Tark­kuus­val­mis­tus

Tark­kuus­tek­niikka on valmis­tus- ja mate­ri­aa­li­tek­no­lo­gioi­den sekä mittaa­mi­sen syväl­listä ymmär­tä­mistä ja lisä­ar­von tuot­ta­mista tuot­tei­siin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tark­kuus­tek­nii­kan tutki­mus- ja labo­ra­to­rio­ym­pä­ris­tössä tehdään sovel­ta­vaa yritys­ten tarpei­siin pohjau­tu­vaa tuote- ja tuotan­to­pro­ses­sien kehi­tystä yhdessä koulu­tus- ja tutki­musor­ga­ni­saa­tioi­den kesken.

Tarjoamme yrityk­sille asian­tun­ti­ja­pal­ve­luja ja koulu­tusta tark­kuus­val­mis­tuk­sesta. Hyödynnä ainut­laa­tui­nen tark­kuus­työs­töym­pä­ris­tömme tuot­teesi kehittämisessä.

Ruis­ku­va­lu­tuot­teen suunnittelu

Syvennä ruis­ku­va­lu­tuot­teen suun­nit­te­luo­saa­mista tuote­suun­nit­te­lun, ruis­ku­va­lu­pro­ses­sien,  muovi­ma­te­ri­aa­lien ja  ruis­ku­va­lu­muot­tien valmis­tuk­sen tiedoilla ja taidoilla.

Koulu­tus on kohden­nettu tutki­mus- ja kehit­tä­mis­pääl­li­köille, tuote- ja tuotan­non suun­nit­te­li­joille, valmis­tus­pääl­li­köille, työs­tö­ko­nei­den operaat­to­reille, ohjel­moi­jille, mittahenkilöstölle. 

Koulu­tus räätä­löi­dään yritys­ten tarpei­siin laajuu­del­taan ja sisäl­löl­tään. Koulu­tus toteu­te­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tark­kuus­tek­nii­kan labo­ra­to­rio­ym­pä­ris­tössä tai yrityk­sen tiloissa. Koulut­ta­jina toimi­vat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tark­kuus­tek­nii­kan tutki­mus- ja labo­ra­to­rio­ym­pä­ris­tön asiantuntijat. 

Koulu­tuk­sen sisältö: 

 • Ruis­ku­va­lu­pro­sessi: Lait­teis­tot ja termit, proses­sin perus­teet, metal­lien ruiskuvalu
 • Muovi­ma­te­ri­aa­lit: muovit ja poly­mee­ri­ma­te­ri­aa­lit, kerta­muo­vit, MIM-mate­ri­aa­lit, muovien maalaus ja pinnoittaminen
 • Tuote­suun­nit­te­lun perus­teet: suun­nit­te­lusään­nöt, simu­laa­tio, tuote­suun­nit­te­lu­pro­jek­tin aloit­ta­mi­nen, tuote­suun­nit­te­lu­pro­jek­tin ohjaus ja palaute
 • Ruis­ku­va­lu­muo­tit: muot­ti­ra­ken­teet, muotin osat (ulos­työn­nöt, vasta­pääs­tö­jen valmis­tus, valu­ka­na­vis­tot), muotin valmistus

Suur­no­peus­työstö ja muotinvalmistus

Edistä tark­kuus­val­mis­tuk­sen sovel­ta­mista muot­tio­sien valmis­ta­mi­sessa tark­kuus­työs­töym­pä­ris­tössä. Suur­no­peus­työstö ja muotin valmis­tus -koulu­tuk­sessa viet yrityk­sesi tuote­ke­hi­tys­osaa­mi­nen uudelle tasolle. Raken­namme koulu­tuk­sen yrityk­sesi oman tuot­teen ympä­rille, jolloin saat koulu­tuk­sesta parhaan hyödyn. Koulu­tuk­sessa saat katta­van teoria­pa­ke­tin, jota hyödyn­nät jatkossa tehtävissäsi.

Koulu­tus on kohden­nettu tark­kuus­työs­töä ja tark­kuus­kom­po­nent­teja valmis­ta­vien yritys­ten tuote- ja tuotan­non suun­nit­te­li­joille, valmis­tus­pääl­li­köille, työs­tö­ko­nei­den operaattoreille/ohjelmoijille, mitta­hen­ki­lös­tölle, jne.

Koulu­tus räätä­löi­dään yritys­ten tarpei­siin laajuu­del­taan ja sisäl­löl­tään. Koulu­tus toteu­te­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tark­kuus­tek­nii­kan labo­ra­to­rio­ym­pä­ris­tössä. Koulut­ta­jina toimi­vat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tark­kuus­tek­nii­kan tutki­mus- ja labo­ra­to­rio­ym­pä­ris­tön asiantuntijat.

Teoria:

 • Muot­ti­ra­ken­teen analyysi valmis­tus­tek­nii­koi­den osalta
 • Teoriao­suus: suur­no­peus ja kova­työstö, kiin­ni­tin­jär­jes­tel­mät ja mittausmenetelmät
 • MIM-valmis­tus prosessi (Metal Injec­tion Moulding)
 • CAM ohjel­mointi: 3-akse­li­set suur­no­peus­ra­dat viimeis­te­lyssä, lastua­mi­sar­vot, 3D mallit ja pale­tointi, para­met­ri­set työs­tö­ra­dat CREO, työka­lu­kir­jas­tot, kiin­ni­tin­kir­jas­tot, viimeis­te­ly­ra­dat Power­Mill, suur­no­peus­työs­tö­stra­te­giat, lastua­mi­sar­vot, 5-akse­li­set työstöradat

Työstö:

 • Kappa­leen kiin­ni­tys palet­tiin ja esia­se­tus koordinaattimittakoneella
 • Suur­no­peus­työstö kova­työstö Mikro­nilla XSM 400 (koneen operointi, lämpö­ti­lan­hal­linta, terien asettelu/mittaaminen)
 • Kappa­leen mittaa­mi­nen pale­tissa Wenzel koordinaattimittakoneella
 • Muut mittaus­me­ne­tel­mät (Nivel­var­si­mit­taus Faro, video­mit­taus, profilometria)
 • Piste­da­tan vertaa­mi­nen 3D malliin
 • Tark­kuus­työs­tö­ko­neen valinnasta

Optical Compo­nent Manufacturing

This joint works­hop with manu­fac­tu­ring industry will go through with real life examples the limi­ta­tions and critical steps of proto­ty­ping optical parts or devices. The works­hop will high­light some difficul­ties and possi­bi­li­ties while going through a product deve­lop­ment cycle of photo­nics devices.

