ma­te­ri­aalit ja niiden käyttö raken­ta­mi­sessa. Raken­nus­tek­niikan insinöö­rio­pin­noissa opit suunnit­te­lemaan ja raken­tamaan raken­nuksia ihmisten ja ympäristön kannalta parhaalla mahdol­li­sella tavalla. Asian­tun­te­valla suunnit­te­lulla ja raken­ta­mi­sella voidaan vaikuttaa koko raken­nusalan ympäris­töys­tä­väl­li­syyteen ja hiilipäästöihin.

Raken­nus­tek­niikan monimuo­to­teu­tuk­sessa paino­tetaan erityi­sesti puura­ken­ta­mista ja raken­ta­misen ympäris­tö­vai­ku­tuksia. Opintojen aikana saat tämän hetken ajankoh­tai­simman tiedon puura­ken­ta­mi­sesta ja hiilitaselaskennasta.

Raken­nus­tek­niikan opinnoissa opiskelet raken­teiden suunnit­telua ja raken­nus­tuo­tantoa. Raken­ne­suun­nit­telun opinnoissa opiskelet suunnit­te­luin­si­nöörin tehtäviä eli opit raken­teiden mitoit­ta­mista ja mallin­ta­mista. Opit myös suunnit­te­lemaan puu-, betoni- ja teräs­ra­ken­teita ja käyttämään eri raken­nus­ma­te­ri­aaleja huomioiden raken­teiden turval­li­suuden, terveel­li­syyden sekä taloudellisuuden.

Raken­nus­tuo­tannon opinnoissa opiskelet työmaa­in­si­nöörin tehtäviä: opit suunnit­te­lemaan, aikatau­lut­tamaan ja johtamaan raken­ta­misen prosesseja sekä toteut­tamaan ja johtamaan rakennushankkeita.

Raken­nus­tek­niikan monimuo­to­to­teu­tuk­sessa opiskelet etänä osallistuen verkko­luen­noille ja opiskellen itsenäi­sesti. Opintojen aluksi järjes­tetään lähiviikko ja sen jälkeen lähipäiviä on kuukausittain 1-2. Opiskelun yhtei­söl­li­syyttä tuetaan myös yhtei­sellä verkko­työs­ken­te­lyllä ja opettajien tuki varmis­tetaan säännöl­listen verkko­ta­paa­misten avulla.

Raken­nus­tek­niikan insinööri työelämässä

Raken­nusin­si­nöörinä voit toimia esimer­kiksi raken­ne­suun­nit­te­lijana, työnjoh­tajana, työmaa­in­si­nöörinä, tieto­mal­lin­nus­koor­di­naat­torina, kunto­tut­kijana tai yrittäjänä.

Tutustu opetus­suun­ni­telmaan

Julkaistaan pian

Raken­nus­tek­nii­kasta hyvät eväät työelämään

”Ala on monipuo­linen ja mahdol­li­suuksia on vaikka mihin. Itseäni kiinnos­tavat erityi­sesti kosteu­den­hal­linta, raken­teiden vauriot ja niiden korjaa­minen eli korjaus­suun­nittelu. Haluan kulkea sellaiseen suuntaan, jossa voin vaikuttaa siihen, että raken­nuk­semme olisivat turval­lisia ja terveel­lisiä käyttäjille.”

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Rakennus-tekniikka,
päivä­to­teutus

Talo-tekniikka

Konetek­niikka