Categories

Tekno­lo­giao­saa­misen johtaminen

Tutkinto: Tekniikan alan ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto
Tutkin­to­nimike: Insinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 60 opinto­pis­tettä | 1-2 lukuvuotta
Opiske­lu­paikat: 25
Opetus­muoto: Monimuo­to­to­teutus, jossa keski­määrin 2 – 4 lähipäivää kuukaudessa.

Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus
Hakuaika: 17.3. – 31.3.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet

Koulu­tus­ka­lenteri 2020 – 2021

Opetus­suun­ni­telma

Kyky ennustaa toimin­taym­pä­ristön muutoksia ja reagoida niihin on tulevai­suuden johtajan ehkä tärkein ominaisuus. Erityisen suuri merkitys strate­gi­sella osaami­sella on tekno­lo­gia­puo­lella, jossa toimintaa täytyy usein pystyä suunnit­te­lemaan useiksi vuosiksi eteenpäin.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa insinöörin ylemmän ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suori­tet­tuasi osaat ennakoida organi­saa­tiosi toimin­taym­pä­ris­tössä tapah­tuvia muutoksia, tunnistaa olennaiset kehit­tä­mis­tarpeet ja tehdä tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia valintoja. Sinulla on myös valmiudet ja kyky ottaa vastuu johtamis- ja kehitystyöstä.

Valmis­tut­tuasi toimit erilai­sissa yritysten, julkis­hal­linnon tai kolmannen sektorin asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä esimer­kiksi kehitys­pääl­likkönä, projek­ti­pääl­likkönä, tuotan­to­pääl­likkönä, laatu­pääl­likkönä, toimi­tus­joh­tajana tai yrittäjänä.

Tutkinnon tavoit­teena on syventää teorian sovel­ta­mista oman tai muun valit­semasi organi­saation käytäntöön. Opinnäy­tetyö perustuu ajankoh­taiseen työelämän kehit­tä­mi­si­deaan tai -ongelmaan, ja se toteu­tetaan yhdessä työelämän kanssa. Koulutus järjes­tetään monimuoto-opetuksena ja siinä huomioidaan opiske­lijan nykyinen työtilanne.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.

opintopolku nappi uusi2