Sosi­aa­li­nen media työnhaussa

Sosi­aa­lista mediaa hyödyn­ne­tään yhä enemmän työn­haussa. Tiesitkö, että sosi­aa­li­sesta mediasta löytyy paljon työpaik­koja? Mistä niitä sitten osaisi etsiä ja miten? Sosi­aa­li­sessa mediassa käyte­tään erilai­sia työn­ha­kuun liit­ty­viä #aihe­tun­nis­teita eli hash­ta­geja, joilla voidaan ns. koota saman­lais­ten aihei­den link­kejä, teks­tejä ja vaik­kapa työpaik­kail­moi­tuk­sia yhteen.

Kaik­kiin kana­viin ei tarvitse panos­taa, vaan some­ka­na­vista voi valita yhden tai muuta­man itselle sopivan ja luoda näistä profii­leis­taan katta­vat ja ajantasaiset.

Työpaik­kail­moit­telu on siir­ty­nyt yhä enemmän sosi­aa­li­seen mediaan, koska sieltä poten­ti­aaa­li­set työn­te­ki­jät tavoi­te­taan nopeasti ja helposti. Sosi­aa­li­sen median kana­vista tavoi­te­taan myös ne, jotka eivät ole aktii­vi­sesti etsi­mässä töitä.

Työnan­ta­jat arvos­ta­vat sosi­aa­li­sen median käyt­tö­tai­toja, joten käyt­tä­mällä ja olemalla esillä sosi­aa­li­sen median kana­vissa, osoitat samalla työnan­ta­jalle hallit­se­vasi niiden käytön. Uusien palve­lu­jen käyttö voi myös kertoa työnan­ta­jalle, että olet avoin uusille ideoille. Kannat­taa siis liittää hake­muk­seen esim. linkki Insta­gram-tiliisi, niin saat toden­nä­köi­sesti lisä­pis­teitä työnhakuusi.

Käytän­nössä sosi­aa­li­sen median palve­lut työn­haussa ovat mark­ki­noin­ti­ka­na­via, joissa ilmoi­te­taan avoi­mista työpai­koista, ja joissa työn­te­ki­jät voivat ilmoit­taa etsi­vänsä töitä ja tuoda osaa­mis­taan esille. Se on verkosto, jota hyödyn­ne­tään työn­haussa ja jonka kautta tieto työpai­koista kulkee. Kaikkia kanavia/palveluita ei tieten­kään tarvitse käyttää, vaan jokai­nen voi valita itsel­leen luon­te­vim­mat sekä ne, jotka parhai­ten vastaa­vat työn­haun tavoit­teita. Kannat­taa kuiten­kin kokeilla eri kanavia/palveluita, jotta näkee mikä toimii parhaiten.

Suosi­tuim­pia ja työl­lis­ty­mi­sessä eniten hyödyn­ne­tyim­piä sosi­aa­li­sen median palve­luita ovat Linke­dIn, Face­book, Twitter ja Insta­gram. Muita kanavia, joita käyte­tään ovat mm. Periscope, Google+, What­sapp ja Snapchat.

Tutustu TAIKO-hank­keen tuot­ta­maan Pikao­pas työn­ha­kuun sosi­aa­li­sessa mediassa.ppsx 480,3 kt (Power­Point -kuvaesitys).

Face­book

Face­boo­kissa omalla aktii­vi­suu­del­lasi voit vaikut­taa suuresti siihen, kuinka suuren hyödyn saat. Omat verkos­tosi, eli ystävät, tutta­vat, suku­lai­set ja muut Face­book-kave­risi voivat edesaut­taa työn­ha­kuasi. Laitat vain sanan kier­tä­mään, että haet töitä, ja pyynnön tiedon jaka­mi­seen, niin tieto asiasta lähtee eteen­päin heidän verkostoilleen.


Voit myös etsiä työpaik­koja hakusa­noilla tai häsh­tä­geillä
kuten #rekry­tointi #rekry #työpai­kat #kesä­työ­pai­kat #osaa­jia­työ­elä­mään yms. Sen lisäksi, että seuraat yritys­ten ja työpaik­koja tarjoa­vien tahojen (kuten TE-palve­lut ja erilai­set työvä­li­tys­fir­mat) sivuilta ilmoit­te­lua, liity työn­ha­ku/­rekry-ryhmiin, joissa työn­ha­kua tuke­maan saa koko­nai­sen yhtei­sön. Rekry-ryhmistä saa työpaik­ka­vink­kien lisäksi hyödyl­li­siä vink­kejä työha­ke­mus­ten tekoon, CV:n muotoi­luun, työhaas­tat­te­lu­ti­lan­tei­siin ja muihin työn­haun vaiheisiin.

