Työelämän lainsää­däntö ja pelisäännöt

Minkä­laisia käsit­teitä, pelisääntöjä ja lakeja työn tekemiseen liittyy? Lainsää­däntö, sopimukset ja työpaikat muovaavat työelämän käytäntöjä. Keskei­simmät työelämän lait koskevat työso­pi­muksia, työeh­to­so­pi­muksia, työrauhaa, työaikaa, vuosi­lomia, työter­veyttä ja -turval­li­suutta, tasa-arvoa sekä yhteis­toi­mintaa yrityksissä.

Työyh­tei­söissä pelataan joukkue­peliä, ja kuten missä tahansa joukkue­la­jissa, peliin tarvitaan yhteiset säännöt, jotta tiimi pelaa tehok­kaasti kohti yhteistä tavoi­tetta. Yhtei­sesti ymmär­retyt vastuut ja velvol­li­suudet edistävät myös hyvän työsuhteen jatku­vuutta

Työyh­tei­sö­taidot koskevat kaikkia asemaan, sukupuoleen tai ikään katso­matta. Jokainen on vastuussa työpaikan hyvästä ilmapii­ristä. Työyh­tei­sö­taidot tarkoit­tavat mm. vastuun­ottoa omista työteh­tä­vistä ja sovituista asioista. Lisäksi ne ovat jokai­selle tuttuja käytös­tapoja sekä toisten ihmisten huomiointia. Terveh­ti­minen, kiittä­minen, anteeksi pyytä­minen ja antaminen ovat äärim­mäisen tärkeitä taitoja ja tapoja työyh­tei­sössä. Lisäksi palautteen antaminen ja vastaa­not­ta­minen raken­ta­valla tavalla kuuluvat työpai­kalla tarpeel­lisiin vuoro­vai­ku­tus­tai­toihin.

Työlain­sää­däntö ja työeh­to­so­pimus eli TES

Sekä työnan­tajan että työnte­kijän toiminnan ehdot määrit­te­levät työlain­sää­däntö ja oman alan työeh­to­so­pimus. Työntekijä- ja työnan­ta­ja­liitot solmivat työeh­to­so­pi­muksen eli TES:n. Se on yleis­so­pimus alalla nouda­tet­ta­vista työeh­doista. Työso­pi­muk­sessa tulisi mainita minkä alan työeh­to­so­pi­musta noudatetaan.

Työeh­to­so­pi­muk­sessa sovit­tavia asioita ovat muun muassa:

 • alan minimi­palkka
 • ylityön korvaa­minen (jos poikkeaa työaikalaista)
 • alan yleiset palkankorotukset
 • työnte­ki­jälle kuuluvat sosiaa­liset etuudet

Jos haluat saada neuvoa työlain­sää­dän­nöl­li­sissä kysymyk­sissä, voit ottaa yhteyttä esimer­kiksi työpaikkasi luotta­mus­mieheen. Jos kuulut Ammat­ti­liittoon, saat ilmaista apua omalta liitoltasi. Netissä tietoa voit hakea mm. finlex.fi -sivuilta. Työsuo­je­lu­vi­ran­omaisten tai ammat­ti­liit­tojen sivuilta voit tarkistaa, minkä työeh­to­so­pi­muksen piiriin alasi kuuluu ja minkä­laista palkkaa alallasi tulisi maksaa.

Tehtävä 1:

Etsi netistä oman alasi työeh­to­so­pimus.
Tutki, mitä siellä sanotaan muun muassa palkkauk­sesta, lomista ja vapaa­päi­vistä.
Ota selvää:

 • Mikä on suurin työnte­ki­jöiden keskus­jär­jestö sekä työnan­tajien keskusjärjestö?
 • Ketkä solmivat työehtosopimuksen?
 • Mikä merkitys työeh­to­so­pi­muk­sella on työnan­ta­jalle sekä työntekijälle?
 • Mihin ammat­ti­liittoon suurin osa opiske­lemasi ammatin­har­joit­ta­jista kuuluu?
 • Kuka on valta­kun­nan­so­vit­te­li­jamme? Mitkä ovat hänen tehtävänsä?
 • Mihin asioihin työmark­ki­na­jär­jestöt ovat viime aikoina puuttuneet? Tieto­läh­teinä voit käyttää uutisia, joukko­vies­timiä tai esimer­kiksi järjes­töjen www-sivuja.

