Biokaasulaitoksia maailmanmarkkinoille

Juha Kilpeläinen

Vuosien tauon jälkeen sain mahdollisuuden osallistua parin viikon mittaiselle työelämäjaksolle pohjoiskarjalaiseen pk-yritykseen. Karelian opettajien työelämäjaksojen tavoitteena on päivittää opettajan omaa osaamista ja saada tietoa oman työn ja organisaation toiminnan kehittämiseen. Tällä kertaa työelämäjaksoni kohdeyritykseksi valikoitui Kiteeläinen EcoProtech Oy, joka on Suomen johtavia Biokaasualan asiantuntijayrityksiä ja laitevalmistajia.  Yritys on osa suurempaa Pro-Group’ia, johon kuuluvat lisäksi Provetek Oy, Eko-Kvintti Oy, Flowpro Management Oy, EcoEnergy SF Oy sekä BioCone Oy.

Biokaasulaitoksen kokoonpanotyö käynnissä EcoProtech’in laitostyömaalla Lappeenrannassa. Kuva: Iiris Mäki.

Yritys toteuttaa parhaillaan kahta biokaasulaitoskohdetta Lappeenrannassa ja Tampereella. Molemmissa kohteissa yritysryhmä suunnittelee, toteuttaa ja valmistaa laitosten keskeiset osat Kiteellä toimivissa tehdastiloissa sekä kohdetyömailla.

Työelämäjaksoni osoittautui varsin konkreettiseksi, sillä tehtävänäni EcoProtechissa oli osallistua vetäjän roolissa suunnittelupöydällä olevan laitoskohteen haztop- eli poikkeamatarkasteluun.

Hazop-tarkastelu on tärkeä osa rakennettavan laitoksen turvallisuusanalyysiä. Siinä tarkastellaan ensisijaisesti laitoksen normaalissa toiminnassa tapahtuvia poikkeamatilanteita tiimityöskentelyn keinoin. Tarkastelu tapahtuu 4-5 asiantuntijan ryhmätyöskentelynä siten, että ryhmässä on kirjuri, vetäjä sekä 2-3 alan asiantuntijaa.

Tekemässämme hazop-tarkastelussa laitoksen eri prosessivaiheet käytiin vaihe vaiheelta läpi ja mahdolliset toiminnan poikkeamat ja niistä aiheutuvat riskit dokumentoitiin. Lopputulemana saatiin lista parannusehdotuksista, jotka voidaan huomioida loppuvaiheen laitossuunnittelussa ja käytön ohjeistuksessa.

Työelämäjakso antoi hienon mahdollisuuden tutustua käytännössä poikkeamatarkastelun laadintaan todellisessa teollisessa rakennusprojektissa. Kertynyttä osaamista on helppo soveltaa opetustyössä esimerkiksi uusien harjoitustehtävien laadinnassa. Uuden osaamisen lisäksi kahden viikon jakso antoi myös mahdollisuuden peilata omien opintojaksojen sisältöä 2010-luvun työelämän vaatimuksiin. Tässä suhteessa jakso antoikin uskoa myös omaan tekemiseen.

Hazop-poikkematarkatelun dokumentointi työllisti Juha Kilpeläisen 2 viikon työelämäjaksosta merkittävän osan. Kuva: Iiris Mäki.

Hazop-työskentelyn lisäksi tutustuin yritysryhmän toimintaan, toimitiloihin sekä eri insinöörien toimenkuviin yritysryhmässä. Lisäksi jakso antoi mahdollisuuden tutustua pohjoiskarjalaisittain nopeasti kasvavan pk-yrityksen arkeen, organisaatiorakenteeseen ja toimintatapaan. Toivottavasti mahdollisimman monella Karelian työntekijällä olisi vastaava mahdollisuus tutustua pk-yrityksen arkeen. Opettajiemme lisäksi vastaavasta jaksosta olisi varmasti suurta hyötyä myös niin projektihenkilöstölle kuin esimiehillekin.

Juha Kilpeläinen
lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu