Teknii­kan ja ICT alan koulutukset

Tarjoamme asia­kas­läh­töi­siä koulu­tuk­sia yritys­ten ja yhtei­sö­jen osaa­mi­sen ja toimin­nan kehit­tä­mi­seen. Räätä­löimme yrityk­sesi tarpei­siin sopivia koulu­tus­rat­kai­suja. Tutustu koulu­tuse­si­merk­kei­hin ja pyydä tarjous!
Mikäli et näistä löytä­nyt sopivaa, ota yhteyttä – raken­ne­taan yhdessä ratkaisu!

Projek­tin­hal­lin­nan ja -johta­mi­sen käytänteet 

Tehosta ja yhte­näistä yrityk­sesi toimin­ta­ta­poja, käytän­teitä ja projek­tin­hal­lin­nan väli­neitä. Löydä orga­ni­saa­tiosi parhaat tavat hallin­noida projek­teja tulok­sek­kaasti. Projek­tio­saa­mi­sen koulu­tu­tuk­sessa pereh­dyt projek­ti­joh­ta­mi­sen erilai­siin osaa­mi­sa­luei­siin. Voit valita omaa tarvetta vastaa­vat osaa­mis­tee­mat tai vaikka koko osaa­mis­tee­ma­pa­ke­tin. Esimerk­kejä osaamisteemoista: 

tekni­nen-, budje­tointi-, asiakas-, vies­tintä-, myynti-, laatu-, hyvin­vointi-, verkos­tot- ja ka ketterä oppi­mi­nen sekä johta­mis­tai­dot -osaamisteemat. 

Lean six sigma ja laatu

Lean Six Sigma -mene­tel­millä hiotaan proses­sit huip­pu­kun­toon. Niiden avulla voi toimia­lasta riip­pu­matta paran­taa tuot­tei­den ja palve­lui­den laatua, alentaa kustan­nuk­sia sekä säästää aikaa. Henki­lös­tön tekemän työn – eli proses­sien – mallin­ta­mi­nen, ennus­ta­mi­nen ja opti­moi­mi­nen lisää konkreet­ti­sesti asiak­kai­den ja henki­lös­tön tyyty­väi­syyttä sekä ennen kaikkea paran­taa yrityk­sen tulosta. Lean-tuote­per­heemme sisäl­tää esim. :

 • perus­teet esit­te­le­vän Yellow Belt -koulutuksen,
 • tarkem­min peri­aat­tei­siin ja työka­lui­hin paneu­tu­van Green Belt -koulutuksen, 
 • Minitab-koulu­tuk­sen,
 • Lisäksi järjes­tämme Lean Six Sigma Black Belt -koulu­tuk­sia yhteis­työssä koulu­tus­kump­pa­nimme kanssa. 

Lue lisää!

Esimies- ja työnjohtokoulutukset

Johta­mis­tai­to­jen valmen­nus tekno­lo­gia­teol­li­suu­den uusille esimie­hille työn orga­ni­soin­nin paran­ta­mi­seksi ja orga­ni­saa­tion työhy­vin­voin­nin lisää­mi­seksi. Usein lähie­si­mie­heksi siirtyy työn­te­kijä, jolla työpro­ses­sit ovat usein hyvin hallussa, mutta johta­mi­sessa tarvi­taan uuden­lai­sia taitoja. Koulu­tuk­sessa pereh­dy­tään mm. itsensä johta­mi­seen, ihmis­ten johta­mi­seen, johta­mi­sen vuoro­vai­ku­tuk­seen, stra­te­gi­seen henki­lös­tö­joh­ta­mi­seen, työtur­val­li­suus- ja ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mien huomioimiseen. 