Rekry-ryhmiä Face­boo­kissa mm.

Työpai­kat Face­boo­kissa -osio

Face­boo­killa on myös oma osio työpaik­kail­moit­te­lulle. Linkin osioon löydät etusi­vun uutis­vir­ran vasem­man reunan vali­kosta, ”Näytä enemmän” -linkin alta. Voit hakea työpaik­koja sijain­nin, toimia­lan ja työteh­tä­vän tyypin pohjalta Face­boo­kissa ilmoi­tet­tuja avoimia työpaik­koja. Face­boo­kin avoimet työpai­kat: https://www.facebook.com/jobs/

Kun haet työteh­tä­vää, klik­kaat ilmoi­tuk­sen alta paini­ketta ”Hae nyt”. Face­book avaa hake­muk­sen, johon siirtyy auto­maat­ti­sesti profii­lis­tasi löytyvä amma­til­li­nen tieto sinusta. Tätä hake­musta voi muuttaa ennen hake­muk­sen lähet­tä­mistä. Kun hakemus on jätetty, hakijan ja työnan­ta­jan sivun välille aukeaa Messen­ger-keskus­telu, jossa työnan­taja voi vahvis­taa vastaa­not­ta­neensa hake­muk­sen. Työnan­taja ei näe henki­lö­koh­tai­sesta profii­lis­tasi muuta kuin hake­muk­sesta löyty­vät tiedot sekä julki­sesti jaka­masi tiedot.

Pohdin­ta­teh­tävä:

 • Jos olet Face­boo­kissa, tutki ja pohdi, millai­sen mieli­ku­van sinusta saa tämän­het­ki­sen julki­sen profii­lin perus­teella? Mitä kuvia siellä näkyy ja millai­sia julkai­suja? Miten voisit Face­boo­kissa edistää työllistymistäsi? 
 • Jos et ole Face­boo­kissa, mieti mitä hyötyjä sinne liit­ty­mi­sessä amma­til­li­sesti olisi. Voisitko harkita liit­ty­mistä työn­haun vuoksi?


Twitter

Twitter on hyvä paikka verkos­toi­tua amma­til­li­sesti. Tässä muutama vinkki Twit­te­rin hyödyn­tä­mi­seen työnhaussa:

 • Lisää profii­li­kuva ja lyhyt kuvaus itses­täsi. Kerro lyhyesti, kuka olet ja mitä teet. Jos haluat, voit kertoa hake­vasi töitä tai laittaa linkin esimer­kiksi LinkedIn-profiiliisi.
 • Seuraa henki­löitä ja yrityk­siä sinun alal­lasi tai alalla, jolla haluai­sit tehdä töitä. Osal­listu keskus­te­lui­hin. Twitter ehdot­taa sinulle jonkin ajan päästä lisää saman tyyp­pi­siä henki­löitä, joita voit seurata. Kannat­taa myös seurata rekry­tointi- ja henki­lös­tö­vuo­kraus­fir­moja, jotka jakavat työpaik­kail­moi­tuk­sia Twitterissä.
 • Luo ja jaa sisäl­töä, jotka kerto­vat sinusta, mielen­kiin­non kohteis­tasi ja ajatuk­sis­tasi. Tuo esille osaa­mis­tasi ja kerro sinulle tärkeistä asioista. Muista kuiten­kin, että kuka tahansa voi nähdä twiit­tisi, joten mieti, mistä asioista kannat­taa kirjoit­taa ja mistä ei.
 • Haku­toi­min­nolla voit hakea eri aihei­siin liit­ty­viä twiit­tejä. Avoimia työpaik­koja löytää Twit­te­ristä käyt­tä­mällä avain­sa­noja eli häsh­ta­geja kuten #työpai­kat, #rekry, #duunit, #työn­haku, #työ, #some­rekry, #career, #ura, #avoi­met­työ­pai­kat, #rekry­tointi jne.

