Categories
Ajankohtaista

Yrityk­sille ja yhteisöille

Osaamisen kehit­tä­misen ratkaisut yrityk­sille ja yhteisöille!

Tarjoamme yrityk­sille ja yhtei­söille ratkaisuja osaamisen kehit­tä­miseen monia­lai­sesti. Raken­netaan yhdessä organi­saa­tiollesi sopiva valmen­nus­ko­ko­naisuus. Osaamisen kehit­tä­misen ratkai­suihin on mahdol­lista yhdistää valmen­nusta ja konsul­taa­tiota ja muita asiantuntijapalveluja.

Tutustu esimerk­keihin ja pyydä tarjous:

Lean & Six Sigma ja laatu

Paranna organi­saa­tiosi tuotta­vuutta! Lean Six Sigma -menetel­millä hiot prosessit huippu­kuntoon. Niiden avulla voit parantaa tuotteiden ja palve­luiden laatua, alentaa kustan­nuksia sekä säästää aikaa.

>> Lue lisää

Tarkkuus­tek­niikka

Vie tuote­ke­hi­tys­osaa­minen huippu­ta­solle sovel­ta­malla tarkkuus­val­mis­tusta muoti­nosien tai optisten kompo­nettien valmistamisessa.

>> Lue lisää

Johta­minen ja työhyvinvointi

Kehitä organi­saa­tiosi esimies- ja johta­mis­osaa­mista sekä lisää hyvin­vointia. Ota välineet käyttöön esimiestyön ja johta­misen arjen haasteiden hallintaan sekä työyh­teisön ja oman toiminnan tehostamiseen.

>> Lue lisää

Liike­talous ja yrittäjyys

Luotsaa organi­saa­tiosi jatkuvan oppimisen tielle ja päivitä organi­saa­tiosi osaaminen tarvit­ta­valle tasolle. Samalla johdat liike­toi­mintaa kasvuun ja menestykseen.

>> Lue lisää

Kielet ja viestintä

Kansain­vä­listy kehit­tä­mällä kielio­saa­mista ja viestintää monikult­tuu­ri­sessa ympäris­tössä. Kehitä kieli- ja viestin­tä­taitoja asiakas­koh­taa­mi­sissa, neuvot­te­luissa, kansain­vä­li­sissä kokouk­sissa, työyh­tei­sössä, esitte­lyissä ja kirjal­li­sessa viestinnässä.

>> Lue lisää

Digitaa­linen viestintä

Ota digitaa­lisen viestinnän välineet käyttöön ja tehosta markki­nointia. Tuota asiak­kaasi arvos­tamaa sisältöä julkai­su­ka­na­viisi ammat­ti­mai­sella otteella.

>> Lue lisää

ICT ja digitalisaatio

Digitaa­linen murros muokkaa strate­gioita, liike­toi­mintaa, tekno­lo­gioita ja yritys­kult­tuuria väistä­mättä. Kuinka kyvyk­käästi organi­saa­tiosi hyödyntää erilaisia tekno­lo­gioita ja tuotteita?

>> Lue lisää

Palve­lujen kehit­tä­minen ja innovointi

Kehitä liike­toi­min­taasi palve­lu­muo­toilun avulla! Asiakas­läh­töistä ajattelua voit hyödyntää strate­gia­työssä ja liike­toi­mintasi kehittämisessä.

>> Lue lisää

Sosiaali-, terveys ja kasvatusala

Ylläpidä ja kehitä ammatil­lista osaamista sosiaali- ja terveys- sekä kasva­tusa­lojen täydennyskoulutuksilla.

>> Lue lisää

Yhteys­tiedot

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

palvelut[at]karelia.fi

>> Etkö löydä sopivaa koulu­tusta? Räätä­löimme koulu­tuksen sinulle tarpeesi mukaan. Lue lisää!

>> Tiesitkö, että osaan yritys­kou­lu­tuk­sis­tamme voit saada jopa 70 % tukea. Lue lisää!

>> Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjoamiin koulutuksiin.