Categories
Ajankohtaista

Tarkkuus­val­mistus

Tarkkuus­val­mistus

Tarkkuus­tek­niikka on valmistus- ja materi­aa­li­tek­no­lo­gioiden sekä mittaa­misen syväl­listä ymmär­tä­mistä ja lisäarvon tuotta­mista tuotteisiin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tarkkuus­tek­niikan tutkimus- ja labora­to­rio­ym­pä­ris­tössä tehdään sovel­tavaa yritysten tarpeisiin pohjau­tuvaa tuote- ja tuotan­to­pro­sessien kehitystä yhdessä koulutus- ja tutki­musor­ga­ni­saa­tioiden kesken.

Tarjoamme yrityk­sille asian­tun­ti­ja­pal­veluja ja koulu­tusta tarkkuus­val­mis­tuk­sesta. Hyödynnä ainut­laa­tuinen tarkkuus­työs­töym­pä­ris­tömme tuotteesi kehittämisessä.

Suurno­peus­työstö ja muotinvalmistus

Edistä tarkkuus­val­mis­tuksen sovel­ta­mista muottiosien valmis­ta­mi­sessa tarkkuus­työs­töym­pä­ris­tössä. Suurno­peus­työstö ja muotin valmistus koulu­tuk­sessa viet yrityksesi tuote­ke­hi­tys­osaa­minen uudelle tasolle. Raken­namme koulu­tuksen yrityksesi oman tuotteen ympärille, jolloin saat koulu­tuk­sesta parhaan hyödyn. Koulu­tuk­sessa saat kattavan teoria­pa­ketin, jota hyödynnät jatkossa tehtävissäsi.

Kenelle?

Koulutus on kohden­nettu tarkkuus­työstöä ja tarkkuus­kom­po­nentteja valmis­tavien yritysten tuote- ja tuotannon suunnit­te­li­joille, valmis­tus­pääl­li­köille, työstö­ko­neiden operaattoreille/ohjelmoijille, mitta­hen­ki­lös­tölle, jne.

Toteutus

Koulutus räätä­löidään yritysten tarpeisiin laajuu­deltaan ja sisäl­löltään. Koulutus toteu­tetaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tarkkuus­tek­niikan labora­to­rio­ym­pä­ris­tössä. Koulut­tajina toimivat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tarkkuus­tek­niikan tutkimus- ja labora­to­rio­ym­pä­ristön asiantuntijat.

Sisältö

Teoria:

 • Muotti­ra­kenteen analyysi valmis­tus­tek­nii­koiden osalta
 • Teoriaosuus: suurnopeus ja kovatyöstö, kiinni­tin­jär­jes­telmät ja mittausmenetelmät
 • MIM-valmistus prosessi (Metal Injection Moulding)
 • CAM ohjel­mointi: 3-akseliset suurno­peus­radat viimeis­te­lyssä, lastua­mi­sarvot, 3D mallit ja paletointi, paramet­riset työstö­radat CREO, työka­lu­kir­jastot, kiinni­tin­kir­jastot, viimeis­te­ly­radat PowerMill, suurno­peus­työs­tö­stra­tegiat, lastua­mi­sarvot, 5-akseliset työstöradat

Työstö:

 • Kappaleen kiinnitys palettiin ja esiasetus koordinaattimittakoneella
 • Suurno­peus­työstö kovatyöstö Mikro­nilla XSM 400 (koneen operointi, lämpö­ti­lan­hal­linta, terien asettelu/mittaaminen)
 • Kappaleen mittaa­minen paletissa Wenzel koordinaattimittakoneella
 • Muut mittaus­me­ne­telmät (Nivel­var­si­mittaus Faro, video­mittaus, profilometria)
 • Piste­datan vertaa­minen 3D malliin
 • Tarkkuus­työs­tö­koneen valinnasta

Optical Component Manufacturing

This joint workshop with manufac­turing industry will go through with real life examples the limita­tions and critical steps of proto­typing optical parts or devices. The workshop will highlight some difficulties and possi­bi­lities while going through a product development cycle of photonics devices.