Pohdin­ta­teh­tävä:

Pohdi, onko omalla alal­lasi henki­löitä, jotka ovat tunnet­tuja alalla tai muuten esillä julki­suu­dessa. Löydätkö heidän Twitter-tilinsä?

Pinte­rest ja Instagram

Pinte­rest ja Insta­gram ovat hyvin visu­aa­li­sia palve­luita, joissa kuvilla on suurempi merki­tys kuin teks­teillä. Pinte­rest- tai Insta­gram-profiili on kuin visu­aa­li­nen työha­ke­mus, jonka avulla voi näyttää mitä osaa, millai­set työt tai asiat kiin­nos­taa ja motivoi. Ne ovat hyviä kanavia oman persoo­nan ja työnäyt­tei­den esit­te­lyyn. Esimer­kiksi parturi-kampaa­jan työnäyt­teet tai verhoi­li­jan kuvat työpro­ses­sista kerto­vat paljon heidän osaa­mi­sis­taan ja tyyleis­tään tekijöinä. 

Vinkit Pint­res­tin ja Insta­gra­min käyt­töön työnhaussa

 • Suurin osa Pinte­rest-käyt­tä­jien sisäl­löistä on ns. repin­nejä eli ne on kerätty jostain muualta. Jos haluat erottua eduk­sesi, luo omaa sisäl­töä profiiliisi.
 • Etsi ja seuraa oman alan asian­tun­ti­joita ja mieli­pi­de­vai­kut­ta­jia. Löydät niitä käyt­tä­mällä haku­toi­min­toa, selaa­malla suosit­tuja kate­go­rioita ja seuraa­malla tuttuja.
 • Seuraa, tykkää ja repin­naa yrityk­siä, joissa haluai­sit työskennellä
 • Tee oma port­fo­liosi kuvista tai videoista, jotka kerto­vat sinusta, harras­tuk­sis­tasi, mielen­kiin­non kohteis­tasi, töis­täsi ja taus­tasi. Voit myös laittaa linkin esimer­kiksi Linke­dI­niin tai julkaista palve­lussa blogisi sisältöjä.

Video­pal­ve­lut kuten Youtube ja Vimeo

Video­pal­ve­luita voi hyödyn­tää työn­haussa monin tavoin.

 1. Voit etsiä avoimia työpaik­koja, joita yrityk­set lait­ta­vat videoina palveluun
 2. Voit tutus­tua kiin­nos­ta­viin työpaik­koi­hin esit­te­ly­vi­deoi­den avulla
 3. Voit löytää ja hyödyn­tää esimerkki- ja ohje­vi­deoita mm. CV:n tekoon, työhaas­tat­te­lui­hin ja työnhakuun
 4. Voit tehdä oman video­muo­toi­sen CV:n tai työpaik­ka­ha­ke­muk­sen ja jakaa sitä palve­lun avulla
 5. Voit esitellä omaa osaa­mis­tasi videoi­den avulla ja jakaa videoita palve­lun kautta
 6. Voit hyödyn­tää video­pal­ve­luita myös video­haas­tat­te­luissa

Yleensä Youtu­been tai Vimeoon ladat­tuja video­si­säl­töjä kannat­taa linkit­tää myös muihin kana­viin, esimer­kiksi Twit­te­riin ja Linke­di­niin. Näin video tulee parem­min löydetyksi.

Video CV:n teke­mi­sestä enemmän tietoa ​osiossa Työnhakutaidot.

Linke­dIn

Linke­dIn on puhtaasti amma­til­li­seen käyt­töön sopiva sosi­aa­li­sen median kanava. Se on todella moni­puo­li­nen kanava työn­ha­kuun ja verkos­toi­tu­mi­seen, sillä Linke­dI­nissä ovat niin yrityk­set kuin työn­te­ki­jät ja työn­ha­ki­jat­kin. Työnan­ta­jilla, eli yrityk­sillä on palve­lussa yritys­pro­fii­lit ja työn­ha­ki­jat taas luovat palve­luun henkilöprofiilinsa.

Linke­dI­nissä kannat­taa olla aktii­vi­nen, sillä mitä enemmän käytät Linke­dI­niä, sitä laajem­paa verkos­toa luot. Ja mitä useam­min päivi­tät profii­liasi, sitä helpom­min poten­ti­aa­li­nen työnan­taja voi sinut löytää. 

