Faskia­ma­ni­pu­laa­tio Stecco® -FM2-tason kertauskoulutus

Kaksi­päi­väi­sessä Faskia­ma­ni­pu­laa­tio® kertaus -koulu­tuk­sessa päivi­te­tään ja syven­ne­tään Faskia­ma­ni­pu­laa­tio®- mene­tel­män integroi­mista fysio­te­ra­pi­aan ja työfysioterapiaan. 

Koulu­tus on tarkoi­tettu fysio­te­ra­peu­teille, jotka ovat suorit­ta­neet Faskia­ma­ni­pu­laa­tio Stecco 1 ja 2-tasot. 

Laajuus: Yhteensä 19 oppi­tun­tia à 45min, joista teoriao­pe­tusta 6 ja käytän­nön harjoit­te­lua 13 oppi­tun­tia.

19 oppi­tun­tia ja ennak­ko­teh­tävä muodos­ta­vat yhdessä 1 op laajui­sen kokonaisuuden.

Kertaus­päi­vien tavoite

Kertaus­päi­vien tavoit­teena on selvit­tää myofas­ki­aa­lis­ten raken­tei­den osuutta:

  •  pään ja kasvo­jen alueen sekä leuka­ni­ve­len toimin­ta­häi­riöissä ja kivuissa,
  •  yläraa­jan rasi­tus­pe­räis­ten ja hermo­ve­ri­suo­ni­ra­ken­tei­siin liit­ty­vien toimin­ta­häi­riöissä ja oireilussa,
  • selkä- ja lantio­ki­pu­jen toimin­ta­häi­riöi­den yhtey­dessä ja 
  • kerrata ja syven­tää faskia­ma­ni­pu­laa­tio- mene­tel­män integroi­mista fysioterapiaan.

Ohjelma

Koulu­tusaika 23.-24.2.2024.
Koulu­tus sisäl­tää lounas­tauot sekä lyhyem­mät kahvi­tauot. Lounas on osal­lis­tu­jille omakus­tan­tei­nen.
Koulu­tus pide­tään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa osoi­teessa Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu.
Koulu­tus­tila ilmoi­te­taan myöhemmin. 

Kertaus­päi­vien alus­tava ohjelma:

Perjan­tai 23.2.2024

08.30-08.45Alkuinfo ja ilmoittautuminen
08.45-10.15Faskia­jär­jes­tel­män osuus kasvo­jen, pään ja kaulan alueen kivuissa sekä puren­tae­li­men toimin­ta­häi­riöissä ” Kasvo­ki­vut, pään tai suun ja kurkun alueen kivut ovat syynä noin viiden­nek­seen perus­ter­vey­den­huol­lon lääkä­ris­sä­käyn­neistä ja noin 10% kroo­ni­sista kivuista esiin­tyy näillä alueilla.” Terveys­kir­jasto, Duodecim 26.8.2018
10.15-11.00Pään, kaulan ja yläau­kea­man alueen ihona­lais­ku­dok­sen ja pinnal­li­sen faskian palpaatio 
11.00-12.30Faskia­ma­ni­pu­laa­tio pään alueen toimin­ta­häi­riöi­den fysio­te­ra­piassa (silmä- ja korva­oi­reet, kasvo­ki­vut ja puren­tae­lin) liike- ja palpaatiotestit 
12.30-13.15Lounas
13.15-14.45Kaulan/niskan alueen toimin­ta­häi­riöt (CL) palpaa­tio ja liiketestit. 
14.45-15.00Kahvi
15.00-15.45Faskia­jär­jes­tel­män osuus yläraa­jan toimin­ta­häi­riöi­den, rasi­tus­pe­räis­ten kipujen ja peri­fee­ris­ten hermo­är­sy­tys­ten fysioterapiassa 
15.45-17.15Yläau­kea­man raken­teet ja hermo­jen myofas­ki­aa­li­set yhtey­det, käytän­nön harjoittelu

Lauan­tai 24.2.2024

08.30-10.00 Selkä- ja lantio­ki­vun myofas­ki­aa­li­set tekijät
1. Liike­kont­rol­li­häi­riöt osana liikeketjua/spiraalia/tason toimin­ta­häi­riötä
2.  Paikal­li­set ja heijaste/säteilykivut (lumbago, rasi­tus­ki­vut, iskias jne)
3.  Lantion/lannerangan liike­jäyk­kyys osana liikeketjua/spiraalia/tason toimin­ta­häi­riötä
4. Sisäe­lin­pe­räi­set heijas­te­ki­vut ja pinnal­li­nen faskia selkä- ja lantiokivuissa
10.00-12.15Faskia­jär­jes­tel­män toimin­nan norma­li­sointi osana lantion ja varta­lon toimin­ta­häi­riöi­den ja kipujen fysioterapiaa 
12.15-13.00Lounas
13.00-14.30Faskia­ma­ni­pu­laa­tion harjoit­te­lua jatkuu, alaraaja/vartalon liike­ket­jut ja spiraa­lit
1. Voimien ja liik­keen välit­ty­mi­nen – liike- ja ajoi­tus­häi­riöt
2. Pitkit­ty­neet kivut ja muut toimintahäiriöt 
14.30-15.15Klii­ni­sen päät­te­lyn kertaus ja potilasdemo.1h/k
15.15-15.30Kertaus­päi­vien yhteen­veto ja päätös.

Koulut­taja

Tiina Lahti­nen-Suopanki, OMT-fysio­te­ra­peutti, TtK

Tiina Lahti­nen-Suopanki on klii­ni­sen työn rautai­nen ammat­ti­lai­nen ja tule-fysio­te­ra­pian erikois­asian­tun­tija. Hän on toimi­nut fysio­te­ra­peut­tien täyden­nys­kou­lu­tus­ten ohjaa­jana vuodesta 1984. Lahti­nen-Suopanki opettaa mm. orto­pe­dista manu­aa­lista tera­piaa, tera­peut­tista harjoit­te­lua ja neuro­dy­na­miik­kaa. Hän on ollut tuomassa Suomeen Luigi Steccon kehit­tä­mää faskia­ma­ni­pu­laa­tiota. Lahti­nen-Suopanki suoritti vuonna 2014 Faskia­ma­ni­pu­laa­tio-tutkin­non ja on siitä asti koulut­ta­nut aktii­vi­sesti fysio­te­ra­peut­teja faskia­ma­ni­pu­laa­tio-mene­tel­män käyt­tä­mi­seen hoitotyössä.

Hinta

550 € /osallistuja. Hinta sisäl­tää alv 24 %.
(443,55 € + alv 24 % 106,45 €)

Hinta sisäl­tää opetuk­sen, opetus­ma­te­ri­aa­lit ja kahvit.
Koulu­tus­mak­sun voi maksaa useam­massa erässä (1-2). Voit Ilmoit­taa maksue­rä­toi­veesi ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen perjan­taina 9.2.2024 mennessä.

Saat ilmoit­tau­tues­sasi sähkö­pos­tiisi auto­maat­ti­sen vahvis­tus­vies­tin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa auto­maat­tista vahvis­tus­vies­tiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä p. 050 311 9167 tai sähkö­pos­tilla [email protected]. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä ilmoit­tau­tu­neille lähe­te­tään sähkö­pos­tilla vahvis­tus­kirje, joka sisäl­tää koulu­tuk­seen liit­ty­vät yksi­tyis­koh­tai­set tiedot. 

Koulu­tus järjes­te­tään, jos ilmoit­tau­tu­neita on riit­tävä määrä. Koulu­tus­ryh­män koko on enin­tään 22 osal­lis­tu­jaa. Osal­lis­tu­jat koulu­tuk­seen otetaan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Jos ryhmä on ilmoit­tau­tues­sasi tullut täyteen, sinun on mahdol­lista ilmoit­tau­tua jono­tus­lis­talle. Koulu­tuk­seen voidaan ottaa jono­tus­lis­talta osal­lis­tu­jia, mikäli ryhmään vapau­tuu paikkoja. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova. Mikäli perut osal­lis­tu­mi­sen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jälkeen tai jätät ilmoit­ta­matta etkä osal­listu koulu­tuk­seen, veloi­tamme koko koulu­tuk­sen hinnan.

Lisä­tie­toja

palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori Anne Prepula, [email protected], p. 050 311 9167