Sosiaa­linen media työnhaussa

Sosiaa­lista mediaa hyödyn­netään yhä enemmän työnhaussa. Tiesitkö, että sosiaa­li­sesta mediasta löytyy paljon työpaikkoja? Mistä niitä sitten osaisi etsiä ja miten? Sosiaa­li­sessa mediassa käytetään erilaisia työnhakuun liittyviä #aihetun­nis­teita eli hashtageja, joilla voidaan ns. koota saman­laisten aiheiden linkkejä, tekstejä ja vaikkapa työpaik­kail­moi­tuksia yhteen.

Kaikkiin kanaviin ei tarvitse panostaa, vaan someka­na­vista voi valita yhden tai muutaman itselle sopivan ja luoda näistä profii­leistaan kattavat ja ajantasaiset.

Työpaik­kail­moittelu on siirtynyt yhä enemmän sosiaa­liseen mediaan, koska sieltä poten­ti­aaa­liset työnte­kijät tavoi­tetaan nopeasti ja helposti. Sosiaa­lisen median kanavista tavoi­tetaan myös ne, jotka eivät ole aktii­vi­sesti etsimässä töitä.

Työnan­tajat arvos­tavat sosiaa­lisen median käyttö­taitoja, joten käyttä­mällä ja olemalla esillä sosiaa­lisen median kanavissa, osoitat samalla työnan­ta­jalle hallit­sevasi niiden käytön. Uusien palve­lujen käyttö voi myös kertoa työnan­ta­jalle, että olet avoin uusille ideoille. Kannattaa siis liittää hakemukseen esim. linkki Instagram-tiliisi, niin saat toden­nä­köi­sesti lisäpis­teitä työnhakuusi.

Käytän­nössä sosiaa­lisen median palvelut työnhaussa ovat markki­noin­ti­ka­navia, joissa ilmoi­tetaan avoimista työpai­koista, ja joissa työnte­kijät voivat ilmoittaa etsivänsä töitä ja tuoda osaamistaan esille. Se on verkosto, jota hyödyn­netään työnhaussa ja jonka kautta tieto työpai­koista kulkee. Kaikkia kanavia/palveluita ei tietenkään tarvitse käyttää, vaan jokainen voi valita itselleen luonte­vimmat sekä ne, jotka parhaiten vastaavat työnhaun tavoit­teita. Kannattaa kuitenkin kokeilla eri kanavia/palveluita, jotta näkee mikä toimii parhaiten.

Suosi­tuimpia ja työllis­ty­mi­sessä eniten hyödyn­ne­tyimpiä sosiaa­lisen median palve­luita ovat LinkedIn, Facebook, Twitter ja Instagram. Muita kanavia, joita käytetään ovat mm. Periscope, Google+, Whatsapp ja Snapchat.

Tutustu TAIKO-hankkeen tuottamaan Pikaopas työnhakuun sosiaa­li­sessa mediassa.ppsx 480,3 kt (Power­Point -kuvaesitys).

Facebook

Faceboo­kissa omalla aktii­vi­suu­dellasi voit vaikuttaa suuresti siihen, kuinka suuren hyödyn saat. Omat verkostosi, eli ystävät, tuttavat, sukulaiset ja muut Facebook-kaverisi voivat edesauttaa työnha­kuasi. Laitat vain sanan kiertämään, että haet töitä, ja pyynnön tiedon jakamiseen, niin tieto asiasta lähtee eteenpäin heidän verkostoilleen.


Voit myös etsiä työpaikkoja hakusa­noilla tai häshtä­geillä
kuten #rekry­tointi #rekry #työpaikat #kesätyö­paikat #osaajia­työ­elämään yms. Sen lisäksi, että seuraat yritysten ja työpaikkoja tarjoavien tahojen (kuten TE-palvelut ja erilaiset työvä­li­tys­firmat) sivuilta ilmoit­telua, liity työnha­ku/­rekry-ryhmiin, joissa työnhakua tukemaan saa kokonaisen yhteisön. Rekry-ryhmistä saa työpaik­ka­vinkkien lisäksi hyödyl­lisiä vinkkejä työha­ke­musten tekoon, CV:n muotoiluun, työhaas­tat­te­lu­ti­lan­teisiin ja muihin työnhaun vaiheisiin.