Miten käytän?

 • Henki­lö­pro­fii­lissa kerro­taan muun muassa työn­haun status, yhteys­tie­dot, oma koulu­tus­tausta ja oma osaa­mi­nen sekä työhistoria.
 • Profiili kannat­taa täyttää huolella. Henki­lö­pro­fii­liin kannat­taa lisätä myös asial­li­nen, ammat­ti­mai­nen profiili- ja kansikuva.
 • Tiivis­telmä eli Summary on yksi profii­lin tärkeim­piä element­tejä. Se näkyy profii­lissa heti perus­tie­to­jen jälkeen. Tiivis­tel­män tulee vakuut­taa lukija ja mahdol­li­nen uusi työnan­taja. Se on lyhyt mainos, johon kannat­taa kirjoit­taa 3-4 avain­osaa­mista tai tärkeintä saavu­tusta, jotka on aikai­sem­missa töissä saavut­ta­nut. Siinä voi myös kertoa, millai­sia töitä tai tehtä­viä on tällä hetkellä hakemassa.
 • Käytä osaa­mista sekä kiin­nos­tuk­sen kohteita kuvai­le­via avain­sa­noja. Rekry­toi­jat käyt­tä­vät hakusa­noja etsies­sään sopivia profii­leja. Lisäksi Skills & Endor­se­ments –osio on tärkeä paikka osaa­mista kuvai­le­ville avain­sa­noille. Tässä kohdassa myös omat kontak­tit voivat antaa suosi­tuk­sia osaamisesta.
 • Linke­dI­nissä kannat­taa tuottaa kiin­nos­ta­vaa omaan osaa­mi­seen liit­ty­vää sisäl­töä kuten tila­päi­vi­tyk­siä, artik­ke­leita, ryhmä­kes­kus­te­luja yms. kommen­toin­teja. Näin tullaan helpom­min huoma­tuksi ja tunnet­tuus kasvaa. 
 • Verkos­toi­tu­mi­nen on iso osa palve­lua ja sen käyt­tä­mistä. Verkos­ton koko myös vaikut­taa haku­tu­lok­siin. Kannat­taa verkos­toi­tua ja hyväk­syä kontak­ti­pyyn­nöt myös muilta kuin ystä­viltä ja tutta­vilta. Lähetä myös itse kontak­ti­kut­suja muille, esimer­kiksi oman alasi edus­ta­jille ja poten­ti­aa­li­sille työnan­ta­jille. Liitä kutsuun henki­lö­koh­tai­nen viesti. Pyydä rohkeasti verkos­toa vink­kaa­maan sopi­vista työpai­koista ja jaka­maan osaa­mis­pro­fii­lia eteenpäin. 
 • Tutustu Linke­dI­nin yksi­tyi­syys­a­se­tuk­siin. Tarkista, miltä julki­nen profii­lisi näyttää, kuka näkee profii­lisi päivi­tyk­set ja mitä sovel­luk­sia profii­lis­sasi näkyy.
 • Osa yrityk­sistä mahdol­lis­taa työpaik­ko­jen hake­mi­sen suoraan Linke­dIn-profii­lilla, joten eril­li­siä haku­lo­mak­keita tai pape­reita et vält­tä­mättä tarvitse.

Mistä niitä työpaik­koja löytyy?

 • Linke­dI­nissä työn­te­ki­jöitä haetaan ns. suora­ha­kuina, eli kontak­toi­daan suoraan profii­lien perus­teella, ilman eril­listä työpaikkailmoitusta.
 • Rekry­toin­nin ja työn­haun keski­piste on Jobs-osio, eli paikka jossa ilmoi­te­taan avoi­mista työpai­koista. Siellä voidaan tehdä mm. osaa­mi­seen ja yrityk­siin liit­ty­viä hakuja.
 • Lisäksi työpaik­koja voi löytää ryhmistä, joissa ilmoit­telu on yrityk­sille täysin ilmaista. Työn­haku- sekä amma­til­li­sista ryhmistä saa myös hyviä neuvoja työn­ha­kua varten.
 • Osa yrityk­sistä ilmoit­te­lee työpai­koista myös kohden­ne­tun mainon­nan avulla, joita näet vies­ti­vir­ras­sasi teks­tillä ”Promo­ted”.

