Categories
Tapahtumat

Tek­nii­kan alan työ­elä­män osaa­mis­tar­pei­siin vas­taa­mi­nen Itä-Suo­men kor­kea­kou­lu­jen yhteis­työ­nä ‑webi­naa­ri 12.11.2020

Osa­na jat­ku­van oppi­mi­sen kor­kea­kou­lu­yh­teis­työ­tä Itä-Suo­­mes­­sa Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu, Savo­­nia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu ja Itä-Suo­­men yli­opis­to toteut­ta­vat webi­naa­ri­sar­jan jat­ku­van oppi­mi­sen tee­mal­la. Tors­tai­na 12.11. klo 13–14 jär­jes­tet­tä­väs­sä semi­naa­ris­sa tutus­tu­taan tek­nii­kan ja tie­to­jen­kä­sit­te­lyn alal­la teh­tä­vään jat­ku­van oppi­mi­sen kou­lu­tusyh­teis­työ­hön. Klo 13–13.30 Smar­tICT ‑kou­lu­tus: mitä kor­kea­kou­luis­sa on tapah­tu­nut, mil­lai­sia kou­lu­tuk­sia on toteu­tu­nut ja mil­lai­sia koke­muk­sia on saa­tu. Pet­ri Lai­ti­nen, Kare­lia Kim­mo Myl­ly­mä­ki, Savo­nia Erk­ki Peso­nen, […]


Categories
Tapahtumat

Kor­kea­kou­lus­tart­ti-hank­keen pää­töswe­bi­naa­ri 11.12.2020

Ter­ve­tu­loa Kor­­kea­­kou­­lus­­tart­­ti-hank­­keen pää­töswe­bi­naa­riin ohjaus­toi­mi­joil­le 11.12. klo 8:30–12:00. Webi­naa­ris­sa tutus­tu­taan hank­kees­sa kehi­tet­tyi­hin ohjauk­sen työ­me­ne­tel­miin ja väli­nei­siin sekä jae­taan hank­keen aika­na syn­ty­nei­tä onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia. Tapah­tu­ma tar­jo­aa näkö­kul­mia ura­suun­nit­te­luun ja sii­nä kuul­laan yhteis­työ­kump­pa­nei­den koke­muk­sia hank­keen ura­suun­nit­te­lu­mal­lin hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Webi­naa­ris­sa myös jul­kais­taan Pala­set Pai­kal­leen ‑ura­suun­nit­te­lu­pe­li. Tapah­tu­man tar­kem­pi ohjel­ma ilmoi­te­taan myö­hem­min. Webi­naa­ri on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du mukaan 9.12. men­nes­sä osoit­tees­sa tinyurl.com/korkeakoulustartti Etäyh­teys­link­ki […]


Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta vuon­na 2015 val­mis­tu­nei­den ura­seu­ran­ta­ky­se­ly käyn­nis­ty­nyt

Ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta vuon­na 2015 val­mis­tu­nei­den ura­seu­ran­ta­ky­se­ly on käyn­nis­ty­nyt. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen val­ta­kun­nal­li­sel­la ura­seu­ran­ta­ky­se­lyl­lä koo­taan tie­toa työl­lis­ty­mi­ses­tä, työ­uras­ta sekä tyy­ty­väi­syy­des­tä työ­uraan ja tut­kin­toon. Kyse­lyn saa­vat kaik­ki vii­si vuot­ta sit­ten ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­ton­sa päät­tä­neet, eli vuon­na 2015 val­mis­tu­neet. Ura­seu­ran­ta­ky­se­ly kerää tie­toa tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den työl­lis­ty­mi­ses­tä, ura­po­luis­ta ja työs­sä tar­vit­ta­vas­ta osaa­mi­ses­ta. Tie­dot ovat tär­kei­tä kou­lu­tuk­seen hakeu­tu­vil­le ja opis­ke­li­joil­le, jot­ka miet­ti­vät omia opin­to­jaan ja tule­vai­suu­den ura­suun­ni­tel­mi­aan. Tulok­set anta­vat […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta syys­kuus­sa 2020 val­mis­tu­neet opis­ke­li­jat

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)Vilok­ki­nen Vil­le, Oulu Fysio­te­ra­peut­ti (ylem­pi AMK), ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nenErmi­lä San­na, Nokia Insi­nöö­ri (AMK), ener­­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­kaTuru­nen Mat­ti, Joen­suu Musiik­ki­pe­da­go­gi (AMK)Kau­ki­nen Juu­li, Hel­sin­ki Res­to­no­mi (ylem­pi AMK), joh­ta­mi­nen ja lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nenKin­nu­nen Päi­vik­ki, Joen­suuRäsä­nen Miia, Kon­tio­lah­ti Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)Hir­vo­nen Mik­ko, Lipe­riKuuse­la Kati, Joen­suuPal­viai­nen Kai­sa, Joen­suuSaa­ri­nen Noo­ra, Joen­suu Sai­raan­hoi­ta­ja (ylem­pi AMK), sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nenGröhn Vir­pi, Kon­tio­lah­tiSuti­nen […]


Categories
Ajankohtaista Koulutus

Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tus start­taa Joen­suus­sa kevääl­lä 2021

Kiin­nos­taa­ko sinua pro­ses­sien kehi­tys­työ ja laa­tu? Tar­vit­see­ko yri­tyk­se­si tai yhtei­sö­si osaa­mis­ta tuot­ta­vuu­den kehit­tä­mi­seen. Nyt voit suo­rit­taa Lean Six Sig­ma Black Belt ‑päte­vyy­den Joen­suus­sa. Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu jär­jes­tää Lean Six Sig­ma Black Belt ‑kou­lu­tuk­sen yhteis­työs­sä Qua­li­ty Know­how Kar­ja­lai­nen Oy:n kans­sa. Kou­lu­tus toteu­te­taan ajal­la 10.2. — 4.11.2021 lähi- ja etä­työ­pa­joi­na sekä käy­tän­nön har­joi­tuk­si­na. Kou­lu­tuk­sen aika­na teet omaan orga­ni­saa­tio­si koh­dis­tu­van […]


Categories
Tapahtumat

Koro­nan vai­ku­tus Suo­men ja Venä­jän väli­seen kaup­paan ‑webi­naa­ri 20.10.2020

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Koro­nan vai­ku­tus Suo­men ja Venä­jän väli­seen kaup­paan ‑webi­naa­ria 20.10.2020 klo 12.30–14.30. Koro­na pan­de­mia muut­taa yri­tys­toi­min­nan puit­tei­ta. Webi­naa­ris­sa käsi­tel­lään pan­de­mian vai­ku­tus­ta venä­läi­sen kulut­ta­jan käyt­täy­ty­mi­seen ja vien­tiy­ri­tys­ten toi­min­taan. Semi­naa­ri on englan­nin­kie­li­nen. Ilmoit­tau­du täs­tä. Ohjel­ma • Mode­raat­to­ri Eka­te­ri­na Miet­ti­nen: Highway For Growth – han­ke raja­kau­pan edis­tä­jä­nä • Pro­fes­so­ri Julia Solov­jo­va, Pie­ta­rin Kaup­pa­kor­kea­kou­lu: “Pan­de­mian vai­ku­tus venä­läi­sen kulut­ta­jan […]


Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nat vetoa­vat opis­ke­li­joi­hin koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen pysäyt­tä­mi­sek­si

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nat vetoa­vat opis­ke­li­joi­hin koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen pysäyt­tä­mi­sek­si Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne hei­ken­tyy Suo­mes­sa nopeas­ti ja tar­tun­ta­ket­ju­ja on myös ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den paris­sa. Tämä on joh­ta­nut etä­ope­tuk­sen lisää­mi­seen ja jopa kam­pus­ten sul­ke­mi­siin eri paik­ka­kun­nil­la. Monet tar­tun­nois­ta ovat peräi­sin tapah­tu­mis­ta, joi­hin on vapaa-aika­­na kokoon­tu­nut pal­jon opis­ke­li­joi­ta. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­rit ja opis­ke­li­ja­kun­nat muis­tut­ta­vat nyt opis­ke­li­joi­ta vas­tuul­li­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Tar­tun­ta­ket­ju­jen takia kor­kea­kou­lu­jen ope­tus on […]


Categories
Uutiset

W‑Power yri­ty­si­dea­kil­pai­lul­la halu­taan vauh­dit­taa har­vaa­na­sut­tu­jen poh­jois­ten aluei­den nais­yrit­tä­jyyt­tä

W‑Power yri­ty­si­dea­kil­pai­lul­la halu­taan vauh­dit­taa har­vaa­na­sut­tu­jen poh­jois­ten aluei­den nais­yrit­tä­jyyt­tä W‑Power yri­ty­si­dea­kil­pai­luun voi­vat hakea kaik­ki Poh­­jois-Kar­­ja­­lan alu­een nais­yrit­tä­jät, sel­lai­sek­si halua­vat tai nais­yrit­tä­jyy­den edis­tä­mis­tä tavoit­te­le­vat hen­ki­löt tai tii­mit. Kil­pai­lu­ka­te­go­riat ovat: 1) Uusi tuote‑, pal­­ve­­lu- tai yri­tys­idea tai ole­mas­sa ole­van yri­tys­idean kehit­tä­mi­nen 2) Uusi idea lii­ke­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­sek­si kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le 3) Nais­yrit­tä­jyyt­tä edis­tä­vä idea tai toi­min­ta­mal­li Säh­köi­sel­lä kil­pai­lu­ha­ke­muk­sel­la kuva­taan yri­tys­idea […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Tule­vai­suu­den Poh­jois-Kar­ja­la

Maa­il­ma muut­tuu, Esko­se­ni, ja niin muu­tum­me mekin tääl­lä Poh­­jois-Kar­­ja­­las­­sa – halusim­me tai emme. Näil­lä het­kil­lä rat­kais­taan, ovat­ko tule­vai­suu­tem­me Poh­­jois-Kar­­ja­­laa autiot tuvat ja kes­kus­te­lu sii­tä, kuka ne vii­mei­set valot sam­mut­taa. Vai ovat­ko tule­vai­suut­tam­me kui­ten­kin elin­voi­mai­set yri­tyk­set ja ympä­ris­tö, jos­sa on hyvä teh­dä työ­tä, olla ja elää täs­tä eteen­kin päin? Jos, ja toi­vot­ta­vas­ti kun, haluam­me raken­taa jäl­kim­mäis­tä […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Puun käyt­tö on mah­dol­li­suus raken­ta­mi­ses­sa

Euroo­pan tasol­la raken­nuk­set kulut­ta­vat n. 40% ener­gias­ta ja tuot­ta­vat 36% hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä. Puun käyt­tö raken­ta­mi­ses­sa on yksi hel­poim­mis­ta tavois­ta pie­nen­tää raken­nus­ten elin­kaa­ren pääs­tö­jä. Joen­suun seu­dul­la se tie­de­tään, sil­lä puu­ra­ken­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sek­si on teh­ty pit­kä­jän­teis­tä kehit­tä­mis­työ­tä jo vuo­sien ajan. Vuon­na 2019 Joen­suu­hun val­mis­tui Suo­men kor­kein puu­ker­ros­ta­lo Joen­suu Light­house, joka toteu­tet­tiin mer­kit­tä­vil­tä osin pai­kal­lis­ten yri­tys­ten voi­min. Kysei­nen raken­nus ei […]