Motivoituneita opiskelijoita Kareliaan valintakoekurssilla

Atte Korte & Mikko Hyttinen

Karelia-ammattikorkeakouluun valittiin keväällä 2019 opiskelijoita valintakoekurssilla. Pilotista saatiin hyviä kokemuksia ja valintakoekurssi toteutetaan jatkossakin.

Karelia-ammattikorkeakoulun liiketalouden monimuotokoulutuksessa toteutettiin keväällä 2019 perinteisen valintakokeen sijasta valintakoekurssi. Kurssiksi valikoitui liiketalouden opetussuunnitelmaan sisältyvä pakollinen opintojakso ”juridiikan perusteet”. Kurssille osallistui 135 hakijaa, joista 30 parhaiten menestynyttä valittiin opiskelemaan liiketalouden monimuotokoulutukseen.

Valintakokeen uudistamiseen oli useita syitä. Hakijan näkökulmasta valintakoekurssi antaa paremmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet osoittaa oma osaaminen sekä näyttää oma motivaatio ammattikorkeakouluopintoihin. Perinteisen valintakokeeseen pänttäämisen sijasta hakijoilla on pidempi aika suorittaa kurssi ja syventyä tehtäviin. Ammattikorkeakoulun näkökulmasta valintakoekurssilla saatiin perinteistä valintakoetta paremmin valikoitua motivoituneimmat hakijat. Tällä todennäköisesti tulee olemaan vaikutusta myös aloittavien opiskelijoiden opintomenestykseen ja opintoihin sitoutumiseen.

Avoimen pisteitä suorituksesta

Valintakoekurssin suorittaminen tapahtui avoimen ammattikorkeakoulun opintoina, joten jokainen kurssin hyväksytysti suorittanut hakija sai 5 avoimen ammattikorkeakoulun opintopistettä. Kurssin oppimisympäristönä toimi Moodle, jonne hakijat kirjautuivat ennen kurssin alkua. Kurssilla laadittiin erilaisista oppimistehtäviä, joita hakijoiden tuli ratkaista ilmoitetun oppimateriaalin pohjalta tietyssä aikataulussa. Kurssiin sisältyneillä verkkotenteillä testattiin teoriatiedon hallintaa. Viimeisenä tehtävänä hakijoiden tuli laatia esseekirjoitus, jossa testattiin hakijoiden asianhallintataitoa, kirjoitustaitoa ja suomen kielen hallintaa.

Valintakoekurssi koostui täysin itsenäisestä opiskelusta kirjallisen aineiston perusteella eikä esimerkiksi luentoja ollut. Kurssi sisälsi 5 osiota, joista jokaisen suorittamiseen oli aikaa noin viikko. Hakijoilla oli mahdollisuus saada yleisen tason ohjausta Moodlen keskustelualueella. Tasapuolisuuden toteutumisen varmistamiseksi henkilökohtaista ohjausta ei ollut saatavilla eikä henkilökohtaisiin viesteihin vastattu.

Monipuolinen arviointi

Valintakoekurssin eri osioiden oppimistehtävät arvioitiin asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnissa kiinnitettiin asiasisällön lisäksi erityistä huomiota hakijan kykyyn kirjoittaa tekstiä referoiden ja lähdeviittauksia käyttäen. Plagiointi oli kielletty. Kurssin verkkotentit arvioitiin pisteyttämällä jokainen tehtävä. Tentit koostuivat pääosin monivalintatehtävistä, joissa oli käytössä Moodlen automaattinen arviointi. Monivalintatehtävissä oli lukuisia vastausvaihtoehtoja, joista yksi tai useampi saattoi olla oikein. Vääristä vastauksista vähennettiin pisteitä. Lisäksi verkkotenteissä oli muutamia sanallisia tehtäviä.

Opettajan näkökulmasta työläin arvioitava kohde oli esseekirjoitelma. Esseekirjoitelma myös muutti valintakoekurssin lopullista arviointia huomattavasti. Kirjoitelman arvioinnin jälkeen useat monivalintatehtävissä menestyneet tippuivat pois valittujen hakijoiden listalta. Kirjoitelman avulla saatiin selville, keillä hakijoista on alalle vaadittavia valmiuksia kirjallisten töiden laadintaan. Kirjoitelmalla oli arvioinnissa muita tehtäviä suurempia painoarvo.

Osa hakijoista tippui kurssilta pois jo kurssin alussa, koska he eivät palauttaneet tehtäviä tai palautukset olivat puutteellisia. Tässä vaiheessa kurssilta todennäköisesti karsiutuivat ne hakijat, jotka eivät olleet tosiasiassa kiinnostuneita alan opiskelusta. Suurin osa jo kurssin aloittaneista suoritti kurssin loppuun saakka.

Valintakoekurssin suoritti hyväksytysti 81 hakijaa ja hyväksytyn arvosanan sai 56 pisteellä. Valituksi liiketalouden monimuotokoulutukseen tuli 80,5 pisteellä. Hakijoiden näkökulmasta kurssi antoi erinomaisen mahdollisuuden tutustua siihen, millaista alkava monimuoto-opiskelu Karelia-ammattikorkeakoulussa tulee olemaan. Opiskelupaikan vastaanottaneet tai ainakin suuri osa heistä on todennäköisesti motivoituneita, joten valintakoekurssi voi myös vähentää opintojen keskeyttämistä.

Valintakoekurssista saatiin erittäin hyviä kokemuksia ja sitä tullaan käyttämään myös jatkossa. Suurimmat haasteet liittyivät kurssin aikatauluun, aloitukseen liittyvään ohjeistukseen ja oppimateriaaliin. Osalle hakijoista oli epäselvää, milloin kurssi alkaa ja milloin kurssin tehtävät tulee palauttaa. Haasteita oli myös siinä, ettei osa hakijoista ymmärtänyt ajoissa ilmoitetun oppimateriaalin hankkimisen tärkeyttä. Nyt saatujen kokemuksien perusteella kurssia tullaan kehittämään entistä paremmaksi ja ensi vuonna erityistä huomiota kiinnitetään hakijoiden ohjeistamiseen alussa ja myös kurssin aikana.

Valintakoekurssin hyviä puolia tiivistetysti

  • Motivoituneet opiskelijat.
  • Yksi opintojen kurssi valmiiksi suoritettu.
  • Kurssin suorittaminen omaan tahtiin.
  • Pidempi aika osaamisen näyttämiseen.
  • Monipuolisempi käsitys hakijoiden osaamisesta.
  • Opiskelijoille kokemusta tulevista opinnoista.

 

Atte Korte, lehtori
Mikko Hyttinen, lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Kansikuva: Christin Hume on Unsplash