Muistiasiantuntijuuden täydennyskoulutus

Muis­ti­asian­tun­ti­juu­den täyden­nys­kou­lu­tus 15 op

Kohtaatko työs­säsi muis­ti­sai­rau­teen sairas­tu­neita ja heidän lähei­si­ään? Oletko kiin­nos­tu­nut muis­ti­työstä ja sen kehit­tä­mi­sestä? Kaipaako muis­tio­saa­mi­sesi kehit­tä­mistä tai täyden­tä­mistä? Toivo­tamme sinut lämpi­mästi terve­tul­leeksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Muis­ti­asian­tun­ti­juu­den täydennyskoulutukseen!

Muis­ti­asian­tun­ti­juu­den täyden­nys­kou­lu­tus 15 op on tarkoi­tettu sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lai­sille, joilla on kiin­nos­tus sekä oman muis­tio­saa­mi­sen että muis­tiys­tä­väl­lis­ten käytän­tö­jen ja muis­ti­työn kehit­tä­mi­seen.

Opin­to­jen keskei­set sisäl­löt koske­vat muis­ti­sai­rauk­sien näyt­töön perus­tuva hoitoa, koko­nais­val­tai­suutta muis­ti­sai­rauk­sien tunnis­ta­mi­sessa, totea­mi­sessa ja seuran­nassa, sekä monia­laista yhteis­työtä muis­ti­työssä ja sen kehit­tä­mi­sessä. Koulu­tusaika on 1.2. – 29.10.2024.

Sisältö

Muis­ti­asian­tun­ti­juu­den täyden­nys­kou­lu­tuk­sen koko­nai­suus muodos­tuu kolmesta viiden opin­to­pis­teen laajui­sesta teemoit­tain etene­västä opintojaksosta: 

Näyt­töön perus­tu­vuus muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­sessä ja muis­ti­sai­rauk­sien hoidossa, 5 op

Koulu­tusaika: 1.2.–30.4.2024. Aloi­tusinfo 1.2. klo 16 ZOOMissa

 • Aivo- ja muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­sen sekä tuke­mi­sen keskei­siä tekijöitä
 • Muis­ti­häi­riöt, muis­ti­sai­rau­det ja niiden erot­ta­mi­nen toisistaan
 • Muis­ti­sai­rauk­sien keskei­siä erityis­piir­teitä ja oireita (ml. käytö­soi­reet) sekä ilme­ne­mi­nen eri ikäryhmissä
 • Muis­ti­sai­rauk­sien näyt­töön perus­tuva hoito: lääke­hoito, lääk­kee­tön hoito, pallia­tii­vi­nen hyvä oirehoito
 • Lääke­hoi­don koko­nai­sar­viointi osana muis­ti­sai­raan lääkehoitoa
 • Näyt­töön perus­tu­vuus ja näyt­töön perus­tu­van tiedon hankinta muistityössä

Koko­nais­val­tai­suus muis­ti­sai­rauk­sien tunnis­ta­mi­sessa, totea­mi­sessa ja seuran­nassa, 5 op

Koulu­tusaika: 2.4.–9.6.2024. Lähi­päi­vät 16.5. Joensuu, 17.5. Kuopio

 • Muis­ti­sai­rauk­sien varhai­nen tunnis­ta­mi­nen, totea­mi­nen ja etene­mi­sen seuranta
 • Muis­tiam­mat­ti­lais­ten roolit ja tehtä­vät muis­ti­sai­raan hoitopolulla
 • Koko­nais­val­tai­nen arviointi, arvioin­ti­me­ne­tel­mät ja –mitta­rit, sekä arvioin­ti­tie­don hyödyn­tä­mi­nen muis­ti­sai­rau­den eri vaiheissa.
 • Mene­tel­miä ja ratkai­suja muis­tia­siak­kaan ja hänen läheis­tensä kanssa työs­ken­te­lyyn ja kohtaamiseen
 • Kirjaa­mi­nen ja tiedot­ta­mi­nen muistityössä

Monia­lai­suus muis­ti­työssä ja sen kehit­tä­mi­sessä, 5 op 

Koulu­tusaika: 27.5.–29.10.2024

 • Monia­lai­sia näkö­kul­mia muis­ti­työ­hön ja muis­ti­ter­vey­den tukemiseen
 • Mene­tel­miä ja ratkai­suja muis­ti­sai­raan sekä hänen läheis­tensä tukemiseen
 • Näyt­töön perus­tu­van tiedon hyödyn­tä­mi­nen muis­ti­työn kehittämisessä

Toteu­tus

Opinnot toteu­tu­vat pääasial­li­sesti verkko-opin­toina Moodle-oppi­mi­sym­pä­ris­tössä, itse­näi­sesti opis­kel­len.
Itse­näi­sesti opis­kel­tuja tietoja syven­ne­tään ja niihin liit­ty­viä käytän­nön taitoja harjoi­tel­laan myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tiloissa Joen­suussa sekä Kuopiossa järjes­tet­tä­vissä lähi­päi­vissä (2 päivää).

Opin­to­jak­so­ko­ko­nai­suutta edel­tä­västi suosi­tel­laan Karelia-ammat­ti­kou­lun Muis­ti­ter­vey­den opin­to­jen 15 op suorit­ta­mista avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Muis­ti­ter­vey­den opinnot eivät ole edel­lys­tys Muis­ti­asian­tun­ti­juu­den täyden­nys­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­selle. Lue lisää alem­pana mahdol­li­suu­desta kerryt­tää osaa­mista jopa 30 opin­to­pis­teen laajuudelta.

