Vink­ke­jä etä­työ­hön ja vapaa-aikaan

Vink­ke­jä etä­työ­hön ja vapaa-aikaan

Kai­paat­ko mie­len­kiin­tois­ta teke­mis­tä tai tär­ke­ää infoa koro­nan pitäes­sä mei­tä lii­kaa sisä­ti­lois­sa? Täs­sä Kare­lian par­haat vin­kit. Hyö­dyn­nä itse tai vink­kaa kave­ril­le! Päi­vi­täm­me sivua, joten käy­hän välil­lä kurk­kaa­mas­sa, mitä uut­ta olem­me keksineet.

Avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­not ilmaiseksi

Muu­tim­me koro­nan takia kaik­ki avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­not ilmai­sek­si huh­ti­kuun alus­ta vuo­den lop­puun. Mak­sut­to­muus kos­kee myös syk­syl­lä 2020 alka­via pol­kuo­pin­to­ja.
Lue lisää ja tutus­tu Kare­lian avoi­men AMK:n opin­toi­hin!

Tar­vit­set­ko SYKETTÄ vapaa-aikaan

SYKETTÄ on Itä-Suo­men yli­opis­ton Joen­suun kam­puk­sen ja Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun oma lii­kun­ta­pal­ve­lu opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lös­töl­le. Tar­jol­la Face­boo­kis­sa mm. livezum­baa, vat­sa­ru­tis­tuk­sia ja kahvakuulatreeniä.

Kai­paat­ko apua nukkumisongelmiin

Uni on tär­keim­piä voi­ma­va­ro­jam­me sekä työs­sä että vapaa-ajal­la. Kiin­nit­tä­mäl­lä huo­mio­ta riit­tä­vään uneen ja uni­ter­vey­teen voi­daan vah­vis­taa koko­nais­val­tais­ta hyvin­voin­tia, pie­nen­tää ris­kiä moniin sai­rauk­siin sekä lisä­tä työn tuot­ta­vuut­ta. 
Vink­ki 1Vink­ki 2
Kat­so uni­vin­kit Twit­te­ris­tä tun­nuk­sel­la @SleepAndWork.

Mak­sut­to­mas­ti Kiertotalous.nyt-opintojaksolle

Voit aloit­taa avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun mak­sut­to­man Kiertotalous.nyt –opin­to­jak­son vaik­ka heti. Opin­to­jak­son tar­kem­mat tie­dot löy­ty­vät täs­tä.

Löy­dä par­haat luontokohteet

Kare­lian pro­jek­ti­asian­tun­ti­ja Vil­le Mer­ta­nen on avan­nut Face­boo­kiin ja Ins­ta­gra­miin uuden tilin, jon­ka kaut­ta hän jakaa vink­ke­jä Joen­suun lähia­lu­een luon­to- ja ret­kei­ly­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Ne voi­vat sisäl­löl­tään olla ajan­koh­tai­sia vink­ke­jä ret­kei­ly­pai­kois­ta, revon­tu­lis­ta, jää­olo­suh­teis­ta tai vaik­ka par­hais­ta kala­pai­kois­ta. Tämän vir­kis­ty­mi­seen kan­nus­ta­van tilin löy­dät tun­nis­teel­la @lahdeluontoon

Vink­ke­jä start­ti­ra­has­ta ja liiketoimintasuunnitelmasta

Muut­tu­va maa­il­ma nos­taa esiin uusia ongel­mia ja tar­pei­ta. Joi­ta­kin näis­tä voi­daan rat­kais­ta yrit­tä­mi­sen kei­noin. Draft-ohjel­mam­me on teh­nyt mie­len­kiin­toi­sen kir­joi­tus­sar­jan, jon­ka ensim­mäi­ses­sä osas­sa saat yleis­ku­vauk­sen start­ti­ra­han hake­mi­ses­ta ja seu­raa­vis­sa osis­sa vink­ke­jä erin­omai­sen hake­muk­sen kirjoittamiseen.

Draft-ohjel­mas­ta voit saa­da rahoi­tus­ta ja tukea oman yri­tys­idean kehit­tä­mi­seen. Seu­raa­va haku päät­tyy 26. huh­ti­kuu­ta. Draft-ohjel­ma on tar­koi­tet­tu Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun, Itä-Suo­men yli­opis­ton, Rive­rian, Savo­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Savon ammat­tio­pis­ton opis­ke­li­joil­le, hen­ki­lös­töl­le ja alum­neil­le. Lue lisää

Ilmoit­tau­du rau­ta­lan­ka­ruot­sin kesäkurssille

Rau­ta­lan­ka­ruot­sin Svensk kli­nik ‑kesä­kurs­sil­le ilmoit­tau­tu­mi­nen on käyn­nis­sä 27.2.–17.5.2020. Opin­to­jak­sol­la ker­ra­taan perus­sa­nas­toa, ‑raken­tei­ta ja kes­kei­siä arkie­lä­män vies­tin­tä­ti­lan­tei­ta. Kurs­sin voi suo­rit­taa ver­kos­sa itse­näi­ses­ti omaan tah­tiin. Ilmoit­tau­du kurs­sil­le.