Työpaikat ja työnhaun kanavat

Millaisia työpaikkoja on tarjolla? Mistä niitä työpaikkoja löytyy? Millaista osaajaa toiveam­mat­tiini etsitään?
Omien verkos­tojen läpikäynti, työpaik­kail­moi­tusten säännöl­linen selaa­minen ja yhtey­de­notot mielen­kiin­toisiin työpaik­koihin vievät askel askeleelta kohti päämäärää eli työtä. Muista, että oma asenne ratkaisee paljon! 

Mielikuva ammateista

Voi olla, ettet ole vielä ollenkaan työsken­nellyt alalla, jota nyt opiskelet. Tällöin voi olla, että sinulla ei ole vielä paljon tietoa siitä, millaista työ todel­li­suu­dessa on. Kaikilla meillä on kuitenkin jonkin­lainen mielikuva siitä, millainen ammatti ja sen työteh­tävät ovat tai voivat olla. 

Tehtävä 1. Tutki urata­ri­noiden pohjalta, (löydät tarinat alla olevista linkeistä) millaisia työteh­täviä omalla alallasi on ja mitä ominai­suuksia työssä tarvitaan.

Minua kiinnos­tavat työpaikat 

Millaista työuraa ja työpaikkaa tavoit­telet? Millainen on oman alasi työpaikka johon haluat työllistyä? Haluatko tehdä töitä asiakas­pal­ve­lussa vai pidätkö yksin työsken­te­lystä luonnon keskellä? Arvos­tatko joustavia työaikoja vai pidätkö kiinteästä työajasta klo 8-16? Millaisia ovat työteh­tävät, jotka motivoivat sinua tai millai­sessa työym­pä­ris­tössä haluat tehdä töitä? Entä millaisia ominai­suuksia ja osaamista vaaditaan alasi ammattilaiselta?

Tehtävä 3

 1. Mieti, millai­sissa työteh­tä­vissä tai missä työpai­kassa sinä voisit tulevai­suu­dessa työsken­nellä. Mikä on tavoi­te­työ­paikkasi ja millaisia ovat ihanne­työ­teh­täväsi? Millainen työil­ma­piiri ja työym­pä­ristö tulevai­suuden työpai­kassasi on? Ketkä ovat asiak­kaita ja millaisia palveluita/tuotteita yritys tarjoaa?
 2. Tutki ja selvitä: sinua kiinnos­tavat yritykset, joihin haluaisit/voisit tulevai­suu­dessa työllistyä. Yrityksiä tulee olla vähintään 3.
 3. Selvitä, löytyykö sinua kiinnos­ta­vista yrityk­sistä työtehtäviä/työpaikkaa, johon sinä voisit hakea.
 4. Kerro, mitä osaamista työn suorit­ta­minen edellyttää? Mitä henki­lö­koh­taisia ominai­suuksia työssä tarvitaan?
 5. Arvioi, miten sopisit kyseiseen työpaikkaan.

Erilaisia kanavia ja uusia tapoja tehdä ja välittää töitä

Osa työnan­ta­jista ilmoittaa avoimia työpaikkoja edelleen esimer­kiksi paikal­lis­leh­dissä, mutta internet on helpot­tanut ja muuttanut työnhakua huomat­ta­vasti. Ihmiset eivät enää välttä­mättä työskentele koko työuraansa saman työnan­tajan palve­luk­sessa, vaan hakeu­tuvat yhä useammin työsken­te­lemään uusille aloille. Myös tavat tehdä töitä ovat muuttuneet. Nämä asettavat uusia vaati­muksia myös työnvä­li­tyk­selle. Enää ei riitä, että etsit töitä päivän lehdestä, vaan kanavia ja tapoja työpaik­kail­moit­teluun ja työnha­ke­miseen on monia.

Avoimia työpaikkoja, projekteja ja työmah­dol­li­suuksia löytyy monesta eri kanavasta. Työpaik­ka­se­lai­lusta on mobili­saation kautta tullut entistä helpompaa ja nopeampaa. Erilaisten työnha­kuso­vel­lusten ja -palve­luiden kautta avoimia työpaikkoja voi selata ja hakea ajasta ja paikasta riippumatta.

Alustatyö tai crowdwork eli joukkois­tettu työ

Työtä tarjotaan ja etsitään erilai­sissa netti­pal­ve­luissa, netissä olevien kohtaa­mis­paik­kojen, eli digitaa­listen alustojen kautta.

