Tra­de­no­mi, tietojenkäsittely

Tut­kin­to: Lii­ke­ta­lou­den ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Tra­de­no­mi (AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
210 opin­to­pis­tet­tä | 3,5 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 65 (Valin­ta­kurs­si 65)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välil­lä. Opin­not on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa etä­opin­toi­na lukuu­not­ta­mat­ta opis­ke­lu­jen kah­ta ensim­mäis­tä päi­vää. Etä­opis­ke­luun tar­vit­set oman tie­to­ko­neen, inter­ne­tyh­tey­den, mik­ro­fo­nil­li­sen head­se­tin sekä web-kameran.

Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus 

Hakuai­ka: 17.3. — 31.3.20921

Hake­mi­nen -> Valintaperusteet

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Verk­ko­so­vel­lus­ten ja ‑pelien mää­rä kas­vaa val­ta­vaa vauh­tia. Colos­sal Orde­rin tai Supercel­lin kal­tai­set menes­tys­ta­ri­nat ovat todis­ta­neet, että suo­ma­lai­nen osaa­mi­nen on alan huip­pua myös glo­baa­lis­sa mit­ta­kaa­vas­sa. Var­maa on myös se, että tar­ve hyvis­tä, eri­lai­sis­ta teki­jöis­tä kas­vaa tule­vai­suu­des­sa. Eri koh­de­ryh­mil­le, kuten esi­mer­kik­si tytöil­le ja nai­sil­le, suun­nat­tu­ja pele­jä ja digi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta tar­vi­taan lisää. 

Kare­lias­ta val­mis­tu­nee­na tie­to­jen­kä­sit­te­lyn tra­de­no­mi­na työs­ken­te­let tie­to­jär­jes­tel­mien asian­tun­ti­ja­na. Voit toi­mia digi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan  ja asioin­nin tai pelia­lan kehit­tä­mi­sen teh­tä­vis­sä.  Sinun ei tar­vit­se olla tie­to­ko­ne­ne­ro tul­les­sa­si, mut­ta kou­lu­tuk­sen kaut­ta on mah­dol­lis­ta tul­la sellaiseksi.

Tie­to­jen­kä­sit­te­lyn opis­kel­ta­vat sisäl­löt liit­ty­vät muun muas­sa ohjel­moin­tiin ja sovel­lus­ke­hi­tyk­seen, pelien teko­ä­lyyn, tie­to­kan­ta- ja tie­to­va­ras­to-osaa­mi­seen, verk­ko­lii­ke­toi­min­taan, yri­tys­ten tie­to­jär­jes­tel­miin ja jär­jes­tel­mäin­te­graa­tioon. Pro­jek­tien kaut­ta pää­set “oikei­siin töi­hin” eli rat­kai­se­maan yri­ty­syh­teis­työ­kump­pa­nei­den heit­tä­miä haasteita. 

Ope­tus tapah­tuu ver­kon väli­tyk­sel­lä, joten opis­ke­lu on mah­dol­lis­ta myös etä­nä. Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tarinoita.

opintopolku nappi uusi2