Voi­ma­la — hyvin­voin­ti­pal­ve­lut

Voi­ma­la – hyvin­voin­ti­pal­ve­lut

Voi­ma­la on Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun oppi­mis- ja pal­ve­lu­ym­pä­ris­tö, jos­sa opis­ke­li­jat ja ohjaa­jat kehit­tä­vät moniam­ma­til­li­ses­ti ja ‑alai­ses­ti uusia tapo­ja tukea hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä. Voi­ma­lan tar­koi­tuk­se­na ei ole kil­pail­la hyvin­voin­ti­sek­to­rin toi­mi­joi­den kans­sa, vaan täy­den­tää jo ole­mas­sa ole­vaa tar­jon­taa. Voi­ma­laa on kehi­tet­ty vuo­des­ta 2011 läh­tien ja se sijait­see Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la (Tik­ka­rin­ne 9).

Toi­min­ta

Toi­min­ta Voi­ma­las­sa on moniam­ma­til­lis­ta, ja se perus­tuu kehit­tä­mis­kump­pa­nuuk­siin sekä käyt­tä­jä­läh­töi­syy­teen. Voi­ma­lan toi­min­nan ydin on aktii­vi­nen ja vas­tuul­li­nen opis­ke­li­jayh­tei­sö. Opis­ke­li­jayh­tei­sös­sä vah­vis­te­taan amma­til­li­sen osaa­mi­sen lisäk­si työyh­tei­sö- ja työ­elä­mä­tai­to­ja. Yksi Voi­ma­lan perus­a­ja­tuk­sis­ta on olla lähel­lä asiak­kai­ta. Toi­min­nan muo­to­ja ovat muun muas­sa moniam­ma­til­li­ses­ti toteu­te­tut kun­tou­tu­mis­ta tuke­vat koti­käyn­nit, pal­ve­lu­kes­kusyh­teis­työ, ryh­mä­toi­min­ta ja työs­ken­te­ly yhteis­työ­kump­pa­nei­den tilois­sa.

Voi­ma­la jär­jes­tää hyvin­voin­tia edis­tä­vää ja kun­tou­tu­mis­ta tuke­vaa ryh­mä­toi­min­taa eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vil­le ihmi­sil­le sekä Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la että yhteis­työ­kump­pa­nei­den tilois­sa. Jär­jes­töt ja jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­jat ovat muka­na kehit­tä­mäs­sä ryh­mä­toi­min­taa.

Hyvin­voin­ti­kul­man toi­min­taa ovat eri­lai­set Voi­ma­la-päi­vät ja tapah­tu­mat. Lisäk­si Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la sijait­see aika ajoin muu­al­le­kin jal­kau­tu­va Semp­pi-ter­veys­pis­te. Opis­ke­li­jat ovat jär­jes­tä­neet tapah­tu­mia esi­mer­kik­si perus­kou­luis­sa sekä yhteis­työs­sä yhdis­tys­ten kans­sa muun muas­sa ver­tais­toi­mi­joil­le, Senio­ri­pi­has­sa ja Muis­ti-päi­vis­sä maa­kun­nas­sa. Hyvin­voin­ti­kul­mas­sa on kehi­tet­ty yksi­löl­li­sem­piä pal­ve­lu­ja esi­mer­kik­si työt­tö­mil­le ja omais­hoi­to­per­heil­le. Lisäk­si Voi­ma­las­sa kehi­te­tään Kaa­tu­miskli­nik­ka- ja Esteet­tö­myys­kar­toi­tus-pal­ve­lu­ja.

Voi­ma­lan opis­ke­li­jat toi­mi­vat hank­keis­sa sekä tuot­ta­vat mate­ri­aa­lia mui­den opis­ke­li­joi­den ja toi­mi­joi­den hyö­dyn­net­tä­väk­si. Yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ovat olleet muun muas­sa Hyvin­voin­tia kulttuurista‑, ASSI‑, Liik­ku­vat palvelut‑, eHake‑, Kyky, Digi­So­te sekä Ikä­OTe-hank­keet. Han­keyh­teis­työs­sä opis­ke­li­joil­la on erin­omai­nen mah­dol­li­suus oppia kehit­tä­mis­työ­tä ja olla muka­na luo­mas­sa uusia inno­vaa­tioi­ta.

