Tek­no­lo­giao­saa­mi­sen johtaminen

Tut­kin­to: Tek­nii­kan alan ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK) tai Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (ylem­pi AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 60 opin­to­pis­tet­tä | 1–2 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 25
Ope­tus­muo­to: Moni­muo­to­to­teu­tus, jos­sa kes­ki­mää­rin 2 — 4 lähi­päi­vää kuukaudessa.

Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus
Hakuai­ka: 17.3. — 31.3.2021

Hake­mi­nen -> Valintaperusteet

Kou­lu­tus­ka­len­te­ri 2020 — 2021

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Kyky ennus­taa toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­sia ja rea­goi­da nii­hin on tule­vai­suu­den joh­ta­jan ehkä tär­kein omi­nai­suus. Eri­tyi­sen suu­ri mer­ki­tys stra­te­gi­sel­la osaa­mi­sel­la on tek­no­lo­gia­puo­lel­la, jos­sa toi­min­taa täy­tyy usein pys­tyä suun­nit­te­le­maan useik­si vuo­sik­si eteenpäin.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa insi­nöö­rin ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si osaat enna­koi­da orga­ni­saa­tio­si toi­min­taym­pä­ris­tös­sä tapah­tu­via muu­tok­sia, tun­nis­taa olen­nai­set kehit­tä­mis­tar­peet ja teh­dä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia valin­to­ja. Sinul­la on myös val­miu­det ja kyky ottaa vas­tuu joh­ta­mis- ja kehitystyöstä.

Val­mis­tut­tua­si toi­mit eri­lai­sis­sa yri­tys­ten, jul­kis­hal­lin­non tai kol­man­nen sek­to­rin asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä esi­mer­kik­si kehi­tys­pääl­lik­kö­nä, pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä, tuo­tan­to­pääl­lik­kö­nä, laa­tu­pääl­lik­kö­nä, toi­mi­tus­joh­ta­ja­na tai yrittäjänä.

Tut­kin­non tavoit­tee­na on syven­tää teo­rian sovel­ta­mis­ta oman tai muun valit­se­ma­si orga­ni­saa­tion käy­tän­töön. Opin­näy­te­työ perus­tuu ajan­koh­tai­seen työ­elä­män kehit­tä­mi­si­de­aan tai ‑ongel­maan, ja se toteu­te­taan yhdes­sä työ­elä­män kans­sa. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to-ope­tuk­se­na ja sii­nä huo­mioi­daan opis­ke­li­jan nykyi­nen työtilanne.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

opintopolku nappi uusi2