The workshop will have a hands on session where an optical quality freeform steel insert for moulding application will be manufac­tured, measured and moulded. The hands on session will be accom­panied by going through several case studies of precision engineered demon­strators manufac­tured by Karelia University of Applied Sciences. The case studies will handle the following topics (published at EUSPEN and SPIE conferences):

 • ALD coated freeform spect­ro­meter mirror
 • Combi­nation process of diamond machining and roll-to-roll UV-replication for thin film micro- and nanostructures
 • Practical Shrinkage Compen­sation method for Injection Molded LED Optic
 • Ultra­sonic vibration cutting of freeform steel insert
 • Injection moulded lens array for imaging application
 • Fabrication of hybrid optical line generator by direct machining
To whom?

R&D managers of optical manufac­turing, precision machine tool operators, metrology specia­lists optical designers, product development specia­lists etc.

Practical arran­ge­ments

The workshop is tailored to the customer’s needs in terms of duration and content (case studies, theory of precision manufac­turing and laboratory sessions). On-site training in a precision engineering laboratory at Karelia University of Applied Sciences. Partici­pants receive precision manufac­turing theory package and publications.

Contents

Theore­tical lectures:

 • From ray tracing to a product path
 • What kind of surface shapes can be manufac­tured through machining, materials limitations
 • Tolerance chains of optical devices, how to maintain accuracy in an assembly, data trans­lation errors, integrated ray tracing and CAD designing softwares
 • Optical quality inserts for moulding applica­tions: high speed milling and ultra precision machining
 • Analysing an optical quality mold construction: Plastic moulded parts tolerances DIN 16742, mold materials, shrinkage, alignment issues, insert materials, moldflow simulation, variotherm and compression molds, overmoulding technique, moulding machine considerations
 • CAD/CAM programming: using STEP or IGS files, using point clouds, dedicated ultra precision machine tool programming softwares: Diffsys and Nanocam 4D, millig tool paths through PowerMill, cutting strategies, tool selection, cutting values
 • Replication processes: injection moulding, embossing, roll-to-roll production
 • Metrology of optical compo­nents: inter­fe­ro­metry, profi­lo­metry, co-ordinate measuring

Laboratory work and hands on sessions, manufac­turing of freeform moulded lens:

 • Working in a precision manufac­turing laboratory: thermal issues, environment stability, safety issues, clean­liness, chips, dust and other particles
 • Operating a high speed machine tool, manufac­turing a pre-machined freeform optical quality steel insert component
 • Setting up a diamond machine tool
 • Ultra sonic assisted cutting of freeform optical component
 • Insert metrology with multi-axis profi­lo­meter and co-ordinate measuring machine, topography measu­rement by white light inter­fe­ro­metry (available at UEF)
 • Setting up an injection moulding machine for optical quality moulding
 • Moulding a freeform lens on PMMA or COC material 
 • Measuring the moulded lens with profi­lo­meter or co-ordinate measuring machine

Yhteys­henkilö

Projek­ti­pääl­likkö Juha Väyrynen
juha.vayrynen[at]karelia.fi
puh. 050 436 3680
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu

>> Tutustu myös tarkkuus­tek­niikan laboratoriopalveluihin !

Hyödynnä koulu­tuksiin saatava talou­del­linen tuki!

 Koulu­tuksiin on mahdol­lista hakea ELY-keskuk­sel­ta/TE-toimis­tosta tukea (yhteis­han­kin­ta­kou­lutus). Karelia-amk on ELY-keskuksen sopimus­kou­luttaja Täsmä- ja Rekry­Kou­lu­tuk­sissa. ELY-keskus tukee koulu­tusta talou­del­li­sesti, jos koulu­tukseen on vahvat työ- ja elinkei­no­po­liit­tiset perusteet. Koulu­tuksen kokonais­kus­tan­nukset yrityk­sellesi ovat 30–50 % koulu­tuksen hinnasta, loput kulut maksaa tietyin ehdoin ELY-keskus.

Lue lisää tukimah­dol­li­suuk­sista >> https://www.karelia.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/hae-tukea-koulutuksiin