Opis­ke­li­jat

Voi­ma­las­sa työs­ken­te­le­vät niin sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan, kult­tuu­ri- kuin yhteis­kun­ta­tie­tei­den, lii­ke­ta­lou­den ja hal­lin­non alo­jen opis­ke­li­jat. Voi­ma­la on avoin kai­kil­le kou­lu­tus­aloil­le, jos­kin suu­rin osa opis­ke­li­jois­ta tulee fysio­te­ra­pian, hoi­to­työn ja ter­vey­den­hoi­to­työn kou­lu­tus­oh­jel­mis­ta. Myös vaih­to-opis­ke­li­jat voi­vat tul­la Voi­ma­laan. Voi­ma­lan opis­ke­li­jayh­tei­sös­sä toi­mi­taan tii­meis­sä eri­lais­ten kehit­tä­mis­teh­tä­vien paris­sa. Luku­kau­des­sa 20–30 opis­ke­li­jaa tekee Voi­ma­las­sa työ­har­joit­te­lua, min­kä lisäk­si 200–300 opis­ke­li­jaa osal­lis­tuu Voi­ma­lan toi­min­taan opin­to­jak­so­jen kaut­ta. Opis­ke­li­joi­den työn tuke­na ovat yhteis­työ­kump­pa­nit, Voi­ma­la-koor­di­naat­to­ri ja tutor-opet­ta­jat sekä Kare­lian muu hen­ki­lös­tö.

Voi­ma­la mah­dol­lis­taa opis­ke­le­mi­sen yksi­löl­li­ses­ti ja jous­ta­vas­ti opis­ke­li­jan omien oppi­mis­ta­voit­tei­den ja mie­len­kiin­non mukaan. Opis­ke­li­jat toi­mi­vat Voi­ma­las­sa työ­har­joit­te­luis­sa ja teke­vät sovel­ta­via oppi­mis­teh­tä­viä eri opin­to­jak­soil­la. Lisäk­si Voi­ma­las­sa teh­dään opin­näy­te­töi­tä sekä täy­den­tä­viä opin­to­ja.

- Opin hyö­dyn­tä­mään työs­sä­ni parem­min eri alo­jen osaa­mis­ta. Tar­joan nyt hana­kam­min myös omaa amma­til­lis­ta näke­mys­tä­ni muil­le. Voi­ma­la on moder­ni oppi­mi­sym­pä­ris­tö, jon­ka posi­tii­vi­sis­ta puo­lis­ta tulee pääl­lim­mäi­se­nä mie­leen moni­puo­li­suus, luo­vuus ja jous­ta­vuus. Minul­le mie­leen­pai­nu­vin koke­mus oli toi­min­ta­päi­vän jär­jes­tä­mi­nen vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa, ker­too sai­raan­hoi­ta­jak­si val­mis­tu­nut Ant­ti Juvo­nen.

Yhteis­työ

Voi­ma­laa ei oli­si ilman sen yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja asiak­kai­ta. Kevääl­lä 2017 Voi­ma­lal­la oli 26 aktii­vis­ta yhteis­työ­kump­pa­nia. Yhteis­työ­kump­pa­nei­ta on niin jul­ki­sel­ta, kol­man­nel­ta kuin yksi­tyi­sel­tä­kin sek­to­ril­ta. Lisäk­si opis­ke­li­jat työs­ken­te­le­vät Voi­ma­lan kaut­ta eri­lai­sis­sa hank­keis­sa. Yhteis­työ­kump­pa­nuuk­sien tavoit­teet ja laa­juus ovat eri­lai­sia. Kump­pa­nuuk­sien tar­koi­tuk­se­na on pal­vel­la sekä yhteis­työ­kump­pa­nei­den pyr­ki­myk­siä että opis­ke­li­joi­den oppi­mis­ta­voit­tei­ta. Opis­ke­li­jayh­tei­sö kehit­tää toi­min­ta­mal­le­ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Pilo­toin­ti­vai­hees­sa ideoi­ta kokeil­laan ja kehi­tel­lään edel­leen asia­kas­yh­teis­työs­sä. Hyvik­si havai­tut toi­min­not jää­vät käy­tän­töön.

Voi­ma­la pyr­kii edis­tä­mään toi­min­nal­laan myös yhteis­työ­kump­pa­nei­den­sa välis­tä yhteis­työ­tä.

Yhteis­työ käy­tän­nös­sä:

  • Tee­ma­päi­vät
  • Kehit­tä­mis­tyyp­pi­nen yhteis­työ
  • Han­keyh­teis­työ
  • Yhteis­työn olta­va molemminpuolista/vastavuoroista

Olet­ko kiin­nos­tu­nut opin­nois­ta, yhteis­työs­tä tai haluat­ko osal­lis­tua toi­min­taan?

Ota yhteyt­tä Voi­ma­la-koor­di­naat­to­ri Kai­sa Juvo­seen,
kaisa.r.juvonen[at]karelia.fi
puh. 050 521 9270

palvelut[at]karelia.fi


» Seu­raa Voi­ma­lae­lä­mää-blo­gia

» Tutus­tu Voi­ma­lan jul­kai­suun