Työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kou­lutus

Työhy­vin­voin­ti­kortti-koulutus (Työtur­val­li­suus­keskus) on tarkoi­tettu esimie­hille, työsuo­jelun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle ja kaikille muille työpaikan työhy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Koulu­tuksen tavoit­teena on saada alkuun työhy­vin­voinnin kehit­tä­minen työpai­kalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhy­vin­voin­nista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteistyötä.

Koulu­tukseen liittyy ennak­ko­tehtävä, jossa arvioidaan työpaikan voima­varoja ja kehit­tä­mis­koh­teita. Koulu­tuk­sessa saat työkaluja kehit­tä­mis­koh­teiden työstä­miseen koulu­tuksen jälkeen.

Koulu­tuk­sessa saat vastauksia kysymyksiin:

  • Mistä työhy­vin­vointi rakentuu?
  • Mitä voima­varoja ja kehit­tä­mis­tar­peita työpai­kalla on?
  • Miten johta­mi­sella ja työyh­teisön keinoin paran­netaan työhyvinvointia?
  • Miten hallitaan kuormi­tusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?

Koulu­tuksen suorit­taneet saavat Löydä kipinä kehit­tä­miseen! -kirjan, työhy­vin­voin­ti­kortin ja osaamismerkin.

Toteutus

Paikka
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, Joensuu. Koulu­tustila ilmoi­tetaan vahvis­tus­vies­tissä myöhemmin.

Koulu­tusaika
ti 24.1.2023 klo 9.00-12.30 etäkou­lutus
to 26.1. 2023 klo 12.00-15.30 lähikoulutus

Kouluttaja
Päivi Könönen, työtur­val­li­suus­kes­kuksen työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kou­lu­tuksen verkostokouluttaja

Osallis­tu­ja­hinta
266,60 € (215 € + alv 24 %)

Ilmoit­tau­tu­minen
Ilmoit­taudu pe 13.1.2023. klo 16.00 mennessä 

Lue lisää työhy­vin­voin­ti­kortin tieto­leh­deltä.