Rekry-ryhmiä Faceboo­kissa mm.

Työpaikat Faceboo­kissa -osio

Faceboo­killa on myös oma osio työpaik­kail­moit­te­lulle. Linkin osioon löydät etusivun uutis­virran vasemman reunan valikosta, ”Näytä enemmän” -linkin alta. Voit hakea työpaikkoja sijainnin, toimialan ja työteh­tävän tyypin pohjalta Faceboo­kissa ilmoi­tettuja avoimia työpaikkoja. Facebookin avoimet työpaikat: https://www.facebook.com/jobs/

Kun haet työteh­tävää, klikkaat ilmoi­tuksen alta paini­ketta ”Hae nyt”. Facebook avaa hakemuksen, johon siirtyy automaat­ti­sesti profii­listasi löytyvä ammatil­linen tieto sinusta. Tätä hakemusta voi muuttaa ennen hakemuksen lähet­tä­mistä. Kun hakemus on jätetty, hakijan ja työnan­tajan sivun välille aukeaa Messenger-keskustelu, jossa työnantaja voi vahvistaa vastaa­not­ta­neensa hakemuksen. Työnantaja ei näe henki­lö­koh­tai­sesta profii­listasi muuta kuin hakemuk­sesta löytyvät tiedot sekä julki­sesti jakamasi tiedot.

Pohdin­ta­tehtävä:

 • Jos olet Faceboo­kissa, tutki ja pohdi, millaisen mieli­kuvan sinusta saa tämän­het­kisen julkisen profiilin perus­teella? Mitä kuvia siellä näkyy ja millaisia julkaisuja? Miten voisit Faceboo­kissa edistää työllistymistäsi? 
 • Jos et ole Faceboo­kissa, mieti mitä hyötyjä sinne liitty­mi­sessä ammatil­li­sesti olisi. Voisitko harkita liitty­mistä työnhaun vuoksi?


Twitter

Twitter on hyvä paikka verkos­toitua ammatil­li­sesti. Tässä muutama vinkki Twitterin hyödyn­tä­miseen työnhaussa:

 • Lisää profii­likuva ja lyhyt kuvaus itsestäsi. Kerro lyhyesti, kuka olet ja mitä teet. Jos haluat, voit kertoa hakevasi töitä tai laittaa linkin esimer­kiksi LinkedIn-profiiliisi.
 • Seuraa henki­löitä ja yrityksiä sinun alallasi tai alalla, jolla haluaisit tehdä töitä. Osallistu keskus­te­luihin. Twitter ehdottaa sinulle jonkin ajan päästä lisää saman tyyppisiä henki­löitä, joita voit seurata. Kannattaa myös seurata rekry­tointi- ja henki­lös­tö­vuo­kraus­firmoja, jotka jakavat työpaik­kail­moi­tuksia Twitterissä.
 • Luo ja jaa sisältöä, jotka kertovat sinusta, mielen­kiinnon kohteistasi ja ajatuk­sistasi. Tuo esille osaamistasi ja kerro sinulle tärkeistä asioista. Muista kuitenkin, että kuka tahansa voi nähdä twiittisi, joten mieti, mistä asioista kannattaa kirjoittaa ja mistä ei.
 • Hakutoi­min­nolla voit hakea eri aiheisiin liittyviä twiittejä. Avoimia työpaikkoja löytää Twitte­ristä käyttä­mällä avain­sanoja eli häshtageja kuten #työpaikat, #rekry, #duunit, #työnhaku, #työ, #somerekry, #career, #ura, #avoimet­työ­paikat, #rekry­tointi jne.