The works­hop will have a hands on session where an optical quality free­form steel insert for moul­ding applica­tion will be manu­fac­tu­red, measu­red and moulded. The hands on session will be accom­pa­nied by going through several case studies of preci­sion engi­nee­red demon­stra­tors manu­fac­tu­red by Karelia Univer­sity of Applied Sciences. The case studies will handle the following topics (publis­hed at EUSPEN and SPIE conferences):

 • ALD coated free­form spect­ro­me­ter mirror
 • Combi­na­tion process of diamond machi­ning and roll-to-roll UV-replica­tion for thin film micro- and nanostructures
 • Prac­tical Shrin­kage Compen­sa­tion method for Injec­tion Molded LED Optic
 • Ultra­so­nic vibra­tion cutting of free­form steel insert
 • Injec­tion moulded lens array for imaging application
 • Fabrica­tion of hybrid optical line gene­ra­tor by direct machining

To whom? R&D mana­gers of optical manu­fac­tu­ring, preci­sion machine tool opera­tors, metro­logy specia­lists optical desig­ners, product deve­lop­ment specia­lists etc.

The works­hop is tailo­red to the customer’s needs in terms of dura­tion and content (case studies, theory of preci­sion manu­fac­tu­ring and labo­ra­tory sessions). On-site trai­ning in a preci­sion engi­nee­ring labo­ra­tory at Karelia Univer­sity of Applied Sciences. Partici­pants receive preci­sion manu­fac­tu­ring theory package and publications.

Theo­re­tical lectures:

 • From ray tracing to a product path
 • What kind of surface shapes can be manu­fac­tu­red through machi­ning, mate­rials limitations
 • Tole­rance chains of optical devices, how to main­tain accu­racy in an assembly, data trans­la­tion errors, inte­gra­ted ray tracing and CAD desig­ning softwares
 • Optical quality inserts for moul­ding applica­tions: high speed milling and ultra preci­sion machining
 • Analy­sing an optical quality mold construc­tion: Plastic moulded parts tole­rances DIN 16742, mold mate­rials, shrin­kage, align­ment issues, insert mate­rials, moldflow simu­la­tion, variot­herm and compres­sion molds, over­moul­ding tech­nique, moul­ding machine considerations
 • CAD/CAM program­ming: using STEP or IGS files, using point clouds, dedica­ted ultra preci­sion machine tool program­ming softwa­res: Diffsys and Nanocam 4D, millig tool paths through Power­Mill, cutting stra­te­gies, tool selec­tion, cutting values
 • Replica­tion proces­ses: injec­tion moul­ding, embos­sing, roll-to-roll production
 • Metro­logy of optical compo­nents: inter­fe­ro­metry, profi­lo­metry, co-ordi­nate measuring

Labo­ra­tory work and hands on sessions, manu­fac­tu­ring of free­form moulded lens:

 • Working in a preci­sion manu­fac­tu­ring labo­ra­tory: thermal issues, envi­ron­ment stabi­lity, safety issues, clean­li­ness, chips, dust and other particles
 • Opera­ting a high speed machine tool, manu­fac­tu­ring a pre-machi­ned free­form optical quality steel insert component
 • Setting up a diamond machine tool
 • Ultra sonic assis­ted cutting of free­form optical component
 • Insert metro­logy with multi-axis profi­lo­me­ter and co-ordi­nate measu­ring machine, topo­graphy measu­re­ment by white light inter­fe­ro­metry (avai­lable at UEF)
 • Setting up an injec­tion moul­ding machine for optical quality moulding
 • Moul­ding a free­form lens on PMMA or COC material 
 • Measu­ring the moulded lens with profi­lo­me­ter or co-ordi­nate measu­ring machine

Yhteys­hen­kilö

Projek­ti­pääl­likkö Juha Väyry­nen
juha.vayrynen[at]karelia.fi
puh. 050 436 3680
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu

>> Tutustu myös tark­kuus­tek­nii­kan laboratoriopalveluihin!

Hyödynnä koulu­tuk­siin saatava talou­del­li­nen tuki!

 Koulu­tuk­siin on mahdol­lista hakea ELY-keskuk­sel­ta/TE-toimis­tosta tukea (yhteis­han­kin­ta­kou­lu­tus). Karelia-amk on ELY-keskuk­sen sopi­mus­kou­lut­taja Täsmä- ja Rekry­Kou­lu­tuk­sissa. ELY-keskus tukee koulu­tusta talou­del­li­sesti, jos koulu­tuk­seen on vahvat työ- ja elin­kei­no­po­liit­ti­set perus­teet. Koulu­tuk­sen koko­nais­kus­tan­nuk­set yrityk­sel­lesi ovat 30–50 % koulu­tuk­sen hinnasta, loput kulut maksaa tietyin ehdoin ELY-keskus.

Lue lisää tuki­mah­dol­li­suuk­sista >> Hae talou­del­lista tukea koulutuksiin