Työntekijä ilmoittaa alustalla etsivänsä työtä tai ottaa/hakee siellä jo tarjolla olevaa työtä tai tehtävää. Työn teetättäjä taas ilmoittaa alustalla työstä, tehtä­västä tai hankkeesta. 

Työnte­kijän ja työn teetät­täjän välissä on siis digitaa­linen alusta, jonka ylläpi­tä­minen on alustan ylläpi­tä­jälle liike­toi­mintaa. Alustan ylläpitäjä saattaa huolehtia palkan­mak­susta, veroista ja työnan­ta­ja­mak­suista (mm. työelä­ke­va­kuu­tus­maksu, sosiaa­li­tur­va­maksu, sairas­va­kuu­tus­maksu, työta­pa­tur­va­va­kuu­tus­maksu) tai työ voidaan tehdä myös itsenäisenä yrittäjänä, jolloin maksuista huoleh­ditaan itse.

Tutustu erilaisiin työpaik­ka­si­vus­toihin, työnha­kuso­vel­luksiin sekä rekry­tointi- ja henki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyksiin tämän listan avulla 
Työmark­ki­natori
Duunitori
Jobly
Rekrytointi.com
Eezy
listaa päivi­tetään

TE-palvelut työttö­mille työnhakijoille

TE-palvelut löytyvät TE-palve­luiden verkko­si­vuilta. Sieltä löydät apua, tietoa ja neuvoja mm. työnhakuun, työttö­myyden varalle, nuori­so­ta­kuusta, opiske­lusta sekä TE-toimiston palve­lu­tar­jon­nasta. Käytössäsi on mm. videoita palveluista.

Tässä TE-toimiston vinkit valmistuville

Henki­lös­tö­palvelu ja rekrytointiyritykset

Henki­lös­tö­palvelu

Henki­lös­tö­palvelu tarjoaa yrityk­sille apua henki­lös­tö­vuo­krauk­sessa, vakituisen henki­lö­kunnan rekry­toin­nissa, sovel­tu­vuusar­vioin­nissa tai ulkois­ta­mi­sessa. Heidän kauttaan yritykset saavat työvoimaa niin tilapäiseen kuin määrä­ai­kai­seenkin tarpeeseen. Työntekijä solmii työsuhteen henki­lös­tö­vuo­kraus­yri­tyksen kanssa, ja tekee heidän kauttaan töitä toiseen yritykseen. Tämä on keino kartuttaa työko­ke­musta, ja tutustua eri alojen töihin. Vuokratyö sopii esimer­kiksi lyhyitä keikka­töitä etsivälle.

Rekry­toin­tiy­ri­tykset

Rekry­toin­tiy­ri­tykset tarjoavat rekry­toin­ti­pal­ve­luita muille yrityk­sille ja väylän työelämään työnha­ki­joille. Rekry­toin­tiy­ri­tykset ovat välikäsiä, jotka tutus­tuvat työnha­ki­joihin yrityksen puolesta. Lisäksi ne antavat hakijoille lisätietoja yrityk­sistä, vapaista työpai­koista sekä valmis­tavat heitä haastat­te­luita varten. Rekry­toin­tiy­ri­tykset helpot­tavat työnan­tajien rekry­toin­ti­pro­sessia, sillä ne karsivat hakija­jou­kosta vain murto-osan lopul­liseen haastat­teluun varsi­naisen työnan­tajan kanssa. Rekry­toin­ti­firmat myös mainos­tavat aktii­vi­sesti työpai­koista omilla sivuillaan ja sosiaa­lisen median kanavissaan.

Tehtävä 4. Voisitko työllistyä rekry­toin­tiy­ri­tyksen kautta?

Selvitä, mitkä rekry­toin­tiy­ri­tykset tarjoavat alasi töitä.
Listaa rekry­toin­tiy­ri­tyksen nimi ja millaisen avoimen työpaikan sieltä löysit.
Etsi ilmoi­tuk­sesta seuraavat asiat:

 • mitä koulu­tusta työteh­tä­vässä vaaditaan
 • mitä alakoh­taista osaamista työteh­tä­vässä vaaditaan
 • millaista työko­ke­musta työteh­tä­vässä vaaditaan
 • mikä muu osaaminen katsotaan työteh­tä­vässä eduksi

Piilo­työ­paikat

Työpaikka, jota ei ole laitettu avoimesti tai julki­sesti hakuun, on piilo­työ­paikka. Niiden etsimiseen tarvitaan luovuutta ja etsivän intohimoa, mutta ei hätää, alla esitte­lemme sinulle muutamia vinkkejä piilo­työ­paik­kojen etsintään.