Opin­to­jen suorit­ta­mi­sesta saat todis­tuk­sen ja opintosuoritusotteen.

Hinta

Osal­lis­tu­ja­hinta 1750 € (sis. alv 24 %)
(1411,29 €, alv 338,71 €)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on samalla sitou­mus osal­lis­tu­ja­mak­sun maksa­mi­seen (lasku). Osal­lis­tu­ja­maksu on mahdol­lista maksaa useassa erässä. Ilmoit­tau­tues­sasi koulu­tuk­seen voit valita lasku­tuse­rien määrän (1-4 erää).
Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy laskut­taa osal­lis­tu­ja­mak­sun arvon­li­sä­ve­roi­neen maksueh­dolla 14 päivää netto.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen päättyy perjan­taina 3.12.2023 klo 16.00 mennessä.

Osal­lis­tu­jat otetaan koulu­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tues­sasi sähkö­pos­tiisi auto­maat­ti­sen vahvis­tus­vies­tin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa auto­maat­tista vahvis­tus­vies­tiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidät­tää oikeu­den ohjel­ma­muu­tok­siin ja koulu­tuk­sen peruut­ta­mi­seen, mikäli koulu­tus­ryh­mää ei saada täyteen. Koulu­tuk­sen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­te­taan ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä sähköpostilla.

Koulu­tus toteu­te­taan, mikäli määrä­ai­kaan mennessä on ilmoit­tau­tu­nut riit­tävä määrä osal­lis­tu­jia. Koulu­tus­ryh­män koko on enin­tään 30 osal­lis­tu­jaa. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tau­tua jono­tus­lis­talle. Koulu­tuk­seen otetaan jono­tus­lis­talta osal­lis­tu­jia, mikäli ryhmään vapau­tuu paikkoja.

Peruu­tuseh­dot:
Osal­lis­tu­mi­sen peruu­tuk­sesta ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jälkeen tai koko­naan peruut­ta­matta jättä­mi­sestä veloi­te­taan koulu­tuk­sen hinta koko­nai­suu­des­saan. Koulu­tuk­sen keskeyt­tä­mi­nen ei oikeuta osal­lis­tu­ja­mak­sun palaut­ta­mi­seen. Tarvit­taessa esim. esteen sattuessa osal­lis­tu­jan voi vaihtaa. Peruu­tuk­set ja osal­lis­tu­jan vaih­dok­set tulee tehdä kirjal­li­sesti käytän­nön­jär­jes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Kerrytä jopa 30 opin­to­pis­tettä suorit­ta­malla Muis­tio­saa­mi­sen opintoja!

Tiet­tyi­hin julki­sen sekto­rin muis­ti­työn tehtä­viin edel­ly­te­tään 30 opin­to­pis­teen laajui­set muis­tio­pin­not. Sinulla on mahdol­li­suus suorit­taa Kare­liassa 30 opin­to­pis­teen laajui­set Muis­tio­saa­mi­sen opinnot. Koko­nai­suus muodos­tuu itse­näi­sesti, täysin verkko-opin­toina suori­tet­ta­vista avoimen AMK:n Muis­ti­ter­vey­den opin­noista (15 op) sekä täyden­nys­kou­lu­tuk­sena toteu­tet­ta­vista Muis­ti­asian­tun­ti­juu­den opin­noista (15 op). 

Muis­tio­saa­mi­sen opinnot 30 op 

Muis­ti­ter­vey­den
opinnot

15 op
1. Muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­nen elämän­ku­lussa 5 op
2. Toimin­ta­ky­kyi­syys muistin heiken­tyessä 5 op
3. Elämää muis­ti­sai­rau­den kanssa 5 op

Lue lisää ja ilmoit­taudu opin­toi­hin https://www.karelia.fi/avoin-amk/
Opin­to­jak­so­to­teu­tuk­sia järjes­te­tään kolme kertaa vuodessa.
Opin­to­jen hinta 10 €/opintopiste.
Muis­ti­asian­tun­ti­juu­den
täyden­nys­kou­lu­tus

15 op
1. Näyt­töön perus­tu­vuus muis­ti­ter­vey­den edis­tä­mi­sessä ja muis­ti­sai­rauk­sien hoidossa, 5 op
2. Koko­nais­val­tai­suus muis­ti­sai­rauk­sien tunnis­ta­mi­sessa, totea­mi­sessa ja seuran­nassa, 5op
3. Monia­lai­suus muis­ti­työssä ja sen kehit­tä­mi­sessä, 5 op

Opin­to­jen aika­taulu: helmi – lokakuu 2024
Osal­lis­tu­ja­maksu 1750 € (sis. alv 24 %)

Lisä­tie­toja

etunimi.sukunimi(at)karelia.fi

Käytän­nön järjes­te­lyt: Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori, p. 050 311 9167
Opin­to­jen sisältö: Lehto­rit Eini Hyppö­nen ja Jonna Puustinen 

Sinua saattaa kiinnostaa

Lue lisää ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­sestä yhteis­kun­nasta Kare­lian Ikäosaa­mi­sen -sivuilta. Karelia.fi/ikaosaaminen Tutustu tutkin­toon johta­viin koulu­tuk­siin. Karelia.fi/amk-tutkinnot
Tutustu avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­hin. Karelia.fi/avoin