Työso­pimus

Uuden työsuhteen alkaessa huolehdi, että sinun ja työnan­tajan välillä solmitaan asial­linen työso­pimus. Tämä on tärkeää myös kesätöissä ja muissa lyhyissä työsuh­teissa. Työso­pi­muk­sessa sovitaan työsuh­teeseen liitty­vistä asioista ja säännöistä, joita kummankin sopijaos­a­puolen tulee noudattaa kysei­sessä työpai­kassa ja tehtä­vässä. Lue sopimus huolel­li­sesti ennen allekir­joit­ta­mista, sillä sopimuksen allekir­joit­ta­minen sitoo kumpaakin osapuolta.

Tutustu tarkemmin työso­pi­muksen tekoon videon avulla. 

Video on otettu esimer­kiksi työso­pi­muksen tekemi­sestä Suomen Ekonomit -liiton sivuilta. 

Pereh­dyt­tä­minen

Työelä­mässä sekä työnan­tajan että työnte­kijän tulee noudattaa työpaikan ja työelämän pelisääntöjä työn sujuvuuden ja työtur­val­li­suuden vuoksi. 

Menes­ty­minen edellyttää, että säännöt ovat kaikille selvät, ja jokainen on sitou­tunut niihin. Ne vaativat opettelua, jota voi edesauttaa näyttä­mällä nuorelle työnte­ki­jälle esimerkkiä, opasta­malla sekä olemalla käytet­tä­vissä kun kysyt­tävää tulee varsi­naisen pereh­dy­tyksen jälkeenkin. Tätä tehtävää voi hoitaa esimies, mentori, muu pereh­dy­tyk­sestä vastaava henkilö ja koko työyhteisö

Esimie­hellä on oikeus ja velvol­lisuus johtaa työtä ja sen tekemistä. Työnan­ta­jalla on velvol­lisuus huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa työnte­kijän tervey­delle tai turval­li­suu­delle. Työhön pereh­dyt­tä­minen on tämän velvol­li­suuden noudat­ta­mi­sessa tärkeässä roolissa.

Pereh­dy­tyk­sessä työnan­tajan on käsiteltävä työnte­kijän kanssa vähintään seuraavat seikat:

 • kuinka vaarat ja haitat vältetään
 • työteh­tävät
 • työpaikan olosuhteet
 • työme­ne­telmät ja -välineet
 • välineiden oikea käyttö
 • turval­liset työtavat.

Tutustu lisää pereh­dyt­tä­miseen videon avulla 

https://www.youtube.com/watch?v=lZg9CK7q1aY

Lähde: Sujuvat työnha­ku­mark­kinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKau­pal­linen-JaaSamoin 4.0 Kansain­vä­linen -lisens­sillä.

Työtur­val­lisuus ja -terveys

Työnan­ta­jalla on velvol­lisuus huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa työnte­kijän tervey­delle tai turvallisuudelle.

Työhy­vin­voin­nilla tarkoi­tetaan sitä tunnetta ja kokemusta, joka sinulla on työpai­kastasi. Siihen liittyy kokemus siitä, että työ on turval­lista ja terveel­listä. Tämän lisäksi tunne työn arvos­tuk­sesta, hyvästä johta­mi­sesta, tilan­teiden hoita­mi­sesta ja ammat­ti­tai­dosta, muodos­tavat työhy­vin­voinnin sisällön.

Työtur­val­li­suuden hoita­mista ohjaa työtur­val­li­suuslaki, jonka tarkoi­tuksena on parantaa työym­pä­ristöä ja työolo­suh­teita työnte­ki­jöiden työkyvyn turvaa­mi­seksi ja ylläpi­tä­mi­seksi. Lailla pyritään myös ennal­taeh­käi­semään ja torjumaan työta­pa­turmia, ammat­ti­tauteja ja muita työstä tai työym­pä­ris­töstä johtuvia työnte­ki­jöiden henkisen ja fyysisen terveyden haittoja ja vaaroja.

Tehtävä 2. Kartoita omalla alallasi tärkeimmät työtur­val­li­suuteen ja työhy­vin­vointiin olennai­sesti liittyvät asiat. Materi­aalina voit käyttää mm. sivustoa http://www.sedu.fi/tyoturvallisuus/