Työelämän lainsäädäntö ja pelisäännöt

Minkälaisia käsitteitä, pelisääntöjä ja lakeja työn tekemiseen liittyy? Lainsäädäntö, sopimukset ja työpaikat muovaavat työelämän käytäntöjä. Keskeisimmät työelämän lait koskevat työsopimuksia, työehtosopimuksia, työrauhaa, työaikaa, vuosilomia, työterveyttä ja -turvallisuutta, tasa-arvoa sekä yhteistoimintaa yrityksissä.

Työyhteisöissä pelataan joukkuepeliä, ja kuten missä tahansa joukkuelajissa, peliin tarvitaan yhteiset säännöt, jotta tiimi pelaa tehokkaasti kohti yhteistä tavoitetta. Yhteisesti ymmärretyt vastuut ja velvollisuudet edistävät myös hyvän työsuhteen jatkuvuutta

Työyhteisötaidot koskevat kaikkia asemaan, sukupuoleen tai ikään katsomatta. Jokainen on vastuussa työpaikan hyvästä ilmapiiristä. Työyhteisötaidot tarkoittavat mm. vastuunottoa omista työtehtävistä ja sovituista asioista. Lisäksi ne ovat jokaiselle tuttuja käytöstapoja sekä toisten ihmisten huomiointia. Tervehtiminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja antaminen ovat äärimmäisen tärkeitä taitoja ja tapoja työyhteisössä. Lisäksi palautteen antaminen ja vastaanottaminen rakentavalla tavalla kuuluvat työpaikalla tarpeellisiin vuorovaikutustaitoihin.

Työlainsäädäntö ja työehtosopimus eli TES

Sekä työnantajan että työntekijän toiminnan ehdot määrittelevät työlainsäädäntö ja oman alan työehtosopimus. Työntekijä- ja työnantajaliitot solmivat työehtosopimuksen eli TES:n. Se on yleissopimus alalla noudatettavista työehdoista. Työsopimuksessa tulisi mainita minkä alan työehtosopimusta noudatetaan.

Työehtosopimuksessa sovittavia asioita ovat muun muassa:

 • alan minimipalkka
 • ylityön korvaaminen (jos poikkeaa työaikalaista)
 • alan yleiset palkankorotukset
 • työntekijälle kuuluvat sosiaaliset etuudet

Jos haluat saada neuvoa työlainsäädännöllisissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi työpaikkasi luottamusmieheen. Jos kuulut Ammattiliittoon, saat ilmaista apua omalta liitoltasi. Netissä tietoa voit hakea mm. finlex.fi -sivuilta. Työsuojeluviranomaisten tai ammattiliittojen sivuilta voit tarkistaa, minkä työehtosopimuksen piiriin alasi kuuluu ja minkälaista palkkaa alallasi tulisi maksaa.

Tehtävä 1:

Etsi netistä oman alasi työehtosopimus.
Tutki, mitä siellä sanotaan muun muassa palkkauksesta, lomista ja vapaapäivistä.
Ota selvää:

 • Mikä on suurin työntekijöiden keskusjärjestö sekä työnantajien keskusjärjestö?
 • Ketkä solmivat työehtosopimuksen?
 • Mikä merkitys työehtosopimuksella on työnantajalle sekä työntekijälle?
 • Mihin ammattiliittoon suurin osa opiskelemasi ammatinharjoittajista kuuluu?
 • Kuka on valtakunnansovittelijamme? Mitkä ovat hänen tehtävänsä?
 • Mihin asioihin työmarkkinajärjestöt ovat viime aikoina puuttuneet? Tietolähteinä voit käyttää uutisia, joukkoviestimiä tai esimerkiksi järjestöjen www-sivuja.

Työsopimus

Uuden työsuhteen alkaessa huolehdi, että sinun ja työnantajan välillä solmitaan asiallinen työsopimus. Tämä on tärkeää myös kesätöissä ja muissa lyhyissä työsuhteissa. Työsopimuksessa sovitaan työsuhteeseen liittyvistä asioista ja säännöistä, joita kummankin sopijaosapuolen tulee noudattaa kyseisessä työpaikassa ja tehtävässä. Lue sopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista, sillä sopimuksen allekirjoittaminen sitoo kumpaakin osapuolta.

Tutustu tarkemmin työsopimuksen tekoon videon avulla.

Video on otettu esimerkiksi työsopimuksen tekemisestä Suomen Ekonomit -liiton sivuilta.

Perehdyttäminen

Työelämässä sekä työnantajan että työntekijän tulee noudattaa työpaikan ja työelämän pelisääntöjä työn sujuvuuden ja työturvallisuuden vuoksi. 

Menestyminen edellyttää, että säännöt ovat kaikille selvät, ja jokainen on sitoutunut niihin. Ne vaativat opettelua, jota voi edesauttaa näyttämällä nuorelle työntekijälle esimerkkiä, opastamalla sekä olemalla käytettävissä kun kysyttävää tulee varsinaisen perehdytyksen jälkeenkin. Tätä tehtävää voi hoitaa esimies, mentori, muu perehdytyksestä vastaava henkilö ja koko työyhteisö

Esimiehellä on oikeus ja velvollisuus johtaa työtä ja sen tekemistä. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle. Työhön perehdyttäminen on tämän velvollisuuden noudattamisessa tärkeässä roolissa.

Perehdytyksessä työnantajan on käsiteltävä työntekijän kanssa vähintään seuraavat seikat:

 • kuinka vaarat ja haitat vältetään
 • työtehtävät
 • työpaikan olosuhteet
 • työmenetelmät ja -välineet
 • välineiden oikea käyttö
 • turvalliset työtavat.

Tutustu lisää perehdyttämiseen videon avulla

https://www.youtube.com/watch?v=lZg9CK7q1aY

Lähde: Sujuvat työnhakumarkkinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Työturvallisuus ja -terveys

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle.

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä tunnetta ja kokemusta, joka sinulla on työpaikastasi. Siihen liittyy kokemus siitä, että työ on turvallista ja terveellistä. Tämän lisäksi tunne työn arvostuksesta, hyvästä johtamisesta, tilanteiden hoitamisesta ja ammattitaidosta, muodostavat työhyvinvoinnin sisällön.

Työturvallisuuden hoitamista ohjaa työturvallisuuslaki, jonka tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lailla pyritään myös ennaltaehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia työntekijöiden henkisen ja fyysisen terveyden haittoja ja vaaroja.

Tehtävä 2. Kartoita omalla alallasi tärkeimmät työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin olennaisesti liittyvät asiat. Materiaalina voit käyttää mm. sivustoa http://www.sedu.fi/tyoturvallisuus/