Sosio­no­mi, moni­muo­to­to­teu­tus

Tut­kin­to: Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Sosio­no­mi (AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
210 opin­to­pis­tet­tä | 3,5 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 50 (AMK-valin­ta­koe 25, yo-todis­tus­va­lin­ta 15, amma­til­li­nen todis­tus­va­lin­ta 10)
Ope­tus­muo­to: Moni­muo­to­to­teu­tus. Lähio­pe­tus­viik­ko noin ker­ran kuu­kau­des­sa. Muu­toin etä­opis­ke­lu.

Kou­lu­tus­paik­ka: Tik­ka­rin­ne-kam­pus 

Hakuai­ka: 2.9. — 16.9.2020

Valin­ta­pe­rus­teet, syk­sy 2020

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Sosi­aa­li­pal­ve­lut uudis­tu­vat, ja tar­ve alan asian­tun­ti­jois­ta kas­vaa samaa vauh­tia. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nee­na sosio­no­mi­na hal­lit­set sekä asia­kas­työn että sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen, mikä avaa laa­jat työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det.

Sosio­no­mi­na voit työl­lis­tyä jul­ki­sel­le, yksi­tyi­sel­le ja kol­man­nel­le sek­to­ril­le muun muas­sa var­hais­kas­va­tuk­sen, nuo­ri­so- ja per­he­työn, van­hus- ja vam­mais­työn teh­tä­viin. Sosio­no­mi­na voit toi­mia ohjaa­ja­na päih­de- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa sekä las­ten­suo­je­lus­sa. Sosio­no­me­ja toi­mii myös esi­mies­teh­tä­vis­sä.

Sosio­no­me­ja toi­mii muun muas­sa sosi­aa­lioh­jaa­ji­na, pal­ve­luoh­jaa­ji­na, per­he­työn­te­ki­jöi­nä, päi­vä­toi­min­nan ohjaa­ji­na, asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kön ohjaa­ji­na, pro­jek­ti­työn­te­ki­jöi­nä.

Opin­to­si raken­tu­vat yhteis­kun­ta- ja kas­va­tus­tie­teel­li­sis­tä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sis­ta käy­tän­töä unoh­ta­mat­ta. Opin­nois­sa koros­tuu sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan moniam­ma­til­li­nen yhteis­työ.

 Sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen moni­muo­to­to­teu­tus raken­tuu noin ker­ran kuu­kau­des­sa toteu­tet­ta­vas­ta, vii­den arki­päi­vän (ma — pe) lähio­pe­tus­vii­kos­ta ja nii­den väli­sis­tä etä­opis­ke­lu­jak­sois­ta. Etä­jak­soil­la työs­ken­te­lyä ohja­taan verk­ko-oppi­mi­sym­pä­ris­tös­sä ja lähio­pe­tus­ta ja ‑ohjaus­ta ver­kon väli­tyk­sel­lä. Opis­ke­lu on pää­toi­mis­ta ja edel­lyt­tää val­miut­ta itse­näi­seen opis­ke­luun päi­vä­ai­koi­na myös etä­jak­so­jen aika­na.

Sosio­no­mio­pin­to­je­si aika­na sinul­la tulee olla mah­dol­li­suus oppi­mis­teh­tä­vien teke­mi­seen etä­opis­ke­lu­jak­so­jen aika­na. Opin­toi­hin kuu­lu­vien har­joit­te­lu­jen aika­na sinul­la tulee olla mah­dol­li­suus teh­dä har­joit­te­lua myös muu­al­la kuin omal­la työ­pai­kal­la.

Lue opis­ke­li­joi­den tari­noi­ta.

opintopolku nappi uusi2