Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Hakuaika Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Kevään 1. yhteishaku Koulutusala Koulutustaso Koulutusuutiset Opetusmuoto Päiväopinnot

Tradenomi (BBA), Inter­na­tional Business

Päivä­to­teutus

Tutkin­to­nimike: Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opinto­pis­tettä | 3,5 lukuvuotta
Aloitus­paikat: 45
Opetus­muoto: Päivä­to­teutus. Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.
Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus

Hakeminen

Hakuaika: 5. – 19.1.2022, valin­ta­pe­rusteet julkaistaan syyskuussa 2021

Tutustu opetus­suun­ni­telmaan


Geronomi kohtaa ikäih­misen kokonaisvaltaisesti

Jokainen ihminen ikääntyy ja haluaa tulla kohda­tuksi juuri sellaisena ihmisenä kuin on, myös ikään­tyessä. Geronomi on vanhustyön asian­tuntija ja vastaa tähän tarpeeseen. Geronomin osaaminen rakentuu monia­lai­sesta geron­to­lo­gi­sesta tiedosta, sisältäen sosiaa­lialan, hoitotyön ja kuntou­tuksen näkökulmat.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena geronomina tuet ikäih­misen terveyttä, toimin­ta­kykyä ja hyvin­vointia, edistät ikäys­tä­väl­li­syyttä ja huomioit työssäsi ikään­ty­misen sosiaa­lisen ja kulttuu­risen ulottuvuuden.

Gerono­mio­pin­noissa opiskelet monia­laisia geron­to­lo­gisia opintoja. Opintojen teemat liittyvät terveyteen, toimin­ta­kykyyn ja hyvin­vointiin. Osaamista syven­täviä teemoja ovat esimer­kiksi muistityö sekä omais- ja perhehoito.

Perehdyt geronomin työpro­ses­seihin ja -menetelmiin, ikäys­tä­väl­liseen yhteis­kuntaan ja sosio­kult­tuu­riseen vanhus­työhön. Opinnot toteu­tuvat verkossa ja lähio­pe­tus­vii­koilla. Opiskelu tapahtuu projekti- ja tiimiop­pi­mista hyödyntäen. 

Gerono­mio­pin­tojen aikana harjoit­telet paljon käytän­nössä: harjoit­te­luissa ja työelä­mässä sekä erilaisten työelä­mä­läh­töisten oppimis­teh­tävien muodossa. Simulaa­tioissa harjaannut yhdis­tämään monia­laista geron­to­lo­gista tietoa käytännön harjoit­teiden avulla. Sinulla on myös mahdol­lisuus vahvistaa kansain­vä­li­syys­osaa­mista, muun muassa kansain­vä­li­sessä opiskelija- tai harjoitteluvaihdossa.

Geronomi työelä­mässä

Geronomin tutkinto antaa sinulle valmiudet toimia erilai­sissa vanhustyön tehtä­vissä. Toimit esimer­kiksi palve­luoh­jaajana, ohjaajana, sosiaa­lioh­jaajana, projek­ti­työn­te­kijänä, vanhus­pal­ve­lujen koordi­noijana, esimiehenä, suunnit­te­lijana ja kehittäjänä. 

Voit työsken­nellä julki­sella ja yksityi­sellä sekto­rilla, järjes­töissä, säätiöissä ja esimer­kiksi kehit­tä­mis­hank­keissa. Työpaikkasi voi olla ohjaus-, valmennus-, kuntoutus-, hoiva- tai hoito­työssä. Geronomina voit työsken­nellä niin yksilö- ja ryhmä­koh­tai­sessa asiakas­työssä kuin vanhustyön moniam­ma­til­li­sissa työryhmissä.

Keski-ikäinen nainen katsoo vasemmalle.

Karelia profi­loituu luomaan ikäys­tä­väl­listä yhteiskuntaa

“Ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan kehit­tä­minen on yksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun erikois­tu­mis­pro­fii­leista. Ikäys­tä­väl­li­syyden vahvis­ta­minen on puolestaan osa sosiaa­li­sesti kestävää kehitystä, jonka yhtenä tavoit­teena on kaikkien tasaver­tainen mahdol­lisuus hyvinvointiin.”

Katso gerono­mi­kou­lu­tuksen esittely:

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sista myös:

Globaali maailma tarvitsee globaalia osaamista. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Degree Programme in Inter­na­tional Business –koulu­tuk­sessa kansain­vä­lisyys on keskeinen osa liike­toi­mintaa, mikä näkyy vahvasti opinnoissa alusta asti: opiskelu tapahtuu monikult­tuu­ri­sessa ympäris­tössä ja yhteis­työssä kansain­vä­listen yritysten kanssa.

Voit hyödyntää opintojesi aikana hankki­maasi osaamista ja verkostoja esimer­kiksi luomalla uran kansain­vä­li­sessä liike­toi­min­nassa tai perus­ta­malla yrityksen. Vasta­val­mis­tuneen tyypil­lisiä työteh­täviä ovat assis­tentti- ja asian­tun­ti­ja­teh­tävät viennin, markki­noinnin tai myynnin parissa. Saat myös hyvät valmiudet kehittyä esimies- ja johtotehtäviin.

Opintoihisi sisäl­tyvät myös työhar­joittelu kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä Suomessa tai ulkomailla. Suoritat täyden­täviä opintoja Karelia-amk:n muusta tarjon­nasta tai opiske­lu­vaih­dossa ulkomailla. Jokaisena lukuvuonna toteutat joko yksin tai ryhmässä markki­na­tut­ki­muksen, laadit markki­noin­ti­suun­ni­telman tai osallistut kansain­vä­lisen tapah­tuman toteut­ta­miseen yhteis­työssä yrityksen kanssa. Olennainen osa kansain­vä­listä liike­toi­mintaa on riittävä kieli­taito, joten opiskelet englantia ja halutessasi valin­naista toista vierasta kieltä.

Lue opiske­li­joiden tarinoita.