engineer

Tekno­lo­giao­saa­misen johtaminen

Insinöörinä (YAMK) tiedät, että vain muutos on pysyvää! Opi ennakoimaan toimin­taym­pä­ristön muutoksia ja sovel­tamaan osaamistasi oman organi­saa­tiosi käyttöön. 

Monimuo­to­to­teutus

 • Tutkinto: Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • Tutkin­to­nimike: Insinööri (ylempi AMK)
 • Tutkinnon laajuus: 60 opintopistettä
 • Kesto: 1-2 lukuvuotta
 • Opetus­muoto: Monimuo­to­to­teutus, jossa keski­määrin 2 – 4 lähipäivää kuukaudessa.
 • Koulu­tus­paikkaWärtsilä-kampus
 • Aloitus­päivien ohjelman löydät tästä.

Hakeminen

 • Hakuaika: 13. – 27.3.2024

Tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen on strate­gista osaamista

Kyky ennustaa toimin­taym­pä­ristön muutoksia ja reagoida niihin on tulevai­suuden johtajan ehkä tärkein ominaisuus. Erityisen suuri merkitys strate­gi­sella osaami­sella on tekno­lo­gia­puo­lella, jossa toimintaa täytyy usein pystyä suunnit­te­lemaan useiksi vuosiksi eteenpäin.

Tekno­lo­giao­saa­misen johta­misen ylemmän amk-tutkinnon suori­tet­tuasi osaat:

 • ennakoida organi­saa­tiosi toimin­taym­pä­ris­tössä tapah­tuvia muutoksia
 • osaat tunnistaa olennaiset kehit­tä­mis­tarpeet ja tehdä tarkoi­tuk­sen­mu­kaisia valintoja
 • ottaa vastuun johtamis- ja kehitystyöstä.

Opinnäy­tetyö perustuu ajankoh­taiseen työelämän kehit­tä­mi­si­deaan tai -ongelmaan, ja se toteu­tetaan yhdessä työelämän kanssa. Pääosa opinnoista suori­tetaan etäopin­toina itsenäi­sesti työsken­nellen ja verkkoa hyödyntäen. 

Valmiudet johtamis- ja kehittämistyöhön

Valmis­tut­tuasi toimit erilai­sissa yritysten, julkis­hal­linnon tai kolmannen sektorin asian­tuntija- ja esimiestehtävissä. 

 • kehitys­pääl­likkö
 • projek­ti­pääl­likkö
 • tuote­pääl­likkö
 • laatu­pääl­likkö
 • toimi­tus­johtaja
 • yrittäjä.

”YAMK-opinnoista virtaa johto­ryhmän työskentelyyn”

Käsit­te­limme juuri niitä asioita, jotka olivat tulleet toisaalla jo pinta­puo­li­sesti tutuiksi. Oli kiinnos­tavaa oppia, mistä asioissa oikeasti oli kyse. Kun on jo ollut työelä­mässä, on erilainen tarttu­ma­pinta opintoihin. Pystyin suoraan peilaamaan tietoa omaan työhöni.


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Katso alan videomme: