Tra­de­no­mi (BBA), Inter­na­tio­nal Busi­ness

Tut­kin­to: Lii­ke­ta­lou­den ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Tra­de­no­mi (AMK)
Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 210 opin­to­pis­tet­tä | 3,5 luku­vuot­ta
Aloi­tus­pai­kat (yhteis­ha­ku): 40 (Onli­ne-koe 8, Valin­ta­koe Suo­mes­sa 12, Valin­ta­koe Fin­nips-yhteis­työs­sä 6, SAT tes­ti 2, Todis­tus­va­lin­ta 12: Suo­ma­lai­nen yli­op­pi­las­tut­kin­to ja Kan­sain­vä­li­set yli­op­pi­las­tut­kin­not 8 sekä amma­til­li­nen todis­tus­va­lin­ta 4)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välil­lä.
Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus
Hakuai­ka: 7. — 20.1.2021
Valin­ta­pe­rus­teet

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Glo­baa­li maa­il­ma tar­vit­see glo­baa­lia osaa­mis­ta. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Degree Pro­gram­me in Inter­na­tio­nal Busi­ness –kou­lu­tuk­ses­sa kan­sain­vä­li­syys on kes­kei­nen osa lii­ke­toi­min­taa, mikä näkyy vah­vas­ti opin­nois­sa alus­ta asti: opis­ke­lu tapah­tuu moni­kult­tuu­ri­ses­sa ympä­ris­tös­sä ja yhteis­työs­sä kv-puo­len yri­tys­ten kans­sa.

Voit hyö­dyn­tää opin­to­je­si aika­na hank­ki­maa­si osaa­mis­ta ja ver­kos­to­ja esi­mer­kik­si luo­mal­la uran kan­sain­vä­li­ses­sä lii­ke­toi­min­nas­sa tai perus­ta­mal­la yri­tyk­sen. Vas­ta­val­mis­tu­neen tyy­pil­li­siä työ­teh­tä­viä ovat assis­tent­ti- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vät vien­nin, mark­ki­noin­nin tai myyn­nin paris­sa. Saat myös hyvät val­miu­det kehit­tyä esi­mies- ja joh­to­teh­tä­viin.

Opin­toi­hi­si sisäl­ty­vät myös työ­har­joit­te­lu kan­sain­vä­li­sis­sä teh­tä­vis­sä Suo­mes­sa tai ulko­mail­la sekä täy­den­tä­viä opin­to­ja Karelia-amk:n muus­ta tar­jon­nas­ta. Jokai­se­na luku­vuon­na toteu­tat joko yksin tai ryh­mäs­sä mark­ki­na­tut­ki­muk­sen, laa­dit mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man tai osal­lis­tut kan­sain­vä­li­sen tapah­tu­man toteut­ta­mi­seen yhteis­työs­sä yri­tyk­sen kans­sa. Olen­nai­nen osa kan­sain­vä­lis­tä lii­ke­toi­min­taa on riit­tä­vä kie­li­tai­to, joten opis­ke­let sekä englan­tia että valin­nais­ta tois­ta vie­ras­ta kiel­tä.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tari­noi­ta.

opintopolku nappi uusi2