Ulkoi­nen ohjaus

Ulkoi­nen ohjaus

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ulkoi­nen ohjaus voi­daan jakaa kan­sain­vä­li­seen, kan­sal­li­seen ja alu­eel­li­seen ohjauk­seen. Toi­min­taan kes­kei­ses­ti vai­kut­ta­via ulkoi­sia teki­jöi­tä ovat euroop­pa­lai­sen kor­kea­kou­lu­tusa­lu­een (Euro­pean Hig­her Educa­tion Area, EHEA) raken­ta­mi­nen, kan­sal­li­nen kor­kea­kou­lu­po­liit­ti­nen ohjaus, ammat­ti­kor­kea­kou­lun toi­min­ta-alu­een työ­elä­män tar­peet sekä sidos­ryh­mä­suh­teet ja kump­pa­nuu­det.

Kan­sal­li­sen kou­lu­tus­po­li­tii­kan muu­tok­sen lisäk­si kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus­po­li­tiik­ka vai­kut­taa entis­tä enem­män maam­me kor­kea­kou­lu­jen toi­min­taan ja kor­kea­kou­lu­jen laa­dun­var­mis­tus­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­seen. Kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu on kiris­ty­nyt myös kor­kea­kou­lu­tuk­sen alu­eel­la. Euroo­pan tasol­la tähän haas­tee­seen on vas­tat­tu Bolog­nan-pro­ses­sin avul­la, min­kä tavoit­tee­na on yhte­näi­sen euroop­pa­lai­sen kor­kea­kou­lu­tusa­lu­een (EHEA) luo­mi­nen. Yksi kes­kei­sim­mis­tä tavoit­teis­ta on kor­kea­kou­lu­jen laa­dun­var­mis­tuk­sen kehit­tä­mi­nen.

Suo­men kor­kea­kou­lu­tuk­sen kan­sal­li­nen laa­dun­var­mis­tus koos­tuu kol­mes­ta osas­ta, joi­ta ovat kan­sal­li­nen kor­kea­kou­lu­po­liit­ti­nen ohjaus, kor­kea­kou­lu­jen oma laa­dun­hal­lin­ta ja kan­sal­li­nen arvioin­ti­toi­min­ta. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö vas­taa kan­sal­li­ses­ta kor­kea­kou­lu­po­liit­ti­ses­ta ohjauk­ses­ta. Ohjaus perus­tuu lain­sää­dän­töön, toi­mi­lu­pa­pää­tök­siin sekä minis­te­riön, ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yllä­pi­tä­jien väli­seen tavoi­te­so­pi­mus­me­net­te­lyyn.

Lain­sää­dän­nön perus­teel­la kai­kil­la kor­kea­kou­luil­la on itse­hal­lin­to ja sen mukai­nen teh­tä­vä ja vas­tuu kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä ja laa­dus­ta. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain mukaan kor­kea­kou­lun teh­tä­vä­nä on vas­ta­ta jär­jes­tä­män­sä kou­lu­tuk­sen ja muun toi­min­nan laa­tu­ta­sos­ta, jat­ku­vas­ta kehit­tä­mi­ses­tä ja osal­lis­tua mää­rä­vä­lein ulko­puo­li­seen laa­tu­jär­jes­tel­män audi­toin­tiin. Jokai­nen kor­kea­kou­lu voi raken­taa omiin tar­pei­siin­sa par­hai­ten sopi­van laa­tu­jär­jes­tel­män.

Kan­sal­li­nen kou­lu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (KARVI) vas­taa kou­lu­tuk­sen ulkoi­ses­ta arvioin­nis­ta Suo­mes­sa. Kes­kuk­sen yhtey­des­sä toi­mii kor­kea­kou­lu­jen arvioin­ti­jaos­to, joka päät­tää kor­kea­kou­lu­jen arvioin­tiin liit­ty­vis­tä asiois­ta ja hyväk­syy audi­toin­tien tulok­set. Suo­ma­lai­nen kehit­tä­vän arvioin­nin peri­aat­tei­ta nou­dat­ta­va audi­toin­ti­mal­li on raken­net­tu euroop­pa­lais­ten laa­dun­hal­lin­ta­pe­ri­aat­tei­den mukai­ses­ti, jol­loin se edis­tää näi­den peri­aat­tei­den siir­ty­mis­tä ja sovel­ta­mis­ta suo­ma­lais­ten kor­kea­kou­lu­jen laa­dun­hal­lin­nas­sa.

Euroop­pa­lai­sen kor­kea­kou­lu­tuk­sen laa­dun­hal­lin­nan peri­aat­teet (ESG)

Kan­sal­li­nen kou­lu­tuk­sen arvioin­ti­kes­kus (KARVI)