Pohdin­ta­tehtävä:

Pohdi, onko omalla alallasi henki­löitä, jotka ovat tunnettuja alalla tai muuten esillä julki­suu­dessa. Löydätkö heidän Twitter-tilinsä?

Pinterest ja Instagram

Pinterest ja Instagram ovat hyvin visuaa­lisia palve­luita, joissa kuvilla on suurempi merkitys kuin teksteillä. Pinterest- tai Instagram-profiili on kuin visuaa­linen työha­kemus, jonka avulla voi näyttää mitä osaa, millaiset työt tai asiat kiinnostaa ja motivoi. Ne ovat hyviä kanavia oman persoonan ja työnäyt­teiden esittelyyn. Esimer­kiksi parturi-kampaajan työnäytteet tai verhoi­lijan kuvat työpro­ses­sista kertovat paljon heidän osaami­sistaan ja tyyleistään tekijöinä. 

Vinkit Pintrestin ja Insta­gramin käyttöön työnhaussa

 • Suurin osa Pinterest-käyttäjien sisäl­löistä on ns. repinnejä eli ne on kerätty jostain muualta. Jos haluat erottua eduksesi, luo omaa sisältöä profiiliisi.
 • Etsi ja seuraa oman alan asian­tun­ti­joita ja mieli­pi­de­vai­kut­tajia. Löydät niitä käyttä­mällä hakutoi­mintoa, selaa­malla suosittuja katego­rioita ja seuraa­malla tuttuja.
 • Seuraa, tykkää ja repinnaa yrityksiä, joissa haluaisit työskennellä
 • Tee oma portfo­liosi kuvista tai videoista, jotka kertovat sinusta, harras­tuk­sistasi, mielen­kiinnon kohteistasi, töistäsi ja taustasi. Voit myös laittaa linkin esimer­kiksi Linke­dIniin tai julkaista palve­lussa blogisi sisältöjä.

Video­pal­velut kuten Youtube ja Vimeo

Video­pal­ve­luita voi hyödyntää työnhaussa monin tavoin.

 1. Voit etsiä avoimia työpaikkoja, joita yritykset laittavat videoina palveluun
 2. Voit tutustua kiinnos­taviin työpaik­koihin esitte­ly­vi­deoiden avulla
 3. Voit löytää ja hyödyntää esimerkki- ja ohjevi­deoita mm. CV:n tekoon, työhaas­tat­te­luihin ja työnhakuun
 4. Voit tehdä oman video­muo­toisen CV:n tai työpaik­ka­ha­ke­muksen ja jakaa sitä palvelun avulla
 5. Voit esitellä omaa osaamistasi videoiden avulla ja jakaa videoita palvelun kautta
 6. Voit hyödyntää video­pal­ve­luita myös video­haas­tat­te­luissa

Yleensä Youtubeen tai Vimeoon ladattuja video­si­sältöjä kannattaa linkittää myös muihin kanaviin, esimer­kiksi Twitteriin ja Linke­diniin. Näin video tulee paremmin löydetyksi.

Video CV:n tekemi­sestä enemmän tietoa ​osiossa Työnhakutaidot.

LinkedIn

LinkedIn on puhtaasti ammatil­liseen käyttöön sopiva sosiaa­lisen median kanava. Se on todella monipuo­linen kanava työnhakuun ja verkos­toi­tu­miseen, sillä Linke­dI­nissä ovat niin yritykset kuin työnte­kijät ja työnha­ki­jatkin. Työnan­ta­jilla, eli yrityk­sillä on palve­lussa yritys­pro­fiilit ja työnha­kijat taas luovat palveluun henkilöprofiilinsa.

Linke­dI­nissä kannattaa olla aktii­vinen, sillä mitä enemmän käytät Linke­dIniä, sitä laajempaa verkostoa luot. Ja mitä useammin päivität profii­liasi, sitä helpommin poten­ti­aa­linen työnantaja voi sinut löytää. 

