Categories
Ajankohtaista

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strate­gisen toiminnan ohjauksen ja suunnit­telun keskeisiä asiakirjoja ovat ammat­ti­kor­kea­koulun strategia, opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön kanssa solmittu tavoi­te­so­pimus (OKM/TASO) ja ammat­ti­kor­kea­koulun sisäinen vuosittain laadittava tavoi­te­so­pimus (KARELIA/TASO).

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strategia on tärkein organi­saation toimintaa ja valintoja ohjaava asiakirja. Tällä hetkellä voimassa oleva strategia on laadittu vuosille 2016–2020. Strategia laaditaan osallis­tavana prosessina yhteis­työssä henki­löstön, opiske­li­joiden ja keskeisten yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa.

– Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö kanssa solmit­ta­vassa tavoi­te­so­pi­muk­sessa (OKM/TASO) sovitaan ammat­ti­kor­kea­kou­luille asetet­ta­vista tavoit­teista nelivuo­ti­sissa tavoi­te­so­pi­muk­sissa Tällä hetkellä voimassa oleva sopimus on neuvo­teltu vuosille 2017–2020. Sopimuk­sissa määri­tellään ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteiset kehit­tä­mis­ta­voitteet, ammat­ti­kor­kea­koulun profiili, tehtävä ja painoalat sekä tutkinto- ja muut tulostavoitteet.

– KARELIA/TASO-prosessi on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuosittain toistuva sisäinen toiminnan suunnit­telun prosessi. Sen tuloksena syntyy rehtorin hyväksymä Karelia/TASO-sopimus.

Strate­gisen suunnit­telun asiakir­jojen lisäksi ammat­ti­kor­kea­kou­lussa laaditaan säännöl­li­sesti eri tehtä­vä­alueiden käytännön toimintaa koskevia suunnitelmia.