Tehtävä 1. Katso webinaari Piilo­työ­paikat – askel askeleelta. Jotta pääset katsomaan webinaaria, sinun on rekis­te­röi­dyttävä sähkö­postin avulla. (Momentum-hanke 2021)

Miten ja mistä näitä piilo­työ­paikkoja sitten löytää ja millaisin keinoin niitä kannattaa hakea?

Tässä webinaa­rissa käydään läpi konkreet­tiset askeleet:

 • Piilo­työ­paik­kojen etsimiseen ja juuri sinulle oikean löytymiseen.
 • Oman osaamisen kuvaa­miseen ja kohden­ta­miseen työhön, jota ei ehkä ole vielä olemassakaan.
 • Joukosta erottu­miseen ja oman lisäarvon osoit­ta­miseen poten­ti­aa­li­sille työnantajille.


Lisää vinkkejä:

Tarkkaile uutisia, lehtiar­tik­ke­leita, blogeja ja sosiaa­lista mediaa.
Ajankoh­taisia uutisia seuraa­malla voi saada paljon vinkkejä uusista työpaikoista.

 • Nimity­suu­tiset – yrityk­sessä voi vapautua uusia työpaikkoja
 • Yritysten fuusio- ja sanee­raus­ti­lanteet, laajen­tu­minen sekä uudet projektit – yrityk­sessä voi syntyä uusia tehtäviä ja töitä
 • Kasvavien alojen yritykset ja startupit – tarvetta uusille osaajille
 • Uudet yritykset paikka­kun­nalla – haluavat palkata paikal­lista työvoimaa
 • Tietoa sosiaa­lisen median hyödyn­tä­mi­sestä työhaussa löydät osiosta Sosiaa­linen media työnhaussa

Alan tapah­tumat, seminaarit ja messut

Tapah­tumat ovat hyvä tapa tehdä tutta­vuutta yritysten edustajien kanssa. Aloita rohkeasti keskustelu ja tapaa yritysten edustajia. Kasvatat verkos­toasi ja jäät paremmin mieleen. Jos annat hyvän vaiku­telman, saatat olla työnan­tajan mielessä, kun uusi avoin työpaikka aukeaa.

Suora kontak­tointi

Ole yhtey­dessä yrityksiin ja lähetä avoimia hakemuksia vaikkei avointa työpaikkaa olisi tarjolla. Tarve voi syntyä hyvän hakemuksen myötä tai ehkä rekry­toin­ti­pro­sessia ollaan juuri harkit­se­massa. Säästät näin heidän aikaansa kymmenien tai ehkä satojen hakemusten läpikäymisessä.

Hyödynnä omia verkos­tojasi ja luo uusia

Verkostoni

Kuuletko usein sanonnan että vain suhteilla pääsee töihin? Ainakin osittain se on totta, sillä tämän päivän työelä­mässä verkos­toi­tu­misen ja omien verkos­tojen merkitys kasvaa koko ajan. Työnhaku vaatii aktii­vi­suutta ja verkos­toi­tu­minen voi helpottaa ja tehostaa sitä.

Verkos­toi­tu­minen tapahtuu ihmisten tai yritysten välillä. Se voi aiheuttaa ahdis­tusta monelle, jotka eivät koe vahvuu­dekseen uusia, sosiaa­lisia tilan­teita. Onko pakko mennä tutus­tumaan tunte­mat­tomiin ihmisiin jos ei halua? Verkos­toi­tu­minen ei tarkoita pelkästään vain sitä, että yrität tutustua mahdol­li­simman moneen uuteen ja tunte­mat­tomaan ihmiseen. Verkos­toi­tu­minen on myös tuttujen ihmisten tapaa­mista, niiden jotka tietävät sinut jo etukäteen. He tietävät mahdol­li­sesti jo jotain taustastasi ja osaami­sestasi. He voivat ehkä esitellä sinut ihmisille, joita et vielä tunne tai he voivat suosi­tella työpaikkoja, joita he tietävät omista verkos­toistaan löytyvän. 

Verkos­toosi kuuluvat mm.

 • perhe ja sukulaiset
 • tuttavat ja ystävät
 • opiske­lu­ka­verit
 • sisarusten tai vanhempien ystävät
 • naapurit ja tutuntutut
 • luotta­mus­teh­tä­vistä ja harras­tuk­sista tutut ihmiset
 • entiset työpaikat ja työkaverit
 • harjoit­te­lu­paikat, kesätyö­paikat ja niiden työntekijät
 • sosiaa­lisen median seuraajat ja tykkääjät yms.

Missä voi luoda uusia verkostoja?

Kaikkialla! Erilai­sissa tapah­tu­missa ja tilai­suuk­sissa, messuilla tai vaikkapa harras­tusten parissa kannattaa olla mieli avoinna ja silmät ja korvat tarkkana. Koskaan et voi tietää, missä tapaat ihmisen, joka tietää yrityksen, jossa tarvitaan juuri sinun osaamistasi! Ammatil­linen verkos­toi­tu­minen on helppoa myös esimer­kiksi sosiaa­lisen median palve­luiden, kuten Linke­dInin kautta.

Miksi verkostoja kannattaa hyödyntää?

Käymällä läpi omia jo olemassa olevia verkostoja voit löytää työpaikan, jota et ole osannut ajatel­lakaan. Joku tuntee aina jonkun, joka saattaa tietää työpaikan, johon etsitään osaajaa. Kannattaa siis sanoa ääneen, kertoa kaikille, että etsit töitä, sillä he voivat kertoa asiasta eteenpäin!

Vinkkejä verkos­toi­tu­miseen


Duuni­torin työnha­kuop­paassa annetaan hyviä vinkkejä verkos­toi­tu­miseen ja verkos­tojen hyödyn­tä­miseen työnhaussa:

 1. Tapaa tuttujasi, ystäviäsi tai muita kontak­tejasi jotka voivat suosi­tella sinua uuteen työpaikkaan tai esitellä sinut omille kontakteilleen.
 2. Mieti omia tavoit­teitasi. Mitkä alat kiinnos­tavat sinua ja onko jokin yritys, jonne todella haluaisit töihin?
 3. Ota selvää, keneen sinun kannattaa ottaa yhteyttä toivey­ri­tyk­sessäsi ja kuka sinun verkos­tostasi voisi tuntea hänet.
 4. Kysy muiden mieli­pi­dettä työha­ke­muk­sestasi ja ansioluettelostasi.
 5. Pidä verkos­toasi yllä, mutta älä ole maanvaiva.
 6. Pidä kalen­teria tapaa­mi­sistasi; kenet tapasit, milloin ja miten otat heihin yhteyttä seuraavan kerran.
 7. Muista, että verkos­toi­tu­minen ei ole yksisuun­taista. Sinun on myös oltava valmis ja kiinnos­tunut auttamaan muita verkos­tossasi olevia.

Tehtävä 5. Tee verkos­to­kartta (esim. Mindmap-muodossa)

 1. Lisää karttaan kaikki verkos­toosi tällä hetkellä kuuluvat ihmiset ja yritykset.
 2. Tee verkos­to­kartta halua­mallasi välineellä, esim. Padle­tilla, Wordilla,  Power­Poin­tilla tai paperille.

Tässä vinkkejä Padletin käyttöön https://youtu.be/F0Am40Mq3hM

Tehtävä 6. Laajenna verkos­toasi! Tee jompi­kumpi alla olevista vaihtoeh­doista. Tee ensin suunni­telma tutustumiskäynnistä/verkostoitumistilaisuudesta.

 1. Tee vierailu ja tutustu opiske­lu­to­verisi harjoittelupaikkaan/työpaikkaan, tuttavasi työpaikkaan tai uuteen oman alasi työpaikkaan. Juttele siellä olevien ihmisten kanssa, kysele heidän työstään ja yrityk­sestä. Jos olet kiinnos­tunut työpai­kasta kysei­sessä yrityk­sessä, ilmaise se ja jätä yhteys­tietosi. Jos tutustut opiske­lu­to­verisi harjoit­te­lu­paikkaan, kysy voisitko mahdol­li­sesti myöhemmin päästä harjoit­teluun kyseiseen paikkaan. Pohdi etukäteen, mitä muita asioita tutus­tu­mis­käyn­nillä olisi hyvä tehdä tai sanoa.
 2. Osallistu johonkin ammat­tialasi tilai­suuteen, koulu­tukseen, messuille tms. jossa pääset keskus­te­lemaan ja verkos­toi­tumaan oman alasi ihmisten kanssa. Kysele, katsele, kerro itsestäsi ja jätä yhteys­tie­tojasi. Pohdi etukäteen, mitä muita asioita tilai­suu­dessa olisi hyvä tehdä tai sanoa.

Lähde: Sujuvat työnha­ku­mark­kinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKau­pal­linen-JaaSamoin 4.0 Kansain­vä­linen -lisens­sillä.