Miten käytän?

 • Henki­lö­pro­fii­lissa kerrotaan muun muassa työnhaun status, yhteys­tiedot, oma koulu­tus­tausta ja oma osaaminen sekä työhistoria.
 • Profiili kannattaa täyttää huolella. Henki­lö­pro­fiiliin kannattaa lisätä myös asial­linen, ammat­ti­mainen profiili- ja kansikuva.
 • Tiivis­telmä eli Summary on yksi profiilin tärkeimpiä elementtejä. Se näkyy profii­lissa heti perus­tie­tojen jälkeen. Tiivis­telmän tulee vakuuttaa lukija ja mahdol­linen uusi työnantaja. Se on lyhyt mainos, johon kannattaa kirjoittaa 3-4 avain­osaa­mista tai tärkeintä saavu­tusta, jotka on aikai­sem­missa töissä saavut­tanut. Siinä voi myös kertoa, millaisia töitä tai tehtäviä on tällä hetkellä hakemassa.
 • Käytä osaamista sekä kiinnos­tuksen kohteita kuvai­levia avain­sanoja. Rekry­toijat käyttävät hakusanoja etsiessään sopivia profiileja. Lisäksi Skills & Endor­se­ments –osio on tärkeä paikka osaamista kuvai­le­ville avain­sa­noille. Tässä kohdassa myös omat kontaktit voivat antaa suosi­tuksia osaamisesta.
 • Linke­dI­nissä kannattaa tuottaa kiinnos­tavaa omaan osaamiseen liittyvää sisältöä kuten tilapäi­vi­tyksiä, artik­ke­leita, ryhmä­kes­kus­teluja yms. kommen­tointeja. Näin tullaan helpommin huoma­tuksi ja tunnettuus kasvaa. 
 • Verkos­toi­tu­minen on iso osa palvelua ja sen käyttä­mistä. Verkoston koko myös vaikuttaa hakutu­loksiin. Kannattaa verkos­toitua ja hyväksyä kontak­ti­pyynnöt myös muilta kuin ystäviltä ja tutta­vilta. Lähetä myös itse kontak­ti­kutsuja muille, esimer­kiksi oman alasi edusta­jille ja poten­ti­aa­li­sille työnan­ta­jille. Liitä kutsuun henki­lö­koh­tainen viesti. Pyydä rohkeasti verkostoa vinkkaamaan sopivista työpai­koista ja jakamaan osaamis­pro­fiilia eteenpäin. 
 • Tutustu Linke­dInin yksityi­syys­a­se­tuksiin. Tarkista, miltä julkinen profiilisi näyttää, kuka näkee profiilisi päivi­tykset ja mitä sovel­luksia profii­lissasi näkyy.
 • Osa yrityk­sistä mahdol­listaa työpaik­kojen hakemisen suoraan LinkedIn-profii­lilla, joten erillisiä hakulo­mak­keita tai papereita et välttä­mättä tarvitse.

Mistä niitä työpaikkoja löytyy?

 • Linke­dI­nissä työnte­ki­jöitä haetaan ns. suora­ha­kuina, eli kontak­toidaan suoraan profiilien perus­teella, ilman erillistä työpaikkailmoitusta.
 • Rekry­toinnin ja työnhaun keski­piste on Jobs-osio, eli paikka jossa ilmoi­tetaan avoimista työpai­koista. Siellä voidaan tehdä mm. osaamiseen ja yrityksiin liittyviä hakuja.
 • Lisäksi työpaikkoja voi löytää ryhmistä, joissa ilmoittelu on yrityk­sille täysin ilmaista. Työnhaku- sekä ammatil­li­sista ryhmistä saa myös hyviä neuvoja työnhakua varten.
 • Osa yrityk­sistä ilmoit­telee työpai­koista myös kohden­netun mainonnan avulla, joita näet viesti­vir­rassasi tekstillä ”Promoted”.

