Yri­tyk­sil­le ja yhteisöille

Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen rat­kai­sut yri­tyk­sil­le ja yhteisöille!

Tar­joam­me yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le rat­kai­su­ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen monia­lai­ses­ti. Raken­ne­taan yhdes­sä orga­ni­saa­tiol­le­si sopi­va val­men­nus­ko­ko­nai­suus. Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen rat­kai­sui­hin on mah­dol­lis­ta yhdis­tää val­men­nus­ta ja kon­sul­taa­tio­ta ja mui­ta asiantuntijapalveluja.

Tutus­tu esi­merk­kei­hin ja pyy­dä tarjous:

Lean & Six Sig­ma ja laatu

Paran­na orga­ni­saa­tio­si tuot­ta­vuut­ta! Lean Six Sig­ma ‑mene­tel­mil­lä hiot pro­ses­sit huip­pu­kun­toon. Nii­den avul­la voit paran­taa tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den laa­tua, alen­taa kus­tan­nuk­sia sekä sääs­tää aikaa.

» Lue lisää

Tark­kuus­tek­niik­ka

Vie tuo­te­ke­hi­tys­osaa­mi­nen huip­pu­ta­sol­le sovel­ta­mal­la tark­kuus­val­mis­tus­ta muo­ti­no­sien tai optis­ten kom­po­net­tien valmistamisessa.

» Lue lisää

Joh­ta­mi­nen ja työhyvinvointi

Kehi­tä orga­ni­saa­tio­si esi­mies- ja joh­ta­mis­osaa­mis­ta sekä lisää hyvin­voin­tia. Ota väli­neet käyt­töön esi­mies­työn ja joh­ta­mi­sen arjen haas­tei­den hal­lin­taan sekä työyh­tei­sön ja oman toi­min­nan tehostamiseen.

» Lue lisää

Lii­ke­ta­lous ja yrittäjyys

Luot­saa orga­ni­saa­tio­si jat­ku­van oppi­mi­sen tiel­le ja päi­vi­tä orga­ni­saa­tio­si osaa­mi­nen tar­vit­ta­val­le tasol­le. Samal­la joh­dat lii­ke­toi­min­taa kas­vuun ja menestykseen.

» Lue lisää

Kie­let ja viestintä

Kan­sain­vä­lis­ty kehit­tä­mäl­lä kie­lio­saa­mis­ta ja vies­tin­tää moni­kult­tuu­ri­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Kehi­tä kie­li- ja vies­tin­tä­tai­to­ja asia­kas­koh­taa­mi­sis­sa, neu­vot­te­luis­sa, kan­sain­vä­li­sis­sä kokouk­sis­sa, työyh­tei­sös­sä, esit­te­lyis­sä ja kir­jal­li­ses­sa viestinnässä.

» Lue lisää

Digi­taa­li­nen viestintä

Ota digi­taa­li­sen vies­tin­nän väli­neet käyt­töön ja tehos­ta mark­ki­noin­tia. Tuo­ta asiak­kaa­si arvos­ta­maa sisäl­töä jul­kai­su­ka­na­vii­si ammat­ti­mai­sel­la otteella.

» Lue lisää

ICT ja digitalisaatio

Digi­taa­li­nen mur­ros muok­kaa stra­te­gioi­ta, lii­ke­toi­min­taa, tek­no­lo­gioi­ta ja yri­tys­kult­tuu­ria väis­tä­mät­tä. Kuin­ka kyvyk­kääs­ti orga­ni­saa­tio­si hyö­dyn­tää eri­lai­sia tek­no­lo­gioi­ta ja tuotteita?

» Lue lisää

Pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­nen ja innovointi

Kehi­tä lii­ke­toi­min­taa­si pal­ve­lu­muo­toi­lun avul­la! Asia­kas­läh­töis­tä ajat­te­lua voit hyö­dyn­tää stra­te­gia­työs­sä ja lii­ke­toi­min­ta­si kehittämisessä.

» Lue lisää

Sosiaali‑, ter­veys ja kasvatusala

Yllä­pi­dä ja kehi­tä amma­til­lis­ta osaa­mis­ta sosi­aa­li- ja ter­veys- sekä kas­va­tusa­lo­jen täydennyskoulutuksilla.

» Lue lisää

Yhteys­tie­dot

Anne Pre­pu­la
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

Har­ri Mik­ko­nen
Pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­lik­kö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

palvelut[at]karelia.fi

» Etkö löy­dä sopi­vaa kou­lu­tus­ta? Rää­tä­löim­me kou­lu­tuk­sen sinul­le tar­pee­si mukaan. Lue lisää!

» Tie­sit­kö, että osaan yri­tys­kou­lu­tuk­sis­tam­me voit saa­da jopa 70 % tukea. Lue lisää!

» Tutus­tu myös Avoi­men AMK:n tar­joa­miin koulutuksiin.