Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Hakuaika Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Kevään 1. yhteishaku Koulutusala Koulutustaso Koulutusuutiset Opetusmuoto Päiväopinnot

Tradenomi (BBA), Inter­na­tional Business

Tutkin­to­nimike: Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto: 210 opinto­pis­tettä | 3,5 lukuvuotta
Aloitus­paikat (yhteishaku, Valin­ta­pe­rusteet 2021): 45 (Online-koe 9, Valin­takoe Suomessa 13, Valin­takoe Finnips-yhteis­työssä 7, SAT testi 2, Todis­tus­va­linta 14: Suoma­lainen yliop­pi­las­tut­kinto ja Kansain­vä­liset yliop­pi­las­tut­kinnot 9 sekä ammatil­linen todis­tus­va­linta 5)
Opetus­muoto: Päivä­to­teutus. Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.
Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus

Lisähaku syksyllä alkavaan koulu­tukseen: 2. -6.8.2021, valin­ta­pe­rusteet
Aloitus­paikat (lisähaku): julkaistaan elokuussa 2021

Hakuaika: 5. – 19.1.2022, valin­ta­pe­rusteet julkaistaan syyskuussa 2021

Opetus­suun­ni­telma

Globaali maailma tarvitsee globaalia osaamista. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Degree Programme in Inter­na­tional Business –koulu­tuk­sessa kansain­vä­lisyys on keskeinen osa liike­toi­mintaa, mikä näkyy vahvasti opinnoissa alusta asti: opiskelu tapahtuu monikult­tuu­ri­sessa ympäris­tössä ja yhteis­työssä kansain­vä­listen yritysten kanssa.

Voit hyödyntää opintojesi aikana hankki­maasi osaamista ja verkostoja esimer­kiksi luomalla uran kansain­vä­li­sessä liike­toi­min­nassa tai perus­ta­malla yrityksen. Vasta­val­mis­tuneen tyypil­lisiä työteh­täviä ovat assis­tentti- ja asian­tun­ti­ja­teh­tävät viennin, markki­noinnin tai myynnin parissa. Saat myös hyvät valmiudet kehittyä esimies- ja johtotehtäviin.

Opintoihisi sisäl­tyvät myös työhar­joittelu kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä Suomessa tai ulkomailla sekä täyden­täviä opintoja Karelia-amk:n muusta tarjon­nasta. Jokaisena lukuvuonna toteutat joko yksin tai ryhmässä markki­na­tut­ki­muksen, laadit markki­noin­ti­suun­ni­telman tai osallistut kansain­vä­lisen tapah­tuman toteut­ta­miseen yhteis­työssä yrityksen kanssa. Olennainen osa kansain­vä­listä liike­toi­mintaa on riittävä kieli­taito, joten opiskelet sekä englantia että valin­naista toista vierasta kieltä.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.

Lue opiske­li­joiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2