Tehtävä: Tee itsel­lesi Linke­dIn-profiili alla olevan oppaan avulla.

Lataa Linke­dIn-opas tästä.

Blogit ja vlogit

Blogi

Blogi antaa moni­puo­li­sem­man kuvan työn­ha­ki­jasta kuin perin­tei­nen ansio­luet­telo. Työnan­taja saa sieltä paljon tietoa nopeasti ja helposti. Blogi kertoo muun muassa työn­te­ki­jän osaa­mi­sesta, ajat­te­lusta, koke­muk­sesta, tieto­tek­ni­sistä taidoista, visu­aa­li­sesta silmästä sekä vuoro­vai­ku­tus­tai­doista. Blog­gaa­mi­nen on vuoro­vai­kut­teista, joten julkai­su­jen yksi tarkoi­tus on herät­tää keskus­te­lua. Tiedon ja koke­mus­ten jaka­mi­nen luki­joi­den kanssa voi tuoda uusia näkö­kul­mia ja lisätä amma­til­lista osaa­mista. Lisäksi blogin avulla verkos­toi­du­taan ja voidaan saada uusia kontakteja.

Työuraansa aloit­tava opis­ke­lija voi aloit­taa blogin pitä­mi­sen vaik­kapa port­fo­lio­blo­gilla. Digi­taa­li­nen tai sähköi­nen port­fo­lio eroaa ns. perin­tei­sestä port­fo­liosta vain toteu­tuk­sel­taan. Se on sähköi­sessä muodossa oleva kokoelma teki­jänsä työnäyt­teistä. Blogiin voi kerätä myös koulu­teh­tä­viä tai omia ajatuk­sia ja koke­muk­sia opin­noista, sekä alasta, jota opis­ke­lee. Port­fo­lio­blogi voi sisäl­tää niin tekstiä, ääntä, kuvia, videota kuin animaatioitakin.

Koke­neempi työn­ha­kija voi pitää ns. asian­tun­ti­ja­blo­gia, jossa esitel­lään omaa osaa­mista teke­mällä julkai­suja. Julkai­suissa käsi­tel­lään alaan liit­ty­viä aiheita tai kysy­myk­siä, ratkais­taan asiak­kai­den ongel­mia tai opas­te­taan tuot­tei­den käytössä.

Blogi­työ­ka­luja ovat esim. 

Vlogi

Perin­tei­sen blogin sijaan voidaan pitää tai tehdä vlogia eli video­blo­gia (kutsu­taan myös video­päi­vä­kir­jaksi). Vlog­gauk­sen idea on sama kuin blogin pitä­mi­sessä, mutta kirjoit­ta­mi­sen sijasta vlog­gaaja julkai­see videoita. Videot julkais­taan yleensä YouTu­bessa, jossa videoita julkai­se­via vlog­gaa­jia kutsu­taan myös tubettajiksi.

Vink­kejä vloggaukseen:

 • Suun­nit­tele etukä­teen, mistä teet videoita
 • Pidä videot lyhyinä
 • Opet­tele editoi­maan videosi, kaikkea ei tarvitse kuvata kerralla
 • Tutustu vlog­gaa­mi­seen seuraa­malla muita
  https://vlogit.fi/ sivus­tolta löydät suoma­lai­sia vloggaajia

Työnan­taja ja rekry­tointi sosi­aa­li­sessa mediassa

Työnan­taja mark­ki­noi sosi­aa­li­sen median avulla itseään työnan­ta­jana. Somen kautta saat hyvää tietoa niin yrityk­sen kuin koko alankin ajan­koh­tai­sista asioista. Usein yrityk­siin haetaan ”hyvää tai sopivaa tyyppiä”. Seuraa­malla yrityk­siä somessa, saat käsi­tyk­sen siitä millai­sia työn­te­ki­jöitä he hakevat tai millai­nen kult­tuuri tai henki työpai­kalla yleen­sä­kin on. Osal­lis­tu­vatko yrityk­sen työn­te­ki­jät usein poru­kalla urhei­lu­ta­pah­tu­miin? Tästä voit päätellä, onko yrityk­sessä sport­tista väkeä töissä ja arvos­ta­vatko he ihmisiä, jotka pitävät huolta itses­tään. Viet­tä­vätkö työn­te­ki­jät aikaa keske­nään muuten­kin kuin työn parissa? Tällöin työpo­rukka toden­nä­köi­sesti koostuu sosi­aa­li­sista, hyvin keske­nään toimeen­tu­le­vista henki­löistä. Pohdi, millai­sia ominai­suuk­sia itsel­läsi on, olisitko ”sopiva tyyppi” juuri heidän yrityk­seensä, sopeu­tui­sitko muiden jouk­koon ja viih­tyi­sitkö heidän yhtei­sissä tilaisuuksissaan?

Työpaik­kail­moi­tuk­set sosi­aa­li­sen median palveluissa

Monet yrityk­set mainos­ta­vat avoimia työpaik­ko­jaan sosi­aa­li­sen median profii­leis­saan. Julkai­suista voi saada myös vink­kejä sellai­sista työpai­koista, joista ei julki­sesti ilmoi­teta tai joihin ei aktii­vi­sesti edes vält­tä­mättä haeta ketään. Kannat­taa­kin siis seurata kiin­nos­ta­via yrityk­siä ja poten­ti­aa­li­sia työnan­ta­jia somessa, vaikkei työn­haku juuri tällä hetkellä ajan­koh­taista olisikaan. 


Yrityk­set voivat myös ostaa maksul­li­sia mainok­sia, jotka näkyvät esimer­kiksi Face­boo­kissa ja Insta­gra­missa ns. spon­so­roi­tuna työpaikkailmoituksena. 

Mainok­set kohden­ne­taan, eli ne näkyvät tietyillä kritee­reillä palve­lun käyt­tä­jille, vaik­kapa paik­ka­kun­nan tai koulu­tuk­sen perus­teella. Tarkista siis, että tietosi ovat oikein, sillä jos profii­lis­tasi puuttuu jokin tärkeistä perus­tie­doista, nämä työpaik­kail­moi­tuk­set eivät näy sinulle.

Tehtävä:

Tutki löytyykö poten­ti­aa­li­nen työnan­ta­jasi sosi­aa­li­sen median kana­vista. Mistä? Voit hakea yritys­ten some­pro­fii­leja vaikket itse olisi­kaan kysei­sessä palve­lussa käyt­tä­jänä. Laitat vain Googleen esim. ”Yrityk­sen nimi + Twitter”. 

Pohdi millai­sen mieli­ku­van saat yrityk­sestä ja sen työkult­tuu­rista? Miten he kuvai­le­vat itseään? Onko julkai­suissa esillä työte­ki­jöitä, millai­sen mieli­ku­van saat heistä? Miten hyvin sopeu­tui­sit heidän jouk­koonsa, mitä yhteistä teillä olisi?

Some­maine

Milla­sen kuvan käyt­tä­mäsi sosi­aa­li­sen median palve­lut antavat sinusta?

Asial­li­nen ja päivi­tetty some-profiili sekä aktii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen alan keskus­te­lui­hin vahvis­ta­vat mieli­ku­vaa hyvästä ja ammat­ti­tai­toi­sesta henki­löstä. Somessa trol­laava ja valit­tava räyhän­henki puoles­taan luo nega­tii­vi­sen mieli­ku­van, jota on mahdo­tonta kääntää enää positiiviseksi.

Tsek­kaus­lista omaan somenäkyvyyteen

 • Tarkasta ja mieti millai­sia kuvia julkai­set itses­täsi julki­sesti. Millai­sen ensi­vai­ku­tel­man kuvat antavat sinusta? Mitä lait­ta­masi kansi­kuva kertoo elämästäsi?
 • Kirjoita asial­li­sia komment­teja julki­sille foorumeille
 • Auta ja opasta muita – näin saat tuotua esille asian­tun­ti­juut­tasi alalla ja luot posi­tii­vista mieli­ku­vaa itses­täsi. Kuka tietää vaikka joku vink­kaisi sinusta työnan­ta­jalle, että tuos­sapa hyvä tyyppi, kysy­täänkö sitä meille töihin?

Vink­kejä valo­ku­vaan työn­ha­kua varten

 • Kame­raksi käy kännykkä – voit myös viimeis­tellä kuvan känny­kän kuvankäsittelyohjelmalla
 • Rajaa kuva joko kasvoi­hin tai olka­lin­jaan – ei kokovartalokuvia
 • Katso että tausta on siisti ja rauhal­li­nen ja että kasvosi erot­tu­vat hyvin siitä
 • Hyvä kuva on tarkka ja terävä – tue kamera vaikka hyllyn reunalle
 • Paras valo kuvaa­mi­seen on luon­non­valo – kirkas aurin­gon­paiste ei anna parasta tulosta ja pimeä kuva antaa epäam­mat­ti­mai­sen kuvan sinusta
 • Katso että kuva ja siinä olevat linjat ovat suorassa
 • Vältä liian taiteel­li­sia filt­te­reitä, kehyk­siä ja tehosteita
 • Kuva edustaa sinua ja yritys katsoo kuvas­tasi, edus­tatko myös heitä ja heidän arvo­jaan – mieti siis millai­seen yrityk­seen olet hake­massa, onko kuvasi sellai­nen joka voisi edustaa myös heitä?
 • Mieti mistä suun­nasta otat kuvan – alhaalta, ylhäältä, sivusta, edestä?
 • Persoo­nasi ja tyylisi saa ja pitää näkyä kuvassa, mutta muista ammattimaisuus
 • Unohda ”duck­facet” ja ”heru­tus­ku­vat” – ne eivät kuulu työnhakuun!
 • Ota kuva, joka jättää sinusta posi­tii­vi­sen kuvan työnantajalle
 • Älä lannistu jos ensim­mäi­set kuvat eivät ole onnis­tu­neita. Ota useam­pia tai pyydä jota­kuta toista otta­maan kuva sinusta.
 • Kysy muiden mieli­pi­dettä parhaasta kuvasta.

Kootut vinkit työn­ha­kuun sosi­aa­li­sessa mediassa

Laita oma profiili ja perus­tie­dot kuntoon
Tarkista, että profii­lis­sasi julki­sesti näky­villä olevat tiedot ovat oikein ja kestä­vät työnan­ta­jan tarkas­te­lun. Ovatko kuvat sellai­sia, että haluai­sit työnan­ta­jasi näkevän ne? Kun tietosi ovat esimer­kiksi Face­boo­kissa oikein (esim. paik­ka­kunta, koulu­tus), niin saat kohden­net­tuja työpaik­kail­moi­tuk­sia (spon­so­roi­dut mainok­set) suoraan uutis­vir­taasi.

Tuo omaa persoo­naasi ja osaa­mis­tasi esille käyt­tä­mis­säsi some­ka­na­vissa
Julkaise profii­lis­sasi työnäyt­teitä, kuvia ja videoita harras­tuk­sista sekä mielen­kiin­non kohteista. Mahdol­li­set työnan­ta­jat voivat törmätä sisäl­töi­hisi ja kiin­nos­tua sinusta. Liitä työn­haun some­pro­fii­lisi myös sähkö­pos­tial­le­kir­joi­tuk­seesi, varsin­kin sähkö­pos­tei­hin, joilla haet töitä.

Ole aktii­vi­nen työn etsimisessä

Käy päivit­täin kurk­kaa­massa erilais­ten työn­ha­ku­pal­ve­lui­den some­ka­na­vat. 
Seuraa aktii­vi­sesti yritys­ten sivuja ja julkai­suja.
Tykkää poten­ti­aa­lis­ten työnan­ta­jien sivuista ja julkai­suista.
Näytä aktii­vi­suu­tesi ja osaa­mi­sesi keskus­te­le­malla.
Käytä haku­toi­min­toja ja häsh­tä­gejä.

Verkos­ton hyödyn­tä­mi­nen
Kerro työn­haus­tasi avoi­mesti somessa.
Kysy ystä­viltä, tutta­vilta ja suku­lai­silta tietä­vätkö he sinulle sopivia töitä.
Tee julkaisu omalle sivuil­lesi, jossa kerrot millai­sia töitä etsit ja pyydä verkos­toasi jaka­maan sitä.
Liity työn­haun­ryh­miin ja amma­til­li­siin ryhmiin.


Lopuksi: Ole oma hurmaava, osaava itsesi!

Lähde: Sujuvat työn­ha­ku­mark­ki­nat –hanke. Crea­tive Commons Nimeä-EiKau­pal­li­nen-JaaSa­moin 4.0 Kansain­vä­li­nen -lisens­sillä.