Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen

Tut­kin­to: Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Fysio­te­ra­peut­ti (ylem­pi AMK) / Sai­raan­hoi­ta­ja (ylem­pi AMK) / Sosio­no­mi (ylem­pi AMK) / 
Ter­vey­den­hoi­ta­ja (ylem­pi AMK) / Mas­ter of Health Care / Mas­ter of Social Ser­vices

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 90 opin­to­pis­tet­tä | 2,5 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 30
Ope­tus­muo­to: Moni­muo­to­to­teu­tus, jos­sa kes­ki­mää­rin 1 — 5 lähi­päi­vää kuu­kau­des­sa. Lisäk­si omaeh­tois­ta opis­ke­lua,
etä­teh­tä­viä ja ver­kos­sa tapah­tu­vaa ohjaus­ta.

Kou­lu­tus­paik­ka: Tik­ka­rin­ne-kam­pus 

Hakuai­ka: 18.3. — 1.4.2020

Hake­mi­nen -> Valin­ta­pe­rus­teet

Kou­lu­tus­ka­len­te­ri 2020 — 2021

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan uudis­tus tar­koit­taa monen muun asian ohel­la sitä, että sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­le tar­vi­taan lisää osaa­jia, joil­la on val­miu­det ja kyky ottaa vas­tuu työyh­tei­sö­jen joh­ta­mi­ses­ta sekä kehit­tä­mi­ses­tä.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to antaa sinul­le val­miuk­sia hal­li­ta omaa asian­tun­ti­juusa­luet­ta­si, ymmär­tää muu­tos­pro­ses­sei­hin liit­ty­viä ilmiöi­tä ja ymmär­tää, mitä koko­nai­suus tar­koit­taa kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa pai­no­te­taan eri­tyi­ses­ti lähi­joh­ta­mis­ta.

Karelia-amk:n sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja joh­ta­mi­sen ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to tuot­taa jul­ki­seen vir­kaan tai teh­tä­vään saman kel­poi­suu­den kuin ylem­pi kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, ja se luo edel­ly­tyk­set toi­mia eri­lai­sis­sa joh­ta­mi­sen ja kehit­tä­mi­sen teh­tä­vis­sä niin jul­ki­sel­la, yksi­tyi­sel­lä kuin kol­man­nel­la sek­to­ril­la. Mah­dol­li­sia työ­teh­tä­viä ovat muun muas­sa kehit­tä­mis­pääl­lik­kö, pal­ve­lu­pääl­lik­kö, osas­ton­hoi­ta­ja, yli­hoi­ta­ja, hoi­to­työn joh­ta­ja, suun­nit­te­li­ja, sosi­aa­li­pääl­lik­kö, pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri, pro­jek­ti­pääl­lik­kö, opet­ta­ja ja eri­lai­set joh­ta­mis­teh­tä­vät,

Opin­not raken­tu­vat yhteis­työs­sä työ­elä­män kans­sa, ja kou­lu­tuk­sen tavoit­teet ja sisäl­löt kyt­key­ty­vät työ­hö­si ja joh­ta­mis- ja kehit­tä­mis­asian­tun­ti­juu­te­si kas­va­mi­seen. Opis­ke­lu tapah­tuu työn ohel­la. Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

opintopolku nappi uusi2