Sai­raan­hoi­ta­ja, monimuotototeutus

Tut­kin­to: Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to 
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Sai­raan­hoi­ta­ja
 (AMK) 
Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
210 opin­to­pis­tet­tä | 3,5 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat, kevään 2021 yhteis­ha­ku: 50 (AMK-valin­ta­koe 24, Todis­tus­va­lin­ta; yli­op­pi­las­tut­kin­to 10, amma­til­li­nen perus­tut­kin­to 15
Ope­tus­muo­to: Moni­muo­to­to­teu­tus. Opin­not jär­jes­te­tään moni­muo­to-ope­tuk­se­na, jos­sa lähio­pe­tus­ta on 5 — 10  päi­vää kuu­kau­des­sa. Suu­ri osa opin­nois­ta on itse­näis­tä opis­ke­lua, ryh­mäs­sä opis­ke­lua sekä ohjat­tua etä­opis­ke­lua. Opin­not on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa osit­tain työn ohel­la, mut­ta pit­kät har­joit­te­lu­jak­sot vaa­ti­vat välil­lä koko­päi­väis­tä opis­ke­lua.
Kou­lu­tus­paik­ka: Tik­ka­rin­ne-kam­pus

Hakuai­ka: Kevään yhteis­ha­ku 17. — 31.3.2021

Hake­mi­nen -> Valin­ta­pe­rus­teet, kevät 2021

Syk­syn hakuai­ka: 2.9. — 16.9.2020

Hake­mi­nen > Valin­ta­pe­rus­teet, syk­sy 2020

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Väes­tön ikään­ty­mi­nen näkyy suo­raan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kas­vu­na. Hoi­to­työ on yhä koko­nais­val­tai­sem­paa, ja asiak­kai­den fyy­sis­ten tar­pei­den ohel­la on huo­mioi­ta­va myös psyyk­ki­set, sosi­aa­li­set ja hen­ki­set tar­peet. Mer­kit­tä­vä osa hoi­to­työs­tä on ennal­taeh­käi­se­vää ja ter­veyt­tä edis­tä­vää toimintaa.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­vien sai­raan­hoi­ta­jien työl­lis­ty­mis­nä­ky­mät ovat erit­täin hyvät ja moni­puo­li­set. Voit työs­ken­nel­lä perus­ter­vey­den­huol­lon, eri­kois­sai­raan­hoi­don, jul­ki­sen ja yksi­tyi­sen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa, kan­sain­vä­li­sis­sä teh­tä­vis­sä sekä suun­nit­te­lu- ja kou­lu­tus­teh­tä­vis­sä tai yrit­tä­jä­nä. Sai­raan­hoi­ta­jan tut­kin­to mah­dol­lis­taa työs­ken­te­lyn EU-alu­eel­la ilman lisäkoulutusta.

Sai­raan­hoi­ta­jan ohel­la sinus­ta voi tul­la esi­mer­kik­si pro­jek­ti­työn­te­ki­jä, ter­veys­suun­nit­te­li­ja, lää­ke-edus­ta­ja, tut­ki­mus­hoi­ta­ja, asia­kas­neu­vo­ja tai palveluohjaaja.

Sai­raan­hoi­ta­jao­pin­nois­sa opit moni­puo­li­sen tie­to­pe­rus­tan lisäk­si ihmis­suh­de­tai­to­ja. Opit myös orga­ni­soin­ti- ja ongel­man­rat­kai­su­tai­to­ja sekä hal­lit­se­maan eri­lai­sia hoi­to­ti­lan­tei­ta. Opin­nois­sa koros­tu­vat hyvä työ­mo­raa­li sekä eet­ti­set ja amma­til­li­set pää­tök­sen­te­ko­tai­dot. Opin­nois­sa pää­set opis­ke­le­maan Simu­la ‑simu­laa­tio­ym­pä­ris­tös­sä ja sinul­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa opin­to­jak­so­ja tai har­joit­te­lua myös Voi­ma­la ‑oppi­mi­sym­pä­ris­tös­sä. Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tarinoita.

opintopolku nappi uusi2