Tark­kuus­val­mis­tus

Tark­kuus­tek­niikka on valmis­tus- ja mate­ri­aa­li­tek­no­lo­gioi­den sekä mittaa­mi­sen syväl­listä ymmär­tä­mistä ja lisä­ar­von tuot­ta­mista tuot­tei­siin. Tarjoamme yrityk­sille asian­tun­ti­ja­pal­ve­luja ja koulu­tusta tark­kuus­val­mis­tuk­sesta. Hyödynnä ainut­laa­tui­nen tark­kuus­työs­töym­pä­ris­tömme tuot­teesi kehit­tä­mi­sessä. Esimerk­kejä koulutusteemoista: 

 • Ruis­ku­va­lu­tuot­teen suunnittelu
 • Tark­kuus­val­mis­tus – suur­no­peus­työstö ja muotin valmistus
 • MIM-tekno­lo­gian perus­teet (Metal Injec­tion Moulding)
 • Geomet­ri­nen tuote­mää­rit­tely – ISO GPS (Geomet­rical product specifications)
 • Optii­kan valmis­tuk­sen ja mittauk­sen koulu­tuk­set (suur­no­peus­työstö ja muotin valmis­tus, optii­kan valmis­tuk­sen stan­dar­dit ja optis­ten lait­tei­den tuotekehitys)

Lue lisää!

Puu- ja vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­nai­suus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusa­lan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­mi­seen, tieto­mal­lin­ta­mi­seen, raken­nus­ten ja raken­ta­mi­sen pääs­tö­jen­hal­lin­taan sekä rakennuttamiseen. 

Vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen osa-alueessa pereh­dy­tään raken­nus­ten elin­kaa­riar­vioin­tiin ja siihen liit­ty­viin kysy­myk­siin. Koulu­tuk­sen tavoit­teena on laajen­taa nykyi­sen insi­nöö­ri­kun­nan osaa­mista ja valmiuk­sia muut­tu­van maan­käyttö- ja raken­nus­lain­sää­dän­nön mukaisesti. 

Lue lisää!

Puura­ken­ta­mi­nen

Tarjoamme raken­ta­mi­sen alaan liit­ty­vää täyden­nys­kou­lu­tusta yrityk­sille, yhtei­söille ja yksi­tyis­hen­ki­löille. Esimerkiksi: 

 • raken­nus­tek­nii­kan, raken­nus­fy­sii­kan ja talo­tek­nii­kan ratkai­su­jen sovel­ta­mi­nen rakentamiseen,
 • puura­ken­ta­mi­seen ja puumateriaaliin,
 • raken­ta­mi­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sien arvioin­tiin (elin­kaa­riar­viointi) – ja 
 • raken­ta­mi­sen digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­vistä teemoista (tieto­mal­lin­nus)

Lue lisää!

ICT-koulu­tuk­set

Tarjoamme ICT-alan osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen laaja-alaisia koulu­tus­rat­kai­suja, joilla työn­te­ki­jäsi saavat vankan ohjel­mis­toa­lan perus­työ­ka­lu­jen ja moder­nien ohjel­mis­to­ke­hi­tyk­sen tekno­lo­gioi­den ja toimin­ta­mal­lien osaa­mi­sen. Tutustu esimerk­kei­hin ohjel­mis­toa­lan koulutusteemoista: 

 • Kehit­ty­nyt Web-ohjelmointi
 • Hybridi mobii­li­so­vel­lus­ten kehittäminen
 • Moderni ohjel­mis­to­tuo­tanto
 • Kehit­ty­neet tieto­kan­nat ja SQL
 • API suun­nit­telu ja kehitys
 • Ohjel­moin­nin perus­teet Pythonilla
 • Tieto­jen analy­sointi Pythonilla
 • Älykäs auto­maa­tio

Muita koulu­tus­tee­moja:

 • Scrum – ketterä ohjelmistokehitys 
 • QGIS – paikkatietojärjestelmät
 • O365-office ja pilvipalvelut

Toteu­tus­tapa

Koulu­tuk­set voidaan räätä­löidä tilaa­jan tarpei­siin sopi­vaksi niin aiheil­taan kuin toteutustavoiltaan. 

Yhteys­tie­dot

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös muuhun täyden­nys­kou­lu­tus­tar­jon­taamme.

>> Tarvit­setko teknii­kan asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita? Lue lisää!