Tehtävä: Tee itsellesi LinkedIn-profiili alla olevan oppaan avulla.

Lataa LinkedIn-opas tästä.

Blogit ja vlogit

Blogi

Blogi antaa monipuo­li­semman kuvan työnha­ki­jasta kuin perin­teinen ansio­luettelo. Työnantaja saa sieltä paljon tietoa nopeasti ja helposti. Blogi kertoo muun muassa työnte­kijän osaami­sesta, ajatte­lusta, kokemuk­sesta, tieto­tek­ni­sistä taidoista, visuaa­li­sesta silmästä sekä vuoro­vai­ku­tus­tai­doista. Bloggaa­minen on vuoro­vai­kut­teista, joten julkai­sujen yksi tarkoitus on herättää keskus­telua. Tiedon ja kokemusten jakaminen lukijoiden kanssa voi tuoda uusia näkökulmia ja lisätä ammatil­lista osaamista. Lisäksi blogin avulla verkos­toi­dutaan ja voidaan saada uusia kontakteja.

Työuraansa aloittava opiskelija voi aloittaa blogin pitämisen vaikkapa portfo­lio­blo­gilla. Digitaa­linen tai sähköinen portfolio eroaa ns. perin­tei­sestä portfo­liosta vain toteu­tuk­seltaan. Se on sähköi­sessä muodossa oleva kokoelma tekijänsä työnäyt­teistä. Blogiin voi kerätä myös koulu­teh­täviä tai omia ajatuksia ja kokemuksia opinnoista, sekä alasta, jota opiskelee. Portfo­lio­blogi voi sisältää niin tekstiä, ääntä, kuvia, videota kuin animaatioitakin.

Kokeneempi työnhakija voi pitää ns. asian­tun­ti­ja­blogia, jossa esitellään omaa osaamista tekemällä julkaisuja. Julkai­suissa käsitellään alaan liittyviä aiheita tai kysymyksiä, ratkaistaan asiak­kaiden ongelmia tai opastetaan tuotteiden käytössä.

Blogi­työ­kaluja ovat esim. 

Vlogi

Perin­teisen blogin sijaan voidaan pitää tai tehdä vlogia eli video­blogia (kutsutaan myös video­päi­vä­kir­jaksi). Vloggauksen idea on sama kuin blogin pitämi­sessä, mutta kirjoit­ta­misen sijasta vloggaaja julkaisee videoita. Videot julkaistaan yleensä YouTu­bessa, jossa videoita julkai­sevia vloggaajia kutsutaan myös tubettajiksi.

Vinkkejä vloggaukseen:

 • Suunnittele etukäteen, mistä teet videoita
 • Pidä videot lyhyinä
 • Opettele editoimaan videosi, kaikkea ei tarvitse kuvata kerralla
 • Tutustu vloggaa­miseen seuraa­malla muita
  https://vlogit.fi/ sivus­tolta löydät suoma­laisia vloggaajia

Työnantaja ja rekry­tointi sosiaa­li­sessa mediassa

Työnantaja markkinoi sosiaa­lisen median avulla itseään työnan­tajana. Somen kautta saat hyvää tietoa niin yrityksen kuin koko alankin ajankoh­tai­sista asioista. Usein yrityksiin haetaan ”hyvää tai sopivaa tyyppiä”. Seuraa­malla yrityksiä somessa, saat käsityksen siitä millaisia työnte­ki­jöitä he hakevat tai millainen kulttuuri tai henki työpai­kalla yleen­säkin on. Osallis­tu­vatko yrityksen työnte­kijät usein porukalla urhei­lu­ta­pah­tumiin? Tästä voit päätellä, onko yrityk­sessä sport­tista väkeä töissä ja arvos­ta­vatko he ihmisiä, jotka pitävät huolta itsestään. Viettä­vätkö työnte­kijät aikaa keskenään muutenkin kuin työn parissa? Tällöin työpo­rukka toden­nä­köi­sesti koostuu sosiaa­li­sista, hyvin keskenään toimeen­tu­le­vista henki­löistä. Pohdi, millaisia ominai­suuksia itselläsi on, olisitko ”sopiva tyyppi” juuri heidän yrityk­seensä, sopeu­tui­sitko muiden joukkoon ja viihtyi­sitkö heidän yhtei­sissä tilaisuuksissaan?

