Ympäristövastuu

Karelia-ammattikorkeakoulu toimii työnantajana ja korkeakouluyhteisönä vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen. Tavoitteenamme on lisätä ekologista, taloudellista ja sosiaaliskulttuurista kestävyyttä ja hyvinvointia korkeakoulussamme. Arvioimme  ja kehitämme korkeakoulun toimintaa jatkuvasti. Toteutamme avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaista avointa toimintakulttuuria. Kestävän kehityksen edistäminen sisältyy koulutustarjontaamme ja on kiinteä osa TKI-toimintaamme.

Karelia-ammattikorkeakoulun Karelia2030 – Kestävää elinvoimaa ‑strategiassa on ympäristövastuumme huomioitu vahvasti. Olemme sitoutuneet Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan maakunnan vähähiilisyyden tavoitteisiin. Strategian mukaisena tavoitteena on hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2028 mennessä. Osallistamme monialaisesti opiskelijoita, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita ilmastonmuutoksen torjuntaan ja edistämme resurssiviisaita kiertotalouden ratkaisuja

Korkeakoulujen laadunhallintaa auditoiva Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) on arvioinut Karealia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän vuonna 2018. Auditointi perustuu eurooppalaisiin laadunvarmistuksen periaatteisiin ja kriteereihin. Karelia-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän arvioitiin olevan kokonaisuudessaan parhaalla eli edistyneellä tasolla.

Karelia-ammattikorkeakoulussa ympäristöjohtaminen on osa laatujärjestelmän mukaista jatkuvan parantamisen työtä. Karelialla on ollut aikaisemmin käytössä Green Office ‑ympäristöjärjestelmä, jonka mukaisesti on kehitetty ympäristöjohtamisen käytäntöjä ja ympäristöohjelma. Jatkumona aikaisemmalle järjestelmälle, Karelia-ammattikorkeakoulun tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön ISO 14001 ‑standardia noudattava ympäristöjärjestelmä. Karelia on myös mukana ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljen laskennan ja hallinnan yhteistyössä. Karelia on myös sitoutunut ammattikorkeakoulujen yhteiseen kestävän kehityksen ohjelmaan.

Karelia-ammattikorkeakoulu on Pohjois-Karjalan biosfäärialueen sopimuskumppani ja edistää yhteistyöverkoston kautta YK:n kestävän kestävän kehityksen tavoitteita. Pohjois-Karjalan biosfäärialue on osa UNESCO:n Man and the Biosphere ‑ohjelman kestävän kehityksen tutkimus‑, kokeilu- ja kehittämisalueverkostoa. t:0}).to