Categories
Ajankohtaista

Vinkkejä etätyöhön ja vapaa-aikaan

Vinkkejä etätyöhön ja vapaa-aikaan

Kaipaatko mielen­kiin­toista tekemistä tai tärkeää infoa koronan pitäessä meitä liikaa sisäti­loissa? Tässä Karelian parhaat vinkit. Hyödynnä itse tai vinkkaa kaverille! Päivi­tämme sivua, joten käyhän välillä kurkkaa­massa, mitä uutta olemme keksineet.

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinnot ilmaiseksi

Muutimme koronan takia kaikki avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinnot ilmai­seksi huhtikuun alusta vuoden loppuun. Maksut­tomuus koskee myös syksyllä 2020 alkavia polkuo­pintoja.
Lue lisää ja tutustu Karelian avoimen AMK:n opintoihin!

Tarvit­setko SYKETTÄ vapaa-aikaan

SYKETTÄ on Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun oma liikun­ta­palvelu opiske­li­joille ja henki­lös­tölle. Tarjolla Faceboo­kissa mm. livezumbaa, vatsa­ru­tis­tuksia ja kahvakuulatreeniä.

Kaipaatko apua nukkumisongelmiin

Uni on tärkeimpiä voima­va­ro­jamme sekä työssä että vapaa-ajalla. Kiinnit­tä­mällä huomiota riittävään uneen ja uniter­veyteen voidaan vahvistaa kokonais­val­taista hyvin­vointia, pienentää riskiä moniin sairauksiin sekä lisätä työn tuotta­vuutta. 
Vinkki 1Vinkki 2
Katso univinkit Twitte­ristä tunnuk­sella @SleepAndWork.

Maksut­to­masti Kiertotalous.nyt-opintojaksolle

Voit aloittaa avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun maksut­toman Kiertotalous.nyt –opinto­jakson vaikka heti. Opinto­jakson tarkemmat tiedot löytyvät tästä.

Löydä parhaat luontokohteet

Karelian projek­ti­asian­tuntija Ville Mertanen on avannut Facebookiin ja Insta­gramiin uuden tilin, jonka kautta hän jakaa vinkkejä Joensuun lähia­lueen luonto- ja retkei­ly­mah­dol­li­suuk­sista. Ne voivat sisäl­löltään olla ajankoh­taisia vinkkejä retkei­ly­pai­koista, revon­tu­lista, jääolo­suh­teista tai vaikka parhaista kalapai­koista. Tämän virkis­ty­miseen kannus­tavan tilin löydät tunnis­teella @lahdeluontoon

Vinkkejä start­ti­ra­hasta ja liiketoimintasuunnitelmasta

Muuttuva maailma nostaa esiin uusia ongelmia ja tarpeita. Joitakin näistä voidaan ratkaista yrittä­misen keinoin. Draft-ohjel­mamme on tehnyt mielen­kiin­toisen kirjoi­tus­sarjan, jonka ensim­mäi­sessä osassa saat yleis­ku­vauksen start­ti­rahan hakemi­sesta ja seuraa­vissa osissa vinkkejä erinomaisen hakemuksen kirjoittamiseen.

Draft-ohjel­masta voit saada rahoi­tusta ja tukea oman yritys­idean kehit­tä­miseen. Seuraava haku päättyy 26. huhti­kuuta. Draft-ohjelma on tarkoi­tettu Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, Itä-Suomen yliopiston, Riverian, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Savon ammat­tio­piston opiske­li­joille, henki­lös­tölle ja alumneille. Lue lisää

Ilmoit­taudu rauta­lan­ka­ruotsin kesäkurssille

Rauta­lan­ka­ruotsin Svensk klinik -kesäkurs­sille ilmoit­tau­tu­minen on käynnissä 27.2.-17.5.2020. Opinto­jak­solla kerrataan perus­sa­nastoa, -raken­teita ja keskeisiä arkie­lämän viestin­tä­ti­lan­teita. Kurssin voi suorittaa verkossa itsenäi­sesti omaan tahtiin. Ilmoit­taudu kurssille.