Työpaik­kail­moi­tukset sosiaa­lisen median palveluissa

Monet yritykset mainos­tavat avoimia työpaik­kojaan sosiaa­lisen median profii­leissaan. Julkai­suista voi saada myös vinkkejä sellai­sista työpai­koista, joista ei julki­sesti ilmoiteta tai joihin ei aktii­vi­sesti edes välttä­mättä haeta ketään. Kannat­taakin siis seurata kiinnos­tavia yrityksiä ja poten­ti­aa­lisia työnan­tajia somessa, vaikkei työnhaku juuri tällä hetkellä ajankoh­taista olisikaan. 


Yritykset voivat myös ostaa maksul­lisia mainoksia, jotka näkyvät esimer­kiksi Faceboo­kissa ja Insta­gra­missa ns. sponso­roituna työpaikkailmoituksena. 

Mainokset kohden­netaan, eli ne näkyvät tietyillä kritee­reillä palvelun käyttä­jille, vaikkapa paikka­kunnan tai koulu­tuksen perus­teella. Tarkista siis, että tietosi ovat oikein, sillä jos profii­listasi puuttuu jokin tärkeistä perus­tie­doista, nämä työpaik­kail­moi­tukset eivät näy sinulle.

Tehtävä:

Tutki löytyykö poten­ti­aa­linen työnan­tajasi sosiaa­lisen median kanavista. Mistä? Voit hakea yritysten somepro­fiileja vaikket itse olisikaan kysei­sessä palve­lussa käyttäjänä. Laitat vain Googleen esim. ”Yrityksen nimi + Twitter”. 

Pohdi millaisen mieli­kuvan saat yrityk­sestä ja sen työkult­tuu­rista? Miten he kuvai­levat itseään? Onko julkai­suissa esillä työte­ki­jöitä, millaisen mieli­kuvan saat heistä? Miten hyvin sopeu­tuisit heidän joukkoonsa, mitä yhteistä teillä olisi?

Somemaine

Millasen kuvan käyttämäsi sosiaa­lisen median palvelut antavat sinusta?

Asial­linen ja päivi­tetty some-profiili sekä aktii­vinen osallis­tu­minen alan keskus­te­luihin vahvis­tavat mieli­kuvaa hyvästä ja ammat­ti­tai­toi­sesta henki­löstä. Somessa trollaava ja valittava räyhän­henki puolestaan luo negatii­visen mieli­kuvan, jota on mahdo­tonta kääntää enää positiiviseksi.

Tsekkaus­lista omaan somenäkyvyyteen

 • Tarkasta ja mieti millaisia kuvia julkaiset itsestäsi julki­sesti. Millaisen ensivai­ku­telman kuvat antavat sinusta? Mitä laittamasi kansikuva kertoo elämästäsi?
 • Kirjoita asial­lisia kommentteja julki­sille foorumeille
 • Auta ja opasta muita – näin saat tuotua esille asian­tun­ti­juuttasi alalla ja luot positii­vista mieli­kuvaa itsestäsi. Kuka tietää vaikka joku vinkkaisi sinusta työnan­ta­jalle, että tuossapa hyvä tyyppi, kysytäänkö sitä meille töihin?

Vinkkejä valokuvaan työnhakua varten

 • Kameraksi käy kännykkä – voit myös viimeis­tellä kuvan kännykän kuvankäsittelyohjelmalla
 • Rajaa kuva joko kasvoihin tai olkalinjaan – ei kokovartalokuvia
 • Katso että tausta on siisti ja rauhal­linen ja että kasvosi erottuvat hyvin siitä
 • Hyvä kuva on tarkka ja terävä – tue kamera vaikka hyllyn reunalle
 • Paras valo kuvaa­miseen on luonnonvalo – kirkas aurin­gon­paiste ei anna parasta tulosta ja pimeä kuva antaa epäam­mat­ti­maisen kuvan sinusta
 • Katso että kuva ja siinä olevat linjat ovat suorassa
 • Vältä liian taiteel­lisia filtte­reitä, kehyksiä ja tehosteita
 • Kuva edustaa sinua ja yritys katsoo kuvastasi, edustatko myös heitä ja heidän arvojaan – mieti siis millaiseen yritykseen olet hakemassa, onko kuvasi sellainen joka voisi edustaa myös heitä?
 • Mieti mistä suunnasta otat kuvan – alhaalta, ylhäältä, sivusta, edestä?
 • Persoonasi ja tyylisi saa ja pitää näkyä kuvassa, mutta muista ammattimaisuus
 • Unohda ”duckfacet” ja ”herutus­kuvat” – ne eivät kuulu työnhakuun!
 • Ota kuva, joka jättää sinusta positii­visen kuvan työnantajalle
 • Älä lannistu jos ensim­mäiset kuvat eivät ole onnis­tu­neita. Ota useampia tai pyydä jotakuta toista ottamaan kuva sinusta.
 • Kysy muiden mieli­pi­dettä parhaasta kuvasta.

Kootut vinkit työnhakuun sosiaa­li­sessa mediassa

Laita oma profiili ja perus­tiedot kuntoon
Tarkista, että profii­lissasi julki­sesti näkyvillä olevat tiedot ovat oikein ja kestävät työnan­tajan tarkas­telun. Ovatko kuvat sellaisia, että haluaisit työnan­tajasi näkevän ne? Kun tietosi ovat esimer­kiksi Faceboo­kissa oikein (esim. paikka­kunta, koulutus), niin saat kohden­nettuja työpaik­kail­moi­tuksia (sponso­roidut mainokset) suoraan uutis­vir­taasi.

Tuo omaa persoo­naasi ja osaamistasi esille käyttä­missäsi someka­na­vissa
Julkaise profii­lissasi työnäyt­teitä, kuvia ja videoita harras­tuk­sista sekä mielen­kiinnon kohteista. Mahdol­liset työnan­tajat voivat törmätä sisäl­töihisi ja kiinnostua sinusta. Liitä työnhaun somepro­fiilisi myös sähkö­pos­tial­le­kir­joi­tuk­seesi, varsinkin sähkö­pos­teihin, joilla haet töitä.

Ole aktii­vinen työn etsimisessä

Käy päivittäin kurkkaa­massa erilaisten työnha­ku­pal­ve­luiden someka­navat. 
Seuraa aktii­vi­sesti yritysten sivuja ja julkaisuja.
Tykkää poten­ti­aa­listen työnan­tajien sivuista ja julkai­suista.
Näytä aktii­vi­suutesi ja osaamisesi keskus­te­le­malla.
Käytä hakutoi­mintoja ja häshtägejä.

Verkoston hyödyn­tä­minen
Kerro työnhaustasi avoimesti somessa.
Kysy ystäviltä, tutta­vilta ja sukulai­silta tietä­vätkö he sinulle sopivia töitä.
Tee julkaisu omalle sivuillesi, jossa kerrot millaisia töitä etsit ja pyydä verkos­toasi jakamaan sitä.
Liity työnhaun­ryhmiin ja ammatil­lisiin ryhmiin.


Lopuksi: Ole oma hurmaava, osaava itsesi!

Lähde: Sujuvat työnha­ku­mark­kinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKau­pal­linen-JaaSamoin 4.0 Kansain­vä­linen -lisens­sillä.