Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pal­ve­lui­den kehittäjä

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pal­ve­lui­den kehit­tä­jä ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus 30 op


Haluat­ko kehit­tää val­miuk­sia­si työs­kel­len­nel­lä vaa­ti­vis­sa asiantuntijatehtävissä?

Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pale­lui­den kehit­tä­jä ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­ses­sa
» otat hal­tuun päi­vit­täi­sen muu­tok­sen ja kehit­tä­mi­sen työ­vä­li­nei­tä
» käy­tät digi­taa­li­sia rat­kai­su­ja
» enna­koit tule­vai­suut­ta
» osal­lis­tat asiak­kai­ta pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen 
» arvioit pal­ve­lui­den talou­del­li­suut­ta, laa­tua ja vai­kut­ta­vuut­ta 
» ver­kos­toi­dut monia­lai­ses­ti yli sektorirajojen

Voit hakea kou­lu­tuk­seen, kun sinul­la on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kor­kea­kou­lu­tut­kin­to tai aiem­pi opis­toas­teen tut­kin­to ja alan työ­ko­ke­mus­ta.
Opin­to­ja voi­daan lukea hyväk­si YAMK-tutkintoon.

Kou­lu­tuk­sen toteutus

Kou­lu­tus toteu­te­taan luku­vuon­na 2018–2019 moni­muo­to-opin­toi­na moder­ne­ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jä hyö­dyn­täen. Oppi­mis­teh­tä­vät integroi­tu­vat työ­elä­män ja oman asian­tun­ti­juu­den kehit­tä­mi­seen. Kou­lu­tus on ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön tukemaa.

Kou­lu­tuk­sen ajan­koh­ta on syys­kuu 2018 — syys­kuu 2019

Uudis­tu­vat sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut 5 op 
27. — 28.9.2018
Käyt­tä­jä­läh­töi­set sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut 5 op 
29. — 30.11.2018
Digi­ta­li­saa­tio ja ePal­ve­lut 5 op
7. — 8.2.2019
Pal­ve­lui­den laa­tu ja vai­kut­ta­vuu­den arvioin­ti 5 op
28. — 29.3.2019
Sosi­aa­li- ja ter­veys­ta­lous­osaa­mi­nen 5 op
9. — 10.5.2019
Kehit­tä­mis­osaa­mi­sen teh­tä­vä 5 op

Hin­ta

1800 euroa (alv 0 %)

Mikä­li opis­ke­lu­paik­ka peru­taan kir­jal­li­ses­ti vii­meis­tään 14 päi­vää ennen opin­to­jen alka­mis­ta, opin­toa ei las­ku­te­ta. Peruu­tus em. ajan jäl­keen, aloit­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen tai eroa­mi­nen kes­ken opin­to­jen ei oikeu­ta vapau­tuk­seen mak­sus­ta. Opis­keil­ja voi anoa mak­sun osa­pa­lau­tus­ta ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä osoit­ta­mal­laan lääkärintodistuksella. 

Hakuai­ka

15.3. — 10.6.2018

Hake­mi­nen

Haku­lo­ma­ke

Haku­lo­ma­keen liit­tee­nä tulee toi­mit­taa ansioluettelo/CV ja vapaa­muo­toi­nen kir­jal­li­nen kuvaus, jon­ka ohjeis­tus löy­tyy valintaperusteista. 

Valin­ta­pe­rus­teet

Lisä­tie­to­ja 

Kou­lu­tuk­sen esite

Kou­lu­tuk­sen opetussuunnitelma

Tuu­la Rii­ko­nen
050 338 8142
tuula.riikonen(at)karelia.fi