Raken­nus­ten tii­viys­mit­taus

Raken­nus­ten tii­viys­mit­taus

Raken­tei­den läpi vir­taa­va hal­lit­se­ma­ton vuo­toil­ma vai­kut­taa sisäil­man laa­dun huo­non­tu­mi­sen kaut­ta asu­mi­sen viih­ty­vyy­teen ja ter­veel­li­syy­teen, raken­tei­den vau­rioi­tu­mi­sien ris­kiin sekä raken­nuk­sen ener­gian­ku­lu­tuk­seen. Asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja olo­suh­tei­ta kos­ke­vat direk­tii­vit ja stan­dar­doi­dut vaa­ti­muk­set. Kar­toi­tam­me raken­nuk­sen tii­viy­den ja tuo­tam­me mit­taus­ten avul­la tie­toa asuin­ra­ken­nuk­sen ener­gian­ku­lu­tuk­sen pie­nen­tä­mi­seen, asu­mis­viih­ty­vyy­den paran­ta­mi­seen ja raken­tei­den vau­rioi­tu­mi­sen estä­mi­seen.

Kenel­le

Yri­tyk­sil­le, raken­nus­liik­keil­le, asun­to-osa­keyh­tiöil­le ja yksi­tyi­sil­le raken­ta­jil­le.
Yhteis­työ raken­nus­liik­kei­den kans­sa raken­ta­mi­sen lop­pu­vai­heis­sa takaa par­haat edel­ly­tyk­set täyt­tää raken­ta­mis­mää­räys­ten vaa­ti­muk­set.

Sisäl­tö

Tii­viys­mit­taus­pal­ve­lu koos­tuu:

  • tilan­ne­kar­toi­tuk­ses­ta
  • raken­tei­den läpi­vien­tien tulp­paa­mi­ses­ta
  • pin­ta-alo­jen mit­tauk­sis­ta
  • pai­ne­tes­tauk­sen suo­rit­ta­mi­ses­ta
  • mit­taus­tu­los­ten rapor­toin­nis­ta

Mit­taa­mi­nen suo­ri­te­taan stan­dar­din mukai­sel­la mene­tel­mäl­lä ja lait­teil­la.

Toteu­tus

Raken­nus­ten tii­viys­mit­tauk­sis­sa tuo­tam­me hal­li­tus­ti pai­ne-ero­ja sisä- ja ulkoil­man välil­lä ja mit­taam­me vuo­toil­man kul­ke­mis­ta raken­tei­den läpi. Ilma­tii­viyt­tä mit­taam­me seu­raa­vien mää­räys­ten ja suo­si­tus­ten mukai­ses­ti:

  • Raken­tei­den tii­viys­mit­taus, Stan­dar­di: SFS-EN 13829
  • Suo­men Raken­nus­mää­räys­ko­koel­ma, D3 Raken­nus­ten ener­gia­te­hok­kuus, mää­räyk­set ja ohjeet 2012

Tii­viys­mit­tauk­sil­la sel­vi­täm­me raken­tei­den välis­ten lii­tos­ten kaut­ta kul­ke­van vuo­toil­man mää­rän ja mää­ri­täm­me q50 – arvon, jota tar­vi­taan raken­nus­lu­pa­vai­hees­sa, raken­nuk­sen ener­gia­kat­sel­muk­ses­sa tai ener­gia­to­dis­tuk­sen laa­ti­mi­sen yhtey­des­sä.

Hin­ta

500 €/kpl, alle 120 m³ pien­ta­lot
Suu­rem­mat koh­teet tar­jouk­sen mukaan.

Hin­toi­hin lisä­tään voi­mas­sa ole­va ALV
Lisä­pal­ve­lut hin­noi­tel­laan läm­pö­ku­vaus­tun­tien yksik­kö­hin­nal­la, joka on 115 € / kuvaus­tun­ti.

Yhteys­tie­dot

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Raken­nus­la­bo­ra­to­rio
Kar­ja­lan­ka­tu 3, 80200 Joen­suu
puhe­lin: 013 260 6260
säh­kö­pos­ti: Rakennuslaboratorio@karelia.fi

Pal­ve­luk­ses­sa­si labo­ra­to­rioin­si­nöö­ri Alek­san­te­ri Juvo­nen