Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Hakuaika Koulutusala Koulutustaso Koulutusuutiset Monimuoto-opinnot Opetusmuoto Syksyn yhteishaku Terveys ja hyvinvointi

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus


Tutkin­to­nimike: Sosionomi (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
210 opinto­pis­tettä | 3,5 lukuvuotta
Opiske­lu­paikat: 50 (AMK-valin­takoe 25, yo-todis­tus­va­linta 15, ammatil­linen todis­tus­va­linta 10)
Opetus­muoto: Monimuo­to­to­teutus. Lähio­pe­tus­viikko noin kerran kuukau­dessa. Muutoin etäopiskelu.

Koulu­tus­paikka: Tikka­rinne-kampus 

Hakuaika: 1.9. – 15.9.2021

Valin­ta­pe­rusteet, syksy 2021

Opetus­suun­ni­telma

Sosiaa­li­pal­velut uudis­tuvat, ja tarve alan asian­tun­ti­joista kasvaa samaa vauhtia. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena sosio­nomina hallitset sekä asiakastyön että sosiaa­li­pal­ve­lujen kehit­tä­misen, mikä avaa laajat työllistymismahdollisuudet.

Sosio­nomina voit työllistyä julki­selle, yksityi­selle ja kolman­nelle sekto­rille muun muassa varhais­kas­va­tuksen, nuoriso- ja perhetyön sekä vanhus- ja vammaistyön tehtäviin. Sosio­nomina voit toimia ohjaajana päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­luissa sekä lasten­suo­je­lussa. Sosio­nomeja toimii myös esimiestehtävissä.

Sosio­nomeja toimii muun muassa sosiaa­lioh­jaajina, palve­luoh­jaajina, perhe­työn­te­ki­jöinä, päivä­toi­minnan ohjaajina, asumis­pal­ve­lu­yk­sikön ohjaajina, projektityöntekijöinä.

Opintosi raken­tuvat yhteis­kunta- ja kasva­tus­tie­teel­li­sistä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sista käytäntöä unohta­matta. Opinnoissa korostuu sosiaali- ja tervey­salan moniam­ma­til­linen yhteistyö.

Sosio­no­mi­kou­lu­tuksen monimuo­to­to­teutus rakentuu noin kerran kuukau­dessa toteu­tet­ta­vasta viiden arkipäivän (ma – pe) lähio­pe­tus­vii­kosta ja niiden välisistä etäopis­ke­lu­jak­soista. Etäjak­soilla työsken­telyä ohjataan verkko-oppimi­sym­pä­ris­tössä ja lähio­pe­tusta ja -ohjausta verkon välityk­sellä. Opiskelu on päätoi­mista ja edellyttää valmiutta itsenäiseen opiskeluun päivä­ai­koina myös etäjak­sojen aikana.

Sosio­no­mio­pin­tojesi aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus oppimis­teh­tävien tekemiseen etäopis­ke­lu­jak­sojen aikana. Opintoihin kuuluvien harjoit­te­lujen aikana sinulla tulee olla mahdol­lisuus tehdä harjoit­telua myös muualla kuin omalla työpaikalla.

Lue opiske­li­joiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2