Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus

Ulos talosta, pois pihasta -toimin­ta­vä­li­ne­kou­lutus tarjoaa tietoa ja ratkaisuja vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallis­tu­miseen ja osalli­suuden mahdol­lis­ta­miseen. Toimin­ta­vä­li­ne­kou­lutus on kehitys­vam­maisten Tukiliiton Malikkeen toiminnan mukainen.

Koulu­tuksen tarkoi­tuksena on lisätä haavoit­tu­vassa asemassa olevien luonto­liik­ku­misen mahdol­li­suuksia koulut­ta­malla eri alojen henki­lö­kuntaa ja vapaa­eh­toisia toimin­ta­vä­li­neiden käyttä­miseen liitty­vissä asioissa. Koulutus toteu­tetaan opintoina verkossa ja käytännön harjoi­tuksina lähipäivissä. 

Koulu­tusajat:

1.9.2023 klo 12-16 Luovilla käytännön harjoittelu
7.9.2023 klo 8.30-15.30 Luovilla käytännön harjoittelu
Itsenäinen opiskelu ja oppimis­teh­tävän palautus ennen käytännön harjoittelua.

  • Koulu­tuksen laajuus 16 h (2 pv), josta 4 h opiskelua verkossa, 4 h käyttö­har­joi­tuksia ja 8 h käytännön toteu­tusta asiakastyössä. 
  • Ryhmäkoko on enintään 12.
  • Koulut­tajana toimii Anu Pukki, lehtori Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Osallis­tujat saavat todis­tukset osallis­tu­mi­sestaan koulutukseen.
  • Koulu­tus­päivien ohjelma ja käytännön ohjeet lähetetään ilmoit­tau­tu­neille lähempänä ajankohtaa sähköpostitse. 

Hinta ja ilmoittautuminen 


Osallis­tu­ja­hinta 155 € (sis. alv 24%)
Ilmoit­taudu mukaan ti 29.8. klo 16.00 mennessä. 

Ilmoit­tau­tu­mi­sehdot

Osallis­tujat otetaan koulu­tukseen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tuessasi sähkö­pos­tiisi automaat­tisen vahvis­tus­viestin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­minen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa automaat­tista vahvis­tus­viestiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidättää oikeuden ohjel­ma­muu­toksiin ja koulu­tuksen peruut­ta­miseen, mikäli koulu­tus­ryhmää ei saada täyteen. Koulu­tuksen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­tetaan ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä sähköpostilla.

Koulutus toteu­tetaan, mikäli määrä­aikaan mennessä on ilmoit­tau­tunut riittävä määrä osallis­tujia. Koulu­tus­ryhmän koko on enintään 12 osallis­tujaa. Koulutus toteutuu, mikäli osallis­tujia on saatu 12. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tautua jonotus­lis­talle. Koulu­tukseen otetaan jonotus­lis­talta osallis­tujia, mikäli ryhmään vapautuu paikkoja.

Peruu­tusehdot:
Osallis­tu­misen peruu­tuk­sesta ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­misen jälkeen tai kokonaan peruut­ta­matta jättä­mi­sestä veloi­tetaan koulu­tuksen hinta kokonai­suu­dessaan, myös sairaus­ta­pauk­sessa, ellei siitä esitetä selvi­tystä. Koulu­tuksen keskeyt­tä­minen ei oikeuta osallis­tu­ja­maksun palaut­ta­miseen. Tarvit­taessa esim. esteen sattuessa osallis­tujan voi vaihtaa. Peruu­tukset ja osallis­tujan vaihdokset tulee tehdä kirjal­li­sesti käytän­nön­jär­jes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Lisätietoja

Käytännön järjes­telyt: Anne Prepula, p. 050 311 9167, anne.prepula(at)karelia.fi
Koulu­tuksen sisältö ja toteutus: Lehtori Anu Pukki, anu.